Prezentacija idejnog rešenja za zatvoreni bazen Izgradnja kanalizacione mreže i vakuumske stanice u Malom Krivaku Predsednik Vučić u Smederevu Otvoren Dunavski eko park u Smederevu Seminar za vaspitače u organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


Rešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti
19.July 2018.

Rešenja o postavljanju privremenih zastupnika za imaoce prava nepokretnosti možete preuzeti sa ovog linka.
DetaljnijeODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA O KOMASACIONOJ PROCENI ZEMLjIŠTA I IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO
18.July 2018.

ODLUKU O USVAJANjU ZAPISNIKA O KOMASACIONOJ PROCENI ZEMLjIŠTA I IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO MOŽETE PREUZETI SA OVOG LINKA.
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO
18.July 2018.

OBAVEŠTENjE O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE ZEMLjIŠTA NA KOMASACIONOM PODRUČJU DELOVA KO ŠALINAC, KO KULIČ I KO SMEDEREVO MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU.
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU ŽELEZNIČKOG PRETAKALIŠTA SA PUMPNOM STANICOM NA K.P. BR. 225/1 K.O. SMEDEREVO
18.July 2018.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone Smedereva - Sektor severoistok
18.July 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone Smedereva - Centralno područje
18.July 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone Smedereva - Sektor jug
18.July 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeOdluka o određivanju privremenih zastupnika od 05.07.2018
10.July 2018.

Odluku o određivanju privremenih zastupnika od 05.07.2018 možete pogledati na ovom linku.
DetaljnijeJAVNI POZIV za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane
29.June 2018.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO GRADSKA UPRAVA Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2019. GODINU
27.June 2018.

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a Grad Smederevo Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Broj: 320-131/2018-03 ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2019. GODINU
27.June 2018.

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a  Grad Smederevo  Komisija za izradu  Godišnjeg programa zaštite,  uređenja i korišćenja  poljoprivrednog zemljišta ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA
27.June 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijePOZIV za imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa u komasacionom području delova katastarskoh opština Šalinac, Kulič i Smederevo
20.June 2018.

POZIV za imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa u komasacionom području delova katastarskoh opština Šalinac, Kulič i Smederevo (grad Smederevo).
DetaljnijeKONAČNU LISTU KORISNIKA POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
19.June 2018.

       Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti, formirana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva ...
DetaljnijeODLUKU O DODELI POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
19.June 2018.

 Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti, formirana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva broj 02-242/2017-07 od ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
14.June 2018.

            Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 13. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji Grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018), ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije stari put za Šalinac kroz Industrijsku zonu Smedereva
13.June 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Marina Smederevo" u Smederevu
07.June 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, ...
DetaljnijeJavni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća
25.May 2018.

  Javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća   Rok za prijavu: petak, 6. jul 2018. 24:00   Želite da unapredite poslovanje i podržite svoju zajednicu?  Da li ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI
04.June 2018.

                   Na osnovu člana 32. i člana 44. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 36/2006), člana 46., a u vezi sa članom ...
DetaljnijeJAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI
01.June 2018.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2018.godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i ...
DetaljnijeJAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2018. GODINI
01.June 2018.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2018.godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI
01.June 2018.

      Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Smedereva za 2018.godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne službe ...
DetaljnijeRaspisivanje javnih poziva/konkursa Grada Smedereva i Nacionalne službe za zapošljavanje
01.June 2018.

Grad Smederevo i  Nacionalna služba za zapošljavanje  raspisali su danas 01.06.2018. godine, javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja  i to: ·         Javni poziv ...
DetaljnijeJAVNI UVID Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji Kolari - levo
30.May 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE o finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva za 2019
29.May 2018.

                 Na osnovu Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list ...
DetaljnijeKOMISIJA ZA SPROVOĐENjE KOMASACIJE NA DELOVIMA KATASTARSKIH OPŠTINA ŠALINAC, KULIČ I SMEDEREVO
29.May 2018.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD SMEDEREVO KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE KOMASACIJE NA DELOVIMA KATASTARSKIH OPŠTINA ŠALINAC, KULIČ I SMEDEREVO (GRAD SMEDEREVO) Broj:461-1-750/2018-03 Datum: 28.05.2018. godine S M E D E R E V O       KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE
24.May 2018.

Obaveštavaju se zainteresovana lica i to izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje su smeštene u kolektivnim ...
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNOG PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
23.May 2018.

             Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva br. 361-78/2017-07 od 15.05.2017. godine  raspisuje: O  G  L  A  S za ...
DetaljnijePREDLOG LISTE KORISNIKA POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
21.May 2018.

    Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti, formirana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva broj 02-242/2017-07 ...
DetaljnijeINICIJATIVA ZA IZBOR NAJBOLjEG IDEJNOG REŠENjA
18.May 2018.

            U cilju poštovanja mišljenja mnogih naših sugrađana za podizanje Spomenika Despotu Đurđu i njegovoj porodici u Smederevu, pokrećem   I N I C I J A T I V U ZA IZBOR NAJBOLjEG IDEJNOG REŠENjA ...
DetaljnijeINICIJATIVA ZA IZBOR NAJBOLjEG IDEJNOG REŠENjA FONTANE
18.May 2018.

U cilju poštovanja mišljenja mnogih naših sugrađana za izmenu fontane na Gradskom trgu u Smederevu, pokrećem      I N I C I J A T I V U ZA IZBOR NAJBOLjEG IDEJNOG REŠENjA FONTANE   ...
DetaljnijeObaveštenje o prvom tretmanu suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
17.May 2018.

  Obaveštenje o prvom tretmanu suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA REGRESIRANjE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTU
16.May 2018.

Na ovom linku možete preuzeti tekst JAVNI POZIV ZA REGRESIRANjE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTU
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA
16.May 2018.

Na ovom linku možete preuzeti tekst JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA
DetaljnijeJAVNI POZIV BANKAMA ZA KRATKOROČNO I DUGOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SMEDEREVA
16.May 2018.

Na ovom linku možete preuzeti tekst JAVNI POZIV BANKAMA ZA KRATKOROČNO I DUGOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SMEDEREVA, UZ UČEŠĆE GRADA SMEDEREVA U SUFINANSIRANjU DELA KAMATE NA KREDITE ZA OSNOVNA I OBRTNA SREDSTVA U ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
16.May 2018.

Link za preuzimanje teksta javnog poziva JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA.
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - 4 (ČETIRI) STAMBENE JEDINICE U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
16.May 2018.

   Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017), članova 2., 17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i ...
Detaljnije
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU PROIZVODNE HALE NA KAT. PARC. BR. 233/64 KO SMEDEREVO, U SMEDEREVU
09.May 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS - za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini
09.May 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016-ispr.), člana 5. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, ...
DetaljnijeDospeće II kvartala za plaćanje poreza na imovinu
08.May 2018.

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 15. maja 2018.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. ...
DetaljnijeO B A V E Š T E Nj E
08.May 2018.

              Potpisivanjem  Potprojekta 8. Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, stvoreni su uslovi za raspisivanje centralizovanog Javnog poziva za izbor korisnika pomoći u stambenom zbrinjavanju ...
DetaljnijeO B A V E Š T E Nj E
08.May 2018.

Potpisivanjem Potprojekta 8 RSP u Srbiji, stvoreni uslovi za raspisivanje centralizovanog Javnog poziva za izbor korisnika pomoci u stambenom zbrinjavanju izbeglica, dodelom montaznih kuca. Javni poziv je raspisan 25. aprila 2018. godine kojim su obuhvacene izbeglice/bivse ...
DetaljnijeOdluka o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini
30.April 2018.

Odluku o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini možete preuzeti sa ovog linka.
Detaljnije
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA VINARIJE
25.April 2018.

Dokument možete pogledati na ovom linku.
Detaljnije
Vaskršnji dečiji festival u Mihajlovcu
05.April 2018.

Drugog dana Vaskrsa, u ponedeljak, 9. aprila, u Mihajlovcu će biti održan 11. Dečiji mihajlovački vaskršnji festival  - „Smederevo 2018". Pokrovitelji festivala su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Grad Smederevo, MZ Mihajlovac, ...
DetaljnijeJavni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje
02.April 2018.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja,  raspisalo je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih ...
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI
29.March 2018.

Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA PROIZVODNjU GAJBI NA KAT. PARC. BR. 1416/1 I 1416/4 KO UDOVICE, U UDOVICAMA
22.March 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU TERMINALA ZA RASUTE I GENERALNE TERETE U LUCI SMEDEREVO
14.March 2018.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
Detaljnije
LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA - 2018. godina
05.March 2018.

Na ovom linku možete preuzeti dokument LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA - 2018. godina
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI
27.February 2018.

  Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. ...
Detaljnije
29. SMEDEREVSKE SVETOSAVSKE SVEČANOSTI - DOBITNIK SVETOSAVSKE POVELjE - DR NENAD PETROVIĆ
30.January 2018.

 29. SMEDEREVSKE SVETOSAVSKE SVEČANOSTI DOBITNIK SVETOSAVSKE POVELjE - DR NENAD PETROVIĆ   „Svetosavska povelja" za 2017. godinu dodeljuje se dr Nenadu Petroviću za izuzetne rezultate postignute u dužem vremenskom periodu u oblasti zdravstva i ...
Detaljnije
ODLUKA o poništavanju Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-207/2017-07 od 26. decembra 2017. godine
24.January 2018.

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 12. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst) a u vezi sa članom 15. i članom 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada ...
DetaljnijeJAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU UGOSTITELjSKOG I POLjOPRIVREDNO-STAMBENOG OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2298 KO LIPE U RADINCU
24.January 2018.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeODLUKA o poništavanju Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-206/2017-07 od 26. decembra 2017. godine
24.January 2018.

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 12. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst) a u vezi sa članom 15. i članom 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada ...
Detaljnije
ODLUKA o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe do privođenja nameni u gradu Smederevu
19.January 2018.

    Na osnovu člana 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 62/2006, 65/2008-dr. Zakon, 41/2009, 112/2015 i 80/2017), člana 88. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike ...
DetaljnijeODLUKA O OSTVARIVANjU FINANSIJSKE POMOĆI TRUDNICAMA I PORODILjAMA GRADA SMEDEREVA - 2017
11.January 2018.

            Na osnovu člana  25. Odluke o radnim telima Skupštine grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2008), a u vezi sa Zaključkom Skupštine grada Smedereva, broj 020-55-1/2009-11 ...
DetaljnijeObaveštenje
10.January 2018.

Pozivamo sve zainteresovane POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE da prisustvuju informativnoj tribini na temu uslova i načina korišćenja bespovratnih podsticaja predviđenim IPARD programom, koja će se održati u ogranizaciji predstavnika Odseka za poljoprivredu Gradske uprave ...
DetaljnijeDRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVOG TRAKTORA
05.January 2018.

DRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVOG TRAKTORA
DetaljnijePOZIV za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada grada Smedereva povodom Svetosavskih svečanosti
03.January 2018.

Povodom organizovanja 29. Smederevskih svetosavskih svečanosti u gradu Smederevu, upućujemo    P O Z I V             za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada grada Smedereva povodom Svetosavskih ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji Kolari - levo
26.December 2017.

    Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a.Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijePRVI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVE OPREME, MAŠINA I MEHANIZACIJE
25.December 2017.

PRVI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVE OPREME, MAŠINA I MEHANIZACIJE
DetaljnijeIzmena Oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva
20.December 2017.

Na osnovu člana 12. Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 8/2017 i 11/2017), a u skladu sa  Programom postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVU
20.December 2017.

    Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015 i 80/2017), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje ...
DetaljnijeJAVNI UVID NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA KAT.PARC.BR.696/1 KO SMEDEREVO - KOMPLEKS STARE ŽELEZARE, I FAZA (CELINA 3)
20.December 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeJAVNI UVID NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA GRADSKO PODRUČJE SMEDEREVA
20.December 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeJAVNI UVID NACRT IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA SMEDEREVA
20.December 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u oblasti socijalne zaštite (unapređivanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom) u 2018. godini
15.December 2017.

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", broj 51/09), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni ...
DetaljnijeOglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva
14.December 2017.

Na osnovu člana 12. Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva u („Službeni list grada Smedereva", broj 8/2017 i 11/2017) i  Programa postavljanja privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva (Službeni ...
DetaljnijeJAVNI UVID - NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE LUKA SMEDEREVO
13.December 2017.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne  poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeKodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske uprave grada Smedereva
13.December 2017.

            Na osnovu člana 4. stav 7. i člana 196. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016) i člana 50. stav 1. tačka ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - 4 (ČETIRI) STANA U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
06.December 2017.

   Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr.zakon i 108/2016), članova 2.,17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA SMEDEREVA
06.December 2017.

                        Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i ...
DetaljnijeTRIBINA NASILjE NAD ŽENAMA
22.November 2017.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ustanovile su Ujedinjene nacije i obeležava se 25. novembra. Ovim danom u svetu  počinje 16 dana aktivizma - globalna, svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta, a koja se završava ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA SMEDEREVA
22.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA KAT.PARC.BR.696/1 KO SMEDEREVO - KOMPLEKS STARE ŽELEZARE, I FAZA (CELINA 3)
22.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA GRADSKO PODRUČJE SMEDEREVA
22.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE LUKA SMEDEREVO
22.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka ...
DetaljnijeJAVNI UVID - NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „MARINA SMEDEREVO" U SMEDEREVU
16.November 2017.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne  poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeOdluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva
13.November 2017.

 Odluku o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeSajam zapošljavanja u Smederevu
13.November 2017.

Dana 15.11.2017. godine, u holu Centra za kulturu u Smederevu, u terminu od 10 do 12 časova, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, održaće se  ovogodišnji sajam zapošljavanja na kome će  20 poslodavca, učesnika sajma, iskazati svoju ...
DetaljnijeJAVNI POZIV - za izbor korisnika pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica/bivših izbeglica pri kupovini dve seoske kuće sa okućnicom, u cilju rešavanja stambenih potreba izbeglica
06.November 2017.

Na osnovu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor korisnika za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije "Krov 2017" i načinu rada Komisije, broj 400-6481-01/2017-03 od 01.11.2017. godine, a u vezi sa Ugovorom o saradnji,  ...
DetaljnijeRedovna uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu najkasnije do 14.novembra 2017.godine
02.November 2017.

ODELjENjE ZA FINANSIJE I LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU obaveštava poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica da rok za redovnu uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu ističe 14.11.2017.godine. Redovnim i ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE – NAKNADA ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA
01.November 2017.

Obaveštavaju se sva lica koja su učestvovala u radu biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu u sprovođenju izbora za predsednika Republike održanih 2. aprila 2017.godine da, ukoliko nisu podigli naknadu za rad u istima, do kraja novembra 2017. godine moraju da se ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - ZASEBNOG OBJEKTA ILI PROSTORA U SKLOPU DRUGOG OBJEKTA POVRŠINE OKO 250 M2 U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
18.October 2017.

N A C R T   Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr.zakon i 108/2016), člana 2.,17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti ...
DetaljnijeKAMERAMA PROTIV DIVLjIH DEPONIJA
18.October 2017.

 Komunalna policija Gradske uprave Smederevo poziva građane da aktivno učestvuju u  očuvanju životne sredine  i time daju svoj doprinos čistoći grada i unapređenju postojećeg stanja komunalnog reda na teritoriji Grada Smedereva Problem sa deponijama u ...
DetaljnijeSaziv za sastanak - Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika
17.October 2017.

Poštovani,             U programu Vlade Republike Srbije, u okviru reforme radnog zakonodavstva, ali i u cilju smanjenja sive ekonomije, napomenuto je da će biti donet Zakon o privremenom angažovanju na sezonskim ...
DetaljnijePravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
10.October 2017.

 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeObaveštenje o sprovođenju sistematske deratizacije u 2017. god.
06.October 2017.

 Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine Privredno društvo Sinitra DDD export-import d.o.o.Valjevo i DE-MUS d.o.o. Požarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na teritoriji gradskog i seoskog područja ...
DetaljnijePravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva
06.October 2017.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva, možete pogledati ovde
DetaljnijeODLUKE O IZBORU PROJEKATA U KULTURI
02.October 2017.

              Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE
28.September 2017.

                Na osnovu Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada ...
Detaljnije