Obeležen Dan grada Smedereva Međunarodni dan deteta Hitna pomoć dobila mobilni aparat defibrilator Obaveštenje JKP Vodovod Smederevo Obnovljena stolarija i sportski tereni u OŠ Ivo Andrić u Radincu


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


PREDLOZI LISTA ZA IRL I REA
22.November 2019.

PREDLOG LISTE ZA SK IRLPREDLOG LISTE ZA SK REA
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA
22.November 2019.

            Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 ...
DetaljnijeJAVNI UVID Nacrt Plana detaljne regulacije stari put za Šalinac kroz Industrijsku zonu Smedereva
20.November 2019.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijePREDLOG LISTE
15.November 2019.

Predlog liste korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz dodelu paketa građevinskog materijala na teritoriji grada Smedereva i opstina Smederevska Palanka, Velika Plana i Kovin, u okviru projekta "LSG 4 LAP - Trajna rešenja za interno ...
DetaljnijeKONAČNA ODLUKA O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
13.November 2019.

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj 17-2 /2019 od 16. avgusta 2019. godine, na koji je Gradsko veće grada Smedereva dalo saglasnost Rešenjem broj 020-106/2019-07 od 26. avgusta ...
DetaljnijeJAVNI POZIV
13.November 2019.

Na osnovu člana 10.stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za ...
DetaljnijeDospeće 4. kvartala za plaćanje poreza na imovinu
07.November 2019.

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Četvrti kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 14. novembra 2019.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne ...
Detaljnije
OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/114 K.O. Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
06.November 2019.

  Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-134/2019-07 od               30.oktobra 2019.godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog ...
DetaljnijeINTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA
05.November 2019.

            Na osnovu članova 82, 83. i 84. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE KOMASACIJA
31.October 2019.

OBAVEŠTENjE Možete pogledati na sledećem linku.
DetaljnijeOdluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Smederevu u drugom krugu
23.October 2019.

Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Smederevu u drugom krugu možete pogledati na ovom linku.
DetaljnijeObaveštenje o održavanju javne rasprave o Nacrtu odluke o budžetu grada Smedereva za 2020. godinu
22.October 2019.

Grad Smederevo poziva sve građane i građanke da  se, u okviru postupka pripreme budžeta za 2020. godinu, upoznaju sa Nacrtom Odluke o budžetu grada Smedereva za narednu godinu.   Nacrt odluke o budžetu grada Smedereva za 2020. godinu i Upitnik za ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
18.October 2019.

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj: 17-2 /2019 od 16. avgusta 2019. godine, na koji je Gradsko veće grada Smedereva dalo saglasnost Rešenjem broj 020-106/2019-07 od 26. avgusta ...
DetaljnijeODLUKA O USVAJANjU PREGLEDNOG PLANA RASPODELE KOMASACIONE MASE VANGRAĐEVINSKOG REONA NA KOMASACIONOM PODRUČJU
17.October 2019.

Na ovom linku možete preuzeti ODLUKU O USVAJANjU PREGLEDNOG PLANA RASPODELE KOMASACIONE MASE VANGRAĐEVINSKOG REONA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO (GRAD SMEDEREVO).
Detaljnije
OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/96 K.O. Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva
09.October 2019.

  Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-126/2019-07 od 07.10.2019.godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015 - prečišćen tekst i ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta i garaže na k.p.br. 2498 i 13442 K.O. Smederevo
09.October 2019.

    Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/2019 - dr.zakon) i člana 88. stav 2. ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pismenih ponuda
09.October 2019.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-65/2019-07 od 30.09.2019. godine,  raspisuje:     O  G  L  A  S za davanje u zakup poslovnOG prostora prikupljanjem pismenih ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU SISTEMATSKE DERATIZACIJE u 2019. GODINI
07.October 2019.

 Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine:,,EKO-SAN PLUSˮ DOO, ul. Batajnički drum 13, Zemun- Beograd i ,,SANI EKO VITAˮ doo Lazarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na teritoriji gradskog i seoskog ...
DetaljnijeDEČJA NEDELjA
04.October 2019.

„Danas je počelo juče, I deo je našeg plana: Dečja prava se ne uče, Već se žive svakog dana!" (Dejan Aleksić)     7. oktobar (ponedeljak) 12:00 Gradski trg PU „Naša radost" Maskenbal „Dobri ljudi zdravo, imam svoje ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE EUPRO Program
01.October 2019.

EUPRO Program je raspisao drugi javni poziv za predloge projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća (CFP 10-2019)   Cilj poziva je povećan tržišni potencijal, doprinos lancu vrednosti i otvarawe novih radnih mesta,  a ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
27.September 2019.

       Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOBAVEŠTENjE
26.September 2019.

Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Smedereva prikupljanjem pismenih ponuda je dana 26.09.2019. godine u 12 časova javno otvorila jedinu prispelu ponudu za otuđenje parcele - kat. parc. br. 233/60 K. O. Smederevo i izgrađenih ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
19.September 2019.

       Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeODLUKA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI
18.September 2019.

            Na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada ...
DetaljnijeODLUKA i KONAČNA LISTA KORISNIKA
17.September 2019.

                   Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne ...
DetaljnijeKomisija za sprovođenje komasacije na delovima katastraske opštine Skobalj ( Grad Smederevo)
16.September 2019.

      Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika, možete pogledati ili preuzeti ovde.     
DetaljnijeKOMASACIJA OBAVEŠTENjE 1.09.2019.
02.September 2019.

Obaveštenje 1.09.2019.ODLUKA O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA RASPODELE KOMASACIONE MASE VANGRAĐEVINSKOG REONA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO (GRAD SMEDEREVO)PREGLEDNI PLAN RASPODELE KOMASACIONE MASE DELA KO KULIČ OPŠTINA ...
DetaljnijePREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENjENIH STVARANjU I POBOLjŠANjU USLOVA STANOVANjA PORODICAMA IZBEGLICA
12.September 2019.

Na osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 02-133-2/2017-07  od 12. decembra 2018. godine  i člana 9. Javnog poziva  za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ...
DetaljnijeINTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA
12.September 2019.

            Na osnovu članova 82. 83. i 84. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. ...
DetaljnijeJAVNI POZIV
11.September 2019.

          Na osnovu člana 6. stav 4. Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pismenih ponuda
11.September 2019.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 361-201/2018-07 od 11.02.2019. godine, 361- 14/2018-07 od 28.02.2018.  godine, raspisuje:     O  G  L  A  S za davanje u zakup ...
DetaljnijePomoć pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva
10.September 2019.

Republika Srbija Grad Smederevo Gradska uprava Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja ...
DetaljnijeJednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva
10.September 2019.

Republika Srbija Grad Smederevo Gradska uprava Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica ...
DetaljnijeObaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji grada Smederevo - Podunavski okrug
09.September 2019.

 Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji grada Smederevo - Podunavski okrug, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeKomisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj ( Grad Smederevo)
06.September 2019.

 Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj ( Grad Smederevo)Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SMEDEREVA
06.September 2019.

     Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije",  broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), članova 2., 19. i 20. Uredbe o ...
DetaljnijeKomisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj ( Grad Smederevo)
05.September 2019.

  Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj ( Grad Smederevo)Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika, možete pogledati ili preuzeti ovde.  
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020
05.September 2019.

Lokalni savet za poboljšanje položaja Roma  grada Smedereva, raspisuje:     JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020    Za školsku  2019-2020 godinu, dodeliće se: 40 ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE
03.September 2019.

Prema planu izvršenja radova na projektu Izgradnje javne železničke pruge od postojeće pruge Smederevo-Mala Krsna do terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo, II faza, obaveštavamo Vas da će Izvođač radova obezbediti uslove da se vodovi na kontaktnoj ...
DetaljnijePROGRAM SMEDEREVSKE JESENI
02.September 2019.

132. SMEDEREVSKA JESEN PROGRAM SREDA 4. septembar 2019. VINSKI GRAD 21.00-23.00 Koncert tamburaškog orkestra „BANATSKI KICOŠI" ČETVRTAK 5. septembar 2019. GRADSKI TRG 21.00  Koncert -  „VALENTINO" PETAK 6. septembar 2019. 6-8. ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca
30.August 2019.

Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati OVDE
Detaljnije
JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za urbanističko- arhitektonsku razradu lokacije na kat.parc. br. 2783/5 KO Vranovo
28.August 2019.

  Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/2019 - dr.zakon) i člana 88. stav 2. ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnih objekata sa skladištima na k.p. br. 13205/1 KO Smederevo
28.August 2019.

  Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon) i člana 88. stav 2. Pravilnika o ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
21.August 2019.

Obaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva možete pogledati ovde
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca
19.August 2019.

Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde
DetaljnijeO G L A S ZA JAVNO NADMETANjE
14.August 2019.

            Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje na privremeno korišćenje površina javne namene u Tvrđavi za zabavne radnje, ugostiteljske objekte, ćevabdžinice i pivnice za vreme održavanja manifestacije ...
DetaljnijeO G L A S ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA (DRUGO OGLAŠAVANjE)
12.August 2019.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 361-201/2018-07 od 11.02.2019. godine, raspisuje: O G L A S ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA (DRUGO OGLAŠAVANjE)     ...
DetaljnijeJavni poziv Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo)
09.August 2019.

Javni poziv Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo) možete preuzeti OVDE
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
08.August 2019.

Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva možete preuzeti ovde
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za dogradnju-nadziđivanje višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta od tri lamele na kat.parc. br. 1549 K.O.Smederevo
07.August 2019.

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za izgradnju skladišnih hala sa upravnom zgradom i silosem na kat.parc. br. 233/102 K.O. Smederevo
07.August 2019.

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, ...
DetaljnijeOdluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Smederevu, u prvom krugu
07.August 2019.

       Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Smederevu, u prvom krugu, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambenog objekta, radionice i magacina na kat.parc. br. 811/1 K.O. Vučak
07.August 2019.

  Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za proširenje i rekonstrukciju Kajmakčalanske ulice u Smederevu
07.August 2019.

  Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje
07.August 2019.

     Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeObaveštenje o početku radova na sprovođenju arheološkog istraživanja u centralnom delu varoškog bedema Smederevske tvrđave – sektor Varoške kapije I
06.August 2019.

       Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo je u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije obezbedio sredstva neophodna za arheološka istraživanja centralnog dela varoškog bedema Smederevske tvrđave – sektora Varoške ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE - KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2019. GODINI
05.August 2019.

       Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2019. GODINI
05.August 2019.

         Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2019. GODINI
05.August 2019.

       Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2019. GODINI
05.August 2019.

         Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2019. GODINI
05.August 2019.

        Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI FILMSKE UMETNOSTI I OSTALOG AUDIO-VIZUELNOG STVARALAŠTVA U 2019. GODINI
05.August 2019.

        Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i ...
DetaljnijeSaopštenje povodom radova na putnoj infratsrukturi u Smederevu
02.August 2019.

U petak, 2. avgusta, počeli su radovi na rekonstrukciji Kolarske ulice u dužini od 2,8 kilometara, ukupne vrednosti 26.499.267,43 dinara. Prema planu, kompletna rekonstrukcija ove deonice trebalo bi da bude gotova u roku od 60 dana. Na putu Radinac-Vranovo u toku su završni ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za dodelu jednokratne novčane pomoći i pomoći pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva
02.August 2019.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO GRADSKA UPRAVA Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji ...
DetaljnijeRešenje o postavljenju privremenog zastupnika
30.July 2019.

       Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeO B A V E Š T E Nj E
25.July 2019.

Obaveštavaju se građani Smedereva da će zbog rekonstrukcije Đušine ulice, kao i uređenja parka, kiosci koji se nalaze na navedenoj lokaciji biti privremeno, odnosno dok traju radovi (45 dana), dislocirani na lokaciju ispred Centra za kulturu Smederevo. Nakon završetka ...
DetaljnijeKomisija za izbor projekata u kulturi - ODLUKE I REŠENjA
24.July 2019.

             Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi ...
DetaljnijeJavni poziv Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo)
23.July 2019.

         Javni poziv Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo), možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
23.July 2019.

        Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva
18.July 2019.

       Obaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
18.July 2019.

       Obaveštenje o tretmanu odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
18.July 2019.

       Obaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI
17.July 2019.

            Na osnovu članova 32. i  44. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 36/2006), člana 46, a u vezi sa članom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi ...
Detaljnije
ODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI FILMSKE UMETNOSTI I OSTALOG AUDIO-VIZUELNOG STVARALAŠTVA U 2019. GODINI
08.July 2019.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE- KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2019. GODINI
08.July 2019.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2019. GODINI
08.July 2019.

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2019. GODINI
08.July 2019.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2019. GODINI
08.July 2019.

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2019. GODINI
08.July 2019.

              Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u ...
DetaljnijeJavni poziv za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća za interno raseljena lica
04.July 2019.

Na ovom linku možete pogledati Javni poziv za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća za interno raseljena lica.
DetaljnijeJAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama izbeglica
01.July 2019.

Na osnovu člana 9.stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije, broj 02-133-2/2017-07 od 12.12.2018. godine, Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2020. GODINU
01.July 2019.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA  SMEDEREVA ZA 2020. GODINU       U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2020. GODINU
01.July 2019.

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2020. GODINU     U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS", br. 62/06, 65/08 - dr. ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA
27.June 2019.

            Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
26.June 2019.

 Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi  komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva možete pogledati OVDE.  
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - STANA ILI KUĆE U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
26.June 2019.

     Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr.zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), člana 2.,17. i 18. Uredbe o uslovima ...
DetaljnijeODLUKA O ODREĐIVANjU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
25.June 2019.

 Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo), možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeUPUTSTVO VEZANO ZA PRIMENU ODLUKE O OGLAŠAVANjU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA I ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA SMEDEREVA
21.June 2019.

UPUTSTVO VEZANO ZA PRIMENU ODLUKE O OGLAŠAVANjU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA I ODLUKE O NAKNADAMA ZA  KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA SMEDEREVA   ("Službeni list grada Smedereva", broj 1/2019)   Oglašavanje u smislu ove ...
DetaljnijePočetak izvođenja radova na lokalnom putu za Radinac
21.June 2019.

U ponedeljak 24.05.2019.godine počinju radovi na lokalnom putu za Radinac (Radinac - Vranovo (Carigradski drum)) u dužini od 2500 metara.
DetaljnijeINFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019
20.June 2019.

 INFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI, KOJI JE OBJAVLjEN 24. APRILA 2019. GODINE NA VEB-SAJTU GRADA ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
14.June 2019.

      U nedelju 16.06.2019. godine u večernjim satima (1900 - 2200) obaviće se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva (seoska područja - moravski pravac).       ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
14.June 2019.

      Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti ovde.  
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
11.June 2019.

        Termini sprovođenja akcije suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje (na teritoriji grada Smedereva) zakazani za 11.06. i 12.06. pomeraju se za sredu 12.06. i nedelju 16.06.2019. ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
10.June 2019.

      Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Smedereva možete pogledati OVDE. 
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU LARVI KOMARACANA TERITORIJI LOKALNE SAMOUPRAVE GRAD SMEDEREVO-PODUNAVSKI OKRUG
10.June 2019.

                     U periodu od 10.06.- 14.06.2019.godine sprovodiće se akcija suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Smedereva, u skladu sa Programom suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije - ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA BR.RHP-W7-PA/PC4-2019 za pribavljanje nepokretnosti - stanova u javnu svojinu Republike Srbije na teritoriji grada Požarevac i graničnih jedinica lokalne samouprave
06.June 2019.

Na osnovu Pravilnika o radu Komisije, a u vezi sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope (u daljem tekstu: BRSE) u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (u daljem tekstu: RSP u RS) - Potprojekat br. 7- ...
Detaljnije