JKP ZELENILO I GROBLjA NASTAVLjA BORBU PROTIV DIVLjIH DEPONIJA FESTIVAL MUZIČKOG STVARALAŠTVA DECE I ODRASLIH „CVRČAK 2018“ Predstavljen ROMACTED program Smotra „Slavski kolač“ – negovanje nematerijalnog kulturnog nasleđa i tradicije srpskog naroda Sporazum o saradnji Grada Smedereva i Ekonomskog fakulteta u Beogradu


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU TERMINALA ZA RASUTE I GENERALNE TERETE U LUCI SMEDEREVO
14.March 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
Detaljnije
LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA - 2018. godina
05.March 2018.

Na ovom linku možete preuzeti dokument LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA - 2018. godina
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI
27.February 2018.

  Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. ...
Detaljnije
29. SMEDEREVSKE SVETOSAVSKE SVEČANOSTI - DOBITNIK SVETOSAVSKE POVELjE - DR NENAD PETROVIĆ
30.January 2018.

 29. SMEDEREVSKE SVETOSAVSKE SVEČANOSTI DOBITNIK SVETOSAVSKE POVELjE - DR NENAD PETROVIĆ   „Svetosavska povelja" za 2017. godinu dodeljuje se dr Nenadu Petroviću za izuzetne rezultate postignute u dužem vremenskom periodu u oblasti zdravstva i ...
Detaljnije
ODLUKA o poništavanju Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-207/2017-07 od 26. decembra 2017. godine
24.January 2018.

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 12. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst) a u vezi sa članom 15. i članom 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU UGOSTITELjSKOG I POLjOPRIVREDNO-STAMBENOG OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2298 KO LIPE U RADINCU
24.January 2018.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeODLUKA o poništavanju Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-206/2017-07 od 26. decembra 2017. godine
24.January 2018.

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 12. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst) a u vezi sa članom 15. i članom 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada ...
Detaljnije
ODLUKA o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe do privođenja nameni u gradu Smederevu
19.January 2018.

    Na osnovu člana 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 62/2006, 65/2008-dr. Zakon, 41/2009, 112/2015 i 80/2017), člana 88. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike ...
DetaljnijeODLUKA O OSTVARIVANjU FINANSIJSKE POMOĆI TRUDNICAMA I PORODILjAMA GRADA SMEDEREVA - 2017
11.January 2018.

            Na osnovu člana  25. Odluke o radnim telima Skupštine grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2008), a u vezi sa Zaključkom Skupštine grada Smedereva, broj 020-55-1/2009-11 ...
DetaljnijeObaveštenje
10.January 2018.

Pozivamo sve zainteresovane POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE da prisustvuju informativnoj tribini na temu uslova i načina korišćenja bespovratnih podsticaja predviđenim IPARD programom, koja će se održati u ogranizaciji predstavnika Odseka za poljoprivredu Gradske uprave ...
DetaljnijeDRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVOG TRAKTORA
05.January 2018.

DRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVOG TRAKTORA
DetaljnijePOZIV za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada grada Smedereva povodom Svetosavskih svečanosti
03.January 2018.

Povodom organizovanja 29. Smederevskih svetosavskih svečanosti u gradu Smederevu, upućujemo    P O Z I V             za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada grada Smedereva povodom Svetosavskih ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji Kolari - levo
26.December 2017.

    Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a.Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijePRVI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVE OPREME, MAŠINA I MEHANIZACIJE
25.December 2017.

PRVI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVE OPREME, MAŠINA I MEHANIZACIJE
DetaljnijeIzmena Oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva
20.December 2017.

Na osnovu člana 12. Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 8/2017 i 11/2017), a u skladu sa  Programom postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVU
20.December 2017.

    Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015 i 80/2017), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje ...
DetaljnijeJAVNI UVID NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA KAT.PARC.BR.696/1 KO SMEDEREVO - KOMPLEKS STARE ŽELEZARE, I FAZA (CELINA 3)
20.December 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeJAVNI UVID NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA GRADSKO PODRUČJE SMEDEREVA
20.December 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeJAVNI UVID NACRT IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA SMEDEREVA
20.December 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u oblasti socijalne zaštite (unapređivanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom) u 2018. godini
15.December 2017.

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", broj 51/09), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni ...
DetaljnijeOglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva
14.December 2017.

Na osnovu člana 12. Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva u („Službeni list grada Smedereva", broj 8/2017 i 11/2017) i  Programa postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva (Službeni ...
DetaljnijeJAVNI UVID - NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE LUKA SMEDEREVO
13.December 2017.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne  poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeKodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske uprave grada Smedereva
13.December 2017.

            Na osnovu člana 4. stav 7. i člana 196. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016) i člana 50. stav 1. tačka ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - 4 (ČETIRI) STANA U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
06.December 2017.

   Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr.zakon i 108/2016), članova 2.,17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA SMEDEREVA
06.December 2017.

                        Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i ...
DetaljnijeTRIBINA NASILjE NAD ŽENAMA
22.November 2017.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ustanovile su Ujedinjene nacije i obeležava se 25. novembra. Ovim danom u svetu  počinje 16 dana aktivizma - globalna, svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta, a koja se završava ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA SMEDEREVA
22.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA KAT.PARC.BR.696/1 KO SMEDEREVO - KOMPLEKS STARE ŽELEZARE, I FAZA (CELINA 3)
22.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA GRADSKO PODRUČJE SMEDEREVA
22.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE LUKA SMEDEREVO
22.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeJAVNI UVID - NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „MARINA SMEDEREVO" U SMEDEREVU
16.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne  poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeOdluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva
13.November 2017.

 Odluku o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeSajam zapošljavanja u Smederevu
13.November 2017.

Dana 15.11.2017. godine, u holu Centra za kulturu u Smederevu, u terminu od 10 do 12 časova, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, održaće se  ovogodišnji sajam zapošljavanja na kome će  20 poslodavca, učesnika sajma, iskazati svoju ...
DetaljnijeJAVNI POZIV - za izbor korisnika pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica/bivših izbeglica pri kupovini dve seoske kuće sa okućnicom, u cilju rešavanja stambenih potreba izbeglica
06.November 2017.

Na osnovu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije, broj 400-6481-01/2017-03 od 01.11.2017. godine, a u vezi sa Ugovorom o saradnji,  ...
DetaljnijeRedovna uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu najkasnije do 14.novembra 2017.godine
02.November 2017.

ODELjENjE ZA FINANSIJE I LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU obaveštava poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica da rok za redovnu uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu ističe 14.11.2017.godine. Redovnim i ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE – NAKNADA ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA
01.November 2017.

Obaveštavaju se sva lica koja su učestvovala u radu biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu u sprovođenju izbora za predsednika Republike održanih 2. aprila 2017.godine da, ukoliko nisu podigli naknadu za rad u istima, do kraja novembra 2017. godine moraju da se ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - ZASEBNOG OBJEKTA ILI PROSTORA U SKLOPU DRUGOG OBJEKTA POVRŠINE OKO 250 M2 U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
18.October 2017.

N A C R T   Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr.zakon i 108/2016), člana 2.,17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti ...
DetaljnijeKAMERAMA PROTIV DIVLjIH DEPONIJA
18.October 2017.

 Komunalna policija Gradske uprave Smederevo poziva građane da aktivno učestvuju u  očuvanju životne sredine  i time daju svoj doprinos čistoći grada i unapređenju postojećeg stanja komunalnog reda na teritoriji Grada Smedereva Problem sa deponijama u ...
DetaljnijeSaziv za sastanak - Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika
17.October 2017.

Poštovani,             U programu Vlade Republike Srbije, u okviru reforme radnog zakonodavstva, ali i u cilju smanjenja sive ekonomije, napomenuto je da će biti donet Zakon o privremenom angažovanju na sezonskim ...
DetaljnijePravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
10.October 2017.

 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeObaveštenje o sprovođenju sistematske deratizacije u 2017. god.
06.October 2017.

 Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine Privredno društvo Sinitra DDD export-import d.o.o.Valjevo i DE-MUS d.o.o. Požarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na teritoriji gradskog i seoskog područja ...
DetaljnijePravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva
06.October 2017.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva, možete pogledati ovde
DetaljnijeODLUKE O IZBORU PROJEKATA U KULTURI
02.October 2017.

              Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE
28.September 2017.

                Na osnovu Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVU
27.September 2017.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015 i 80/2017), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta ...
DetaljnijeKONKURS za pesničku nagradu SMEDEREVSKI ORFEJ
21.September 2017.

 48. MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN raspisuje KONKURS   za pesničku nagradu   SMEDEREVSKI ORFEJ     Autori sa područja grada Smedereva na konkurs mogu da pošalju najviše dve neobjavljene pesme, otkucane u ...
DetaljnijeODLUKE - Komisija za izbor projekata u kulturi
20.September 2017.

                              Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i ...
DetaljnijeREŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017. GODINU
19.September 2017.

            Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), člana 24. stav 1. Pravilnika ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI
12.September 2017.

Na osnovu članova 2., 3. i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika o ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2017/2018
11.September 2017.

  Lokalni savet za poboljšanje položaja Roma  grada Smedereva, raspisuje:     JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2017/2018    Za školsku 2017/2018 godinu, dodeliće se: 25 ...
Detaljnije130. SMEDEREVSKA JESEN - PROGRAM
06.September 2017.

   130. SMEDEREVSKA JESEN PROGRAM SREDA 6. septembar 2017. VINSKI GRAD 21,00-23,00 Nastup tamburaškog orkestra „Uspomene"   ČETVRTAK 7. septembar 2017. Gradski trg 19,00 Izvođenje uličnog performansa Rađanje Vinove loze - (pozorište ...
DetaljnijeRešenje o obrazovanju komisije za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblastijavnog informisanja za 2017. godinu koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva i imenovanju članova komisije
04.September 2017.

 Na osnovu članova 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/2016 i 8/2017) i člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU
30.August 2017.

  Republika  Srbija Grad Smederevo Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta             Broj : 320- 48 /2017-03 Datum: 24.08.2017.godine ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva
28.August 2017.

 Obaveštavamo vas da će se tretman suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva vršiti dana 30.08.- 01.09.2017. godine u vremenskom razdoblju od 10 do 16 časova. Tretman će vršiti PD „De-Mus“ doo sa tri  vozila i šest operativaca.  ...
DetaljnijeODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SMEDEREVA
25.August 2017.

            Na osnovu člana 55. i člana 192. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-odluka US),   ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
24.August 2017.

 Obaveštavamo vas da će se tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje  na teritoriji grada Smedereva vršiti dana 25.08. i 26.08.2017. biološkim preparatom Larvastop ZG , koji nije otrovan za pčele i ostali živi svet. Tretman će se izvesti na sledećim ...
DetaljnijeOGLAS ZA JAVNO NADMETANjE-Daju se na privremeno korišćenje površine javne namene u Tvrđavi za vreme održavanja manifestacije Smederevska jesen 2017"
16.August 2017.

            Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje na privremeno korišćenje površina javne namene u Tvrđavi za zabavne radnje, ugostiteljske objekte, ćevabđinice i pivnice za vreme ...
DetaljnijeODLUKA o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2017. godini
15.August 2017.

 Na osnovu članova 2., 3. i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika o ...
DetaljnijeJavni poziv za učešće na konkursu za sufinanisiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu
09.August 2017.

                Na osnovu članova 17., 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), Uredbe o ...
DetaljnijeKONKURS za pesničku nagradu
09.August 2017.

 ORGANIZACIONI ODBOR 48. MEĐUNARODNOG FESTIVALA POEZIJE SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN   raspisuje       KONKURS    za pesničku nagradu Zlatna struna           ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI – STANA U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
09.August 2017.

 Na ovom linku u PDF-u možete preuzeti OGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI  - STANA U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA.
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
03.August 2017.

 Obaveštavamo vas da će se tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha, na teritoriji grada Smedereva vršiti dana 4.8.2017. godine u ranim jutarnjim satima ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi. Tretman će se izvesti biološkim preparatom na bazi bacillus ...
DetaljnijeOglas za davanje u zakup prikupljanjem pismenih ponuda
24.July 2017.

Na ovom linku u PDF-u možete preuzeti OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA.
DetaljnijeJavna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju hladnjače za čuvanje voća i povrća
24.July 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
19.July 2017.

Obaveštavamo vas da će se tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje  na teritoriji grada Smedereva vršiti dana 20.07. i 21.07.2017. biološkim preparatom Larvastop ZG , koji nije otrovan za pčele i ostali živi svet. Tretman će se izvesti na sledećim lokalitetima: ...
DetaljnijeODLUKA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI
12.July 2017.

            Na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
11.July 2017.

Obaveštavamo vas da će se tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje  na teritoriji grada Smedereva vršiti dana 14.07. i 15.07.2017. biološkim preparatom Larvastop ZG , koji nije otrovan za pčele i ostali živi svet. Tretman će se izvesti na sledećim lokalitetima: ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
05.July 2017.

Obaveštavamo vas da će se tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje  na teritoriji grada Smedereva vršiti dana 05.07. i 06.07.2017. biološkim preparatom Larvastop ZG , koji nije otrovan za pčele i ostali živi svet. Tretman će se izvesti na sledećim lokalitetima: ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - PROSTORA U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
05.July 2017.

Na ovom linku u PDF-u možete preuzeti OGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - PROSTORA U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA.
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - STANA U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
05.July 2017.

Na ovom linku možete preuzeti u PDF formatu OGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - STANA U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU
30.June 2017.

Republika Srbija Grad Smederevo Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Broj :320-47/2017-03 Datum :29.06.2017.godine          JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
23.June 2017.

            Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 13. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji Grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017),  Zaključka o ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA
30.June 2017.

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
30.June 2017.

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA REGRESIRANjE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTVU
30.June 2017.

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ...
DetaljnijeJAVNI POZIV BANKAMA ZA KRATKOROČNO I DUGOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SMEDEREVA, UZ UČEŠĆE GRADA SMEDEREVA U SUFINANSIRANjU DELA KAMATE NA KREDITE
30.June 2017.

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2017.godini
28.June 2017.

JAVNI KONKURS za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2017.godini FORMULAR za prijavu na Javni konkursa za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2017.godiniIZVEŠTAJ ...
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVAVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017.GODINU KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE
27.June 2017.

REŠENjE O OBRAZOVAVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017.GODINU KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE
DetaljnijeODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SMEDEREVA
26.June 2017.

Na osnovu člana 55. i člana 192. Zakona o radu ( '' Službeni Glasnik RS'', broj 24/2005, 61/2005, 54/ 2009 i 32/2013 i 75/2014) ),               načelnica Gradske uprave u  Smederevu, donosi ...
DetaljnijeJavni poziv za izbor programa u oblasti sporta koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva u 2017.godini
22.June 2017.

Javni poziv za izbor programa u oblasti sporta koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva u 2017.godiniPREDLOG GODIŠNjIH PROGRAMA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA PREDLOG GODIŠNjEG  PROGRAMA KOJIM ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI
22.June 2017.

             Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014-dr. zakon i 101/2016-dr. zakon), člana 45. stav 1. ...
DetaljnijeODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA
21.June 2017.

Na osnovu člana 59. stav 1, a u vezi sa članom 66. stav 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016 - dr. zakon) i člana 19. stav 1. tačka 6. Statuta grada Smedereva („Službeni list ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
20.June 2017.

Obaveštavamo vas da će se prvi tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha,  na teritoriji grada Smedereva vršiti dana 21. 6. 2017. godine ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi. Tretman će se izvesti biološkim preparatom na bazi  bacillus thuringiensis, ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva
14.June 2017.

Obaveštavamo vas da će se prvi tretman suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva vršiti dana 15. 6. 2017. godine u vremenskom razdoblju od 10 do 16 časova.Tretman će vršiti PD „De-Mus" doo sa četiri vozila i osam operativaca. Operativnim planom ...
DetaljnijeObaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca sa zemlje
13.June 2017.

Dana 13.06.2017. u prepodnevnim satima, započeće se izvođenje tretmana suzbijanja larvi komaraca sa zemlje. Tretman će se izvesti preparatom Larvastop ZG, koji nije otrovan za pčeke i ostali živi svet. Tretman će se izvesti na sledećim lokalitetima: Vučački potok, ...
Detaljnije
OBAVEŠTENjE O POČETKU REGISTROVAVANjA I EVIDENTIRANjA STAMBENIH ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
06.June 2017.

    OBAVEŠTENjE O POČETKU REGISTROVAVANjA I EVIDENTIRANjA STAMBENIH ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA   Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 22. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srbije, broj ...
DetaljnijeJAVNI UVID - NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE LUKA SMEDEREVO
31.May 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije"), broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI
22.May 2017.

Na sledećem linku možete preuzeti JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI.
DetaljnijeLISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA - 2017.
17.May 2017.

Ovde možete preuzeti LISTU VREDNOVANjA I RANGIRANjA - 2017. 
DetaljnijeJAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2017. GODINI
16.May 2017.

           Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 3 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i ...
DetaljnijeJAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2017. GODINI
16.May 2017.

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI
16.May 2017.

    Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ...
DetaljnijeJAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju tri silo ćelije (po 300 t) i usipnog koša, na katastarskoj parceli broj 5898 k.o. Osipaonica u Osipaonici
27.April 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - ...
DetaljnijeJAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu
12.April 2017.

              Na osnovu članova 17., 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje) i članova 4. i 8. ...
DetaljnijeNUŠIĆEVA NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO MILENI DRAVIĆ
07.April 2017.

Prema jednoglasnoj odluci žirija, koji su činili Ljiljana Stjepanović, dramska umetnica (predsednik žirija), Radmila Živković, dramska umetnica, dr Zoran Maksimović, teatrolog, i Miljana Kravić profesor master srpskog jezika i književnosti i član Gradskog veća za ...
Detaljnije