Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja u poseti Smederevu Milena Dravić, Irfan Mensur i predstava „Mister dolar“ laureati 34. “Nušićevih dana” REALIZACIJA USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA I UČENIKA Otvoren 34. pozorišni festival „Nušićevi dani“ Savet za bezbednost saobraćaja raspisuje likovni i literarni konkurs za mališane i osnovce


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


ODLUKA O NAČINU UPOZNAVANjA GRAĐANA SA NACRTOM ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
26.May 2017.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO GRADSKA UPRAVA SMEDEREVO Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Broj: 400-3924/2017-04 Datum: 26.05.2017. godine S M E D E R E V O     Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI
22.May 2017.

Na sledećem linku možete preuzeti JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI.
DetaljnijeLISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA - 2017.
17.May 2017.

Ovde možete preuzeti LISTU VREDNOVANjA I RANGIRANjA - 2017. 
DetaljnijeJAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2017. GODINI
16.May 2017.

           Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 3 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i ...
DetaljnijeJAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2017. GODINI
16.May 2017.

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI
16.May 2017.

    Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ...
DetaljnijeJAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju tri silo ćelije (po 300 t) i usipnog koša, na katastarskoj parceli broj 5898 k.o. Osipaonica u Osipaonici
27.April 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu
12.April 2017.

              Na osnovu članova 17., 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje) i članova 4. i 8. ...
DetaljnijeNUŠIĆEVA NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO MILENI DRAVIĆ
07.April 2017.

Prema jednoglasnoj odluci žirija, koji su činili Ljiljana Stjepanović, dramska umetnica (predsednik žirija), Radmila Živković, dramska umetnica, dr Zoran Maksimović, teatrolog, i Miljana Kravić profesor master srpskog jezika i književnosti i član Gradskog veća za ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
07.April 2017.

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne smouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016), člana 12. stav 1.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u ...
Detaljnije34. POZORIŠNI FESTIVAL NUŠIĆEVI DANI - PROGRAM
06.April 2017.

34. POZORIŠNI FESTIVAL NUŠIĆEVI DANI   Smederevo, 19 - 28. april 2017.      PRETFESTIVALSKI PROGRAM    Sreda, 19. 4. 2017.   Velika dvorana, 20.00   Pozorište „Kreativni haos" Smederevo   Ljubomir ...
DetaljnijePLAN POSTUPNOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU
31.March 2017.

  Na osnovu člana 16[s7] Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015 i 99/2016), Odeljenje za finansije i ...
Detaljnije
JAVNI KONKURS za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u oblasti socijalne zaštite (unapređivanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom) u 2017. godini
10.March 2017.

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", broj 51/09), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE
07.March 2017.

Obaveštavamo vas da usled kvara na serveru elektronske pošte nismo u mogućnosti da koristimo službene elektronske adrese.Grupa za informacione sisteme Gradske uprave grada Smedereva užurbano radi na otklanjanju problema, a očekuje se da server elektronske pošte ponovo ...
DetaljnijeJAVNI POZIV O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
14.February 2017.

 Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta raspisala je JAVNI POZIV O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE LUKA SMEDEREVO
13.February 2017.

 Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeIZMENA KONAČNE LISTE REDA PRVENSTVA
13.February 2017.

Na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, Komisija za izbor korisnika  pomoći ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA TOTALNU REKONSTRUKCIJU OBJEKTA - IZGRADNjU STANICE ZA SNABDEVANjE MOTORNIH VOZILA SVETLIM GORIVIMA I NAFTNIM GASOM SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 1296/4 KO KOLARI, GRAD SMEDEREVO
09.February 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANjA/VASPITANjA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 3823/1 I 3823/9 KO RADINAC U RADINCU
09.February 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeSINDIKALNA ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
06.February 2017.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA I             Sindikalna organizacija Gradske uprave grada Smedereva obavlja prodaju ...
DetaljnijePROMENA DATUMA ODRŽAVANjA B2B SUSRETA JUGOISTOČNE SRBIJE
25.January 2017.

Akreditovana Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje", u partnerstvu sa još tri RRA sa teritorije jugoistočne Srbije (Zaječar, Niš, Leskovac), realizuje projekat „B2B susreti Jugoistočne Srbije". Projekat se realizuje u okviru Programa ...
DetaljnijeINTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
25.January 2017.

  JAVNO PREDUZEĆE „SMEDEREVSKA TVRĐAVA" SMEDEREVO BROJ: ­­­­28/2017 DATUM: 25.01.2017. godine                 Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o načinu određivanja ...
DetaljnijePROGRAM - 28. SVETOSAVSKE SVEČANOSTI U SMEDEREVU
23.January 2017.

 28. SVETOSAVSKE SVEČANOSTI  U SMEDEREVU    23-27. JANUAR 2017. GODINE   ***   PONEDELjAK, 23. JANUAR   Narodna biblioteka Smederevo   Bibliotečki ogranak u Mihajlovcu, 12.00   Otvaranje izložbi knjiga   ...
DetaljnijeB2B SUSRETI JUGOISTOČNE SRBIJE
20.January 2017.

Akreditovana Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje", u partnerstvu sa još tri RRA sa teritorije jugoistočne Srbije (Zaječar, Niš, Leskovac), realizuje projekat „B2B susreti Jugoistočne Srbije". Projekat se realizuje u okviru ...
DetaljnijePOSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA
20.January 2017.

Na ovom linku možete preuzeti POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA.
DetaljnijePROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE
19.January 2017.

Zaključkom Vlade Republike Srbije Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE, kao deo projekta „Decenija preduzetništva". Program sprovodi ...
DetaljnijePOZIV za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada grada Smedereva povodom Svetosavskih svečanosti
30.December 2016.

Povodom organizovanja 28. Smederevskih svetosavskih svečanosti u gradu Smederevu, upućujemo    P O Z I V             za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada grada Smedereva povodom ...
DetaljnijeNOVOGODIŠNjI I BOŽIĆNI PROGRAMI
19.December 2016.

  Novogodišnji i božićni programi u Smederevu (decembar 2016 - januar 2017)    CENTAR GRADA JE CENTAR SVETA AKO SE UKRASI DUŠOM DETETA ...
DetaljnijeODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA
16.December 2016.

              Na osnovu člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2015-prečišćen tekst i 10/2016) i članova 4. i 5. Pravilnika o načinu, uslovima i ...
DetaljnijeSINDIKALNA ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
13.December 2016.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA I             Sindikalna organizacija Gradske uprave grada Smedereva obavlja prodaju ...
DetaljnijePriprema Akcionog plana za implementaciju Regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje 2016-2020.
07.December 2016.

U skladu sa aktivnostima predviđenim projektom „Regionalna platforma za ruralni razvoj - Braničevo-Podunavlje u korak sa EU" i usvojenim okvirom za implementaciju Regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje 2016-2020 (dokument možete da ...
DetaljnijeFILIP MORIS PODRŽAVA POKRETANjE JOŠ 100 NOVIH MALIH PREDUZEĆA U SRBIJI
07.December 2016.

Niš/Beograd, 24. oktobar 2016. godine - Konkurs za novi, osmi ciklus nacionalnog donatorskog programa POKRENI SE ZA POSAO, koji sprovodi NVO ENECA uz podršku kompanije Filip Moris u Srbiji biće otvoren 25. oktobra i trajaće do 31. januara naredne godine. Program ima za ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKLADIŠTA DRVENE GRAĐE SA KANCELARIJSKIM PROSTOROM
07.December 2016.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeISPRAVKA INTERNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
05.December 2016.

JAVNO PREDUZEĆE „SMEDEREVSKA TVRĐAVA" SMEDEREVO BROJ: ­­­­6/2016 DATUM: 05.12.2016. godine                 Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o načinu određivanja ...
DetaljnijeINTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
02.December 2016.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO Javno preduzeće Urbanizam Smederevo Smederevo Broj: 4/2016 Datum: 02. decembar 2016. godine S M E D E R E V O                 Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o načinu ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA
01.December 2016.

            Na osnovu člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/15-prečišćen tekst) i članova 4. i 5. Pravilnika o načinu, uslovima i kriterijumima za raspodelu i korišćenje ...
DetaljnijePOZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA
29.November 2016.

 Republika Srbija Grad Smederevo Gradska uprava Smederevo Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Smedereva Broj: sl/ 16-03 Datum: 29.11.2016. godine SmederevoPOZIV ZA OSTVARIVANjE ...
DetaljnijeINTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
29.November 2016.

JAVNO PREDUZEĆE „SMEDEREVSKA TVRĐAVA" SMEDEREVO BROJ: ­­­­5/2016 DATUM: 29.11.2016. godine            Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih ...
DetaljnijeSPISAK OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA ZA REŠAVANjE UPRAVNIH STVARI PO ODREĐENIM UPRAVNIM OBLASTIMA
29.November 2016.

GradSmederevo Gradska uprava    SPISAK OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA  ZA REŠAVANjE UPRAVNIH STVARI PO ODREĐENIM UPRAVNIM OBLASTIMA    ·        Odeljenje za opštu ...
Detaljnije
ODLUKA o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe do privođenja nameni u gradu Smederevu
25.November 2016.

   Na osnovu člana 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj62/2006,65/2008-dr. Zakon,41/2009i112/2015), člana 88. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije",  ...
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE
25.November 2016.

            Na osnovu člana 173. stav 1.  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama  lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016) i člana 45. Statuta ...
DetaljnijeO B A V E Š T E Nj E
23.November 2016.

O B A V E Š T E Nj E    U skladu sa članovima 9. i  103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/2016) obaveštavamo građane, da će Gradska uprava grada Smedereva uz njihovu saglasnost i u njihovo ime prikupljati ...
DetaljnijeKONAČNA ODLUKA O IZBORU PRUŽAOCA USLUGE PERSONALNA ASISTENCIJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
21.November 2016.

        Na osnovu člana člana 10.stav 2. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i uslovima pružanja usluge personalna asistencija  za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva u 2016. ...
DetaljnijeKONAČNA ODLUKA O IZBORU PRUŽAOCA USLUGE PREVODILAČKI SERVIS ZA ZNAKOVNI JEZIK ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
21.November 2016.

        Na osnovu člana 10. Stava 2.  Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i uslovima pružanja usluge prevodilački servis za znakovni jezik  za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada ...
DetaljnijeKONAČNA ODLUKA O IZBORU PRUŽAOCA USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
21.November 2016.

              Na osnovu člana 10. Stava 2.  Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i uslovima pružanja usluge pomoć u kući za osobe sa invaliditetom na teritoriji Grada ...
DetaljnijeINTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
21.November 2016.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO Gradska uprava grada Smedereva Broj: 111-2/2016-07 Datum: 21. novembar 2016. godine S M E D E R E V O                 Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o načinu ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup prikupljanjem pismenih ponuda POSLOVNOG PROSTORA U ULICI PROLETERSKOJ BROJ 18(mz CARINA) U SMEDEREVU
16.November 2016.

                                    Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključka ...
DetaljnijeODLUKU O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU
09.November 2016.

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj 8/2015 od 25. septembra 2015. godine, Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik za stipendiranje učenika srednjih škola romske ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PRUŽAOCA USLUGE PERSONALNA ASISTENCIJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
09.November 2016.

            Na osnovu člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2015-prečišćen tekst) i člana 8. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PRUŽAOCA USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
09.November 2016.

Na osnovu člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2015-prečišćen tekst) i člana 8. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i uslovima pružanja usluge pomoć u kući za osobe sa invaliditetom ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PRUŽAOCA USLUGE PREVODILAČKI SERVIS ZA ZNAKOVNI JEZIK ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
09.November 2016.

         Na osnovu člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2015-prečišćen tekst) i člana 8. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i uslovima ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
09.November 2016.

 Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Službeni glasnik RS», broj 62/2006, 69/2008-dr zakon, 41/2009 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog ...
DetaljnijeKONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA - za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Smedereva, kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći
03.November 2016.

Na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, Komisija za izbor korisnika  pomoći ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU UGOSTITELjSKO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA NA KAT.PARC.BR. 456/2 K.O. PETRIJEVO
02.November 2016.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup - POSLOVNI PROSTOR U ULICI BRANKA RADIČEVIĆA broj 6 U SMEDEREVU
26.October 2016.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 361-198/2016-07  od 17.10.2016. godine,  raspisuje O  G  L  A  S za davanje u zakup prikupljanjem pismenih ponuda     ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2016/2017. godinu
20.October 2016.

Na ovom linku možete preuzeti ODLUKU O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2016/2017. godinu.
DetaljnijeNastavak regionalnog projekta iz oblasti ruralnog razvoja
19.October 2016.

Zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, Regionalna razvojna agencija "Braničevo-Podunavlje" će i u narednom periodu realizovati niz aktivnosti u oblasti ruralnog razvoja, a u okviru projekta „Regionalna platforma za ruralni razvoj - ...
DetaljnijeOglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih poslovnih objekata na javnim površinama
18.October 2016.

Na osnovu člana 5. Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata (Službeni list grada Smedereva, broj 5/2015-prečišćen tekst) i u skladu sa Programom postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada ...
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE
12.October 2016.

            Na osnovu člana 173. stav 1.  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama  lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016) i člana 45. Statuta grada ...
DetaljnijeODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U POLjOPRIVREDNE SVRHE DO PRIVOĐENjA NAMENI U GRADU SMEDEREVU
12.October 2016.

Na osnovu člana 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 62/2006, 65/2008-dr. Zakon, 41/2009 i 112/2015), člana 88. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik  Republike Srbije",  broj ...
DetaljnijeODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA, BEZ PLAĆANjA NAKNADE, NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKIOG ZEMLjIŠTA U POLjOPRIVREDNE SVRHE DO PRIVOĐENjA NAMENI U GRADU SMEDEREVU
12.October 2016.

Na osnovu člana 3. a u vezi sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 62/2006, 65/2008-dr. Zakon, 41/2009 i 112/2015), člana 88.stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik  Republike ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA IZBOR PRUŽAOCA USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
11.October 2016.

Na osnovu člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2015-prečišćen tekst), člana 1. i člana 3. tačka 1. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor  pružaoca usluge, načinu i uslovima pružanja usluge pomoć u kući ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA IZBOR PRUŽAOCA USLUGE PERSONALNA ASISTENTICIJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
11.October 2016.

Na osnovu člana 45.  Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2015-prečišćen tekst),  člana  1. i člana 3.  Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i uslovima  pružanja ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA IZBOR PRUŽAOCA USLUGE PREVODILAČKI SERVIS ZA ZNAKOVNI JEZIK ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
11.October 2016.

Na osnovu  člana 45.  Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2015-prečišćen tekst),   člana 1. i člana 3. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i uslovima pružanja ...
DetaljnijeOglas o prikupljanju ponuda za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 233/101 KO Smederevo u javnoj svojini grada Smedereva
07.October 2016.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Direkcije za izgradnju broj 820/3 od 16.03.2016. godine i 3810 od 07.10.2016. godine i saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva, u skladu sa članom 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (Sl. list grada Smedereva, ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU SISTEMATSKE DERATIZACIJE u 2016. GOD.
28.September 2016.

U cilju uništavanja mišolikih glodara, grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Zavodom za DDD „EKOSAN“ d.o.o. i „SANI EKO VITA“ d.o.o. Beograd na teritoriji gradskog i seoskog područja u 2016. godini.  Dana ...
DetaljnijeOGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
27.September 2016.

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 361-113/2016-07 od 20.6.2016. godine,  raspisuje  O  G  L  A  S za davanje u zakup prikupljanjem pismenih ponuda    ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2016/2017
23.September 2016.

                                         ...
DetaljnijeO B A V E Š T E Nj E korisnicima dečijeg dodatka
06.September 2016.

O B A V E Š T E Nj E    Obaveštavaju se korisnici dečijeg dodatka da su u obavezi da blagovremeno dostave potvrde o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta za školsku 2016/2017 godinu (osnovna i srednja škola), a najkasnije do 31.10.2016.godine. ...
DetaljnijeOglas o prikupljanju ponuda za otuđenje (prodaju) građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 1356/1 KO Kolari u javnoj svojini grada Smedereva
02.September 2016.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Direkcije za izgradnju broj 3155 od 23.08.2016. godine i saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva broj 463-146/2016-07/2016-07 od 02.09.2016. godine i u skladu sa članom 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (Sl. ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE UČENICIMA I STUDENTIMA KOJI SU OSTVARILI PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ OD GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
01.September 2016.

           Gradska uprava grada Smedereva  poziva  učenike i studente koji su ostvarili pravo na finansijsku pomoć za školsku 2015/2016. godinu da dođu u ponedeljak, 05. septembra 2016. godine u 11 časova, u ...
DetaljnijePROGRAM 129. SMEDEREVSKE JESENI
16.August 2016.

     PROGRAM 129. SMEDEREVSKE JESENI   SUBOTA, 20. avgust 2016. SMEDEREVSKA TVRĐAVA 10.00 - 02.00  Međunarodna izložba pasa   PETAK, 2. septembar 2016.    ULICA KRALjA PETRA PRVOG 18.30 Defile učesnika međunarodnog ...
DetaljnijeObaveštenje - tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada Smedereva
30.August 2016.

Obaveštavamo Vas da će 30.08.2016.godine, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada Smedereva uređajima iz vazduha. Tretman će se izvršiti u večernjim časovima.MOle se pčelari da preduzmu ...
DetaljnijeODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI SMEDEREVO
30.August 2016.

Na osnovu člana 55. i člana 192. Zakona o radu ( '' Službeni Glasnik RS'', broj 24/2005, 61/2005, 54/ 2009 i 32/2013 i 74/2015),               načelnica Gradske uprave u  Smederevu, ...
DetaljnijeObaveštenje - tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada Smedereva
27.August 2016.

Obaveštavamo Vas da će 27. i 29.08.2016.godine, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada Smedereva uređajima sa zemlje i iz vazduha. Tretman će se izvršiti u večernjim časovima.MOle se ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
24.August 2016.

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU       U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – ...
DetaljnijeOGLAS ZA JAVNO NADMETANjE - 129. Smederevska jesen
24.August 2016.

            Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje na privremeno korišćenje površina javne namene u Tvrđavi za zabavne radnje i ugostiteljske objekte za vreme održavanja manifestacije ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU KOMPLEKSA - „RETAIL PARK"-a NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 13434 I 233/50 KO SMEDEREVO
24.August 2016.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijePRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PRUŽAOCA USLUGE, NAČINU I USLOVIMA PRUŽANjA USLUGE PERSONALNA ASISTENCIJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
18.August 2016.

           Na osnovu članova 9., 45., 209. i  212. Zakona o socijalnoj zaštiti (''Službeni glasnik glasnik Republike Srbije'', broj 24/2011), Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga ...
DetaljnijePRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PRUŽAOCA USLUGE, NAČINU I USLOVIMA PRUŽANjA USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
18.August 2016.

           Na osnovu članova 9., 45., 209. i  212. Zakona o socijalnoj zaštiti (''Službeni glasnik glasnik Republike Srbije'', broj 24/2011), Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje ...
DetaljnijePRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PRUŽAOCA USLUGE, NAČINU I USLOVIMA PRUŽANjA USLUGE PREVODILAČKI SERVIS ZA ZNAKOVNI JEZIK ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2016. GODINI
18.August 2016.

             Na osnovu članova 9. i 111. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 24/2011), člana 16. Zakona o upotrebi znakovnog jezika (''Službeni glasnik ...
Detaljnije10.08.2016. Suzbijanje odraslih komaraca na teritoriji grada Smedereva uređajima iz vazduha
01.August 2016.

Obaveštavamo Vas da će 10.08.2016.4 ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada Smedereva uređajima iz vazduha. Tretman će se izvršiti u večernji, satima.Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne ...
DetaljnijeSuzbijanje odraslih komaraca na teritoriji grada Smedereva uređajima iz vazduha
28.July 2016.

Obaveštavamo Vas da će 29.07.2016. godine, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada Smedereva uređajima iz vazduha. Tretman će se izvršiti u večernjim satima. Mole se pčelari da preduzmu sve ...
DetaljnijeIspravka oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih poslovnih objekata na javnim površinama
27.July 2016.

Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo, u ime i za račun Grada Smedereva objavljuje   Ispravku oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih poslovnih objekata na javnim površinama ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup prikupljanjem pismenih ponuda POSLOVNOG PROSTORA U ULICI 17. OKTOBAR BROJ 2 U SMEDEREVU
27.July 2016.

                                    Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključka ...
DetaljnijeKONAČNE ODLUKE O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA
22.July 2016.

Na osnovu člana 4. stav 2. i člana 15. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 9/2015), Odluke o dodeli finansijske pomoći studentima na prvom i drugom stepenu studija koji su ...
DetaljnijePripremljen Nacrt Regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje
21.July 2016.

Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija, Regionalna razvoja agencija „Braničevo-Podunavlje" privodi kraju implementaciju projekta Evropeizacija lokalnih politika u oblasti ruralnog razvoja. Kao jedna od ključnih komponenti projekta predviđeno je ...
DetaljnijeJavna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajima na kat.parc.broj 233/6 K.O. Smederevo u Smederevu
20.July 2016.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za urbanizam Gradske uprave Smederevo, u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni ...
DetaljnijeJavna sednica Komisije za planove grada Smedereva za Plan detaljne regulacije „Petrijevski potok“
20.July 2016.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, u skladu sa članom 64. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/2015) O G ...
DetaljnijeOglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih poslovnih objekata na javnim površinama
19.July 2016.

Na osnovu člana 5. Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata (Službeni list grada Smedereva, broj 5/2015-prečišćen tekst) i u skladu sa Programom postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada ...
DetaljnijeIZ TEHNIČKIH RAZLOGA OTKAZANA VATERPOLO UTAKMICA U SMEDEREVU
19.July 2016.

Vaterpolo utakmica između reprezentacija Srbije i Mađarske, planirana da se održi u četvrtak, 21. jula na otvorenom bazenu  u Smederevu, iz tehničkih razloga (nedovoljno visoke temperature vode u bazenu usled nepovoljnih meteoroloških prilika proteklih dana ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.broj 2414 K.O. Smederevo u ulici Đure Daničića u Smederevu
13.July 2016.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za urbanizam Gradske uprave Smederevo, u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup prikupljanjem pismenih ponuda POSLOVNOG PROSTORA U ULICI 17. OKTOBAR BROJ 2 U SMEDEREVU
13.July 2016.

            Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-95/2016-07 od 28. juna 2016. godine,  raspisuje   O  G  L  A  S za ...
DetaljnijeObaveštenje
12.July 2016.

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva obaveštava građane Smedereva, povodom Upozorenja izdatog od strane  Republičkog hidrometeorološkog zavoda-  Centra za hidrometeorološki  sistem, rane najave i upozorenja, na visoke ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM I DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
08.July 2016.

              Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1. i člana 15. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 9/2015), ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM I DRUGOM STEPENU STUDIJA - ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
08.July 2016.

Na osnovu člana 4. stav 2. i člana 15. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 9/2015), Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor korisnika i raspodelu sredstava za podsticanje ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU 2015/2016. GODINU
08.July 2016.

Na osnovu člana 4. stav 1. i člana 15. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 9/2015), Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor korisnika i raspodelu sredstava za podsticanje ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA III i IV RAZREDA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
08.July 2016.

            Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1. i člana 15. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 9/2015), Rešenja o ...
Detaljnije