POTPREDSEDNICA VLADE ZORANA MIHAJLOVIĆ OBIŠLA ZAVRŠNE RADOVE NA IZGRADNjI TERETNE PRUGE U SMEDEREVU Smederevo rukometna prestonica Evrope Potpisan ugovor o donaciji za Projekat ,,Bez alata nema ni zanata“ Svečano otvaranje Dunav film festa GRAD PRODUŽAVA SEĆANjE NA MINjU


Direkcija za izgradnju i urbanizam


PROFIL I
OPŠTI PODACI O PREDUZEĆU

Puno poslovno ime:
DIREKCIJA ZA IZGRADNjU,URBANIZAM I GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE SMEDEREVO, JP

Pravna forma:
Javno preduzeće

Osnivač: Skupština opštine Smederevo

Datum osnivanja:
06.04.1995.godina, izmenom i dopunom Odluke o osnivanju preduzeća za planiranje i izgradnju grada i preuzimanjem prava i obaveza Fonda za građevinsko zemljište i puteva opštine Smederevo.

Sedište: Smederevo

Adresa: Trg Republike broj 5. 11300 Smederevo

Upisana u Registar privrednih subjekata: Rešenje BD. 66233/2005 od 05.09.2005.godine

Matični broj preduzeća: 07361068

PIB: 100966461

Registarski broj preduzeća: 1-707-00

Opis delatnosti: Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište

Šifra delatnosti: 74201 Pretežna delatnost: PROSTORNO PLANIRANjE

Broj žiro računa i naziv: 840-583641-55 Direkcija,
( budžetska sredstva)

840-163647-07 Direkcija,
(sopstvena sredstva)

Broj telefona: 026/ 228-061, 617-870, 222-230, 223- 934, 222-017,

Faks: 026/ 221-947

E-mail: urban-sd@Eunet.yu

Web: www.direkcijasd.co.rs

Obveznik PDV od 01.07.2006.godine - Registar obveznika PDV broj: 258555199

direktor: Nenad Krčum , dipl. prostorni planer


Istorijat

Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradjevinsko zemljište Smederevo osnovana je 1995. godine kao Javno preduzeće, sa osnovnim ciljem objedinjavanja i kordiniranja poslova realizacije strateškog razvoja opštine i osmišljavanja i efikasne realizacije dugoročnih i aktuelnih projekata i pitanja od interesa za grad, mesne zajednice i građane.

Organi upravljanja

Organ upravljanja u Direkciji je Upravni odbor koga imenuje Skupština opštne sa nadležnostima propisane Statutom Direkcije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Poslovodni organ je direktor koga takođe imenuje Skupština opštine.

Delatnost

Delatnost Direkcije je propisana Odlukom o osnivanju koju je donela SO Smederevo i Statutom Direkcije za izgradnju i upisana je u registar Suda.

Osnovna delatnost Direkcije je:

1. Projektantske stručno - tehničke, operativno-tehničke poslove, izvođačke i poslove stručnog nadzora kod izgradnje, rekonstrukcije i održavanja objekata iz Programa uređivanja građevinskog zemljišta, Programa održavanja zaštite i razvoja lokalnih i nekategorisanih puteva, Programa stambene izgradnje i izgradnje objekata koji se finansiraju sredstvima opštine.

2. Iz oblasti uređivanja građevinskog zemljišta :

- vrši poslove na pribavljanju (rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, raseljavanje, i sl.) pripremanju, komunalnom opremanju i uređivanju građevinskog zemljišta ;

- organizuje izvođenje geoloških, asanacionih, melioracionih i drugih potrebnih prethodnih radova za određenu lokaciju ;

- pribavlja geološke, geomehaničke, geodetske i druge podloge potrebne za projektovanje ili izvođenje radova ;

- stara se o zaštiti, racionalnom i namenskom korišćenju građevinskog zemljišta,

- vodi informacionu osnovu o geodetskom građevinskom zemljištu i svim izgrađenim objektima na tom zemljištu,

- priprema Predlog programa uređivanja građevinskog zemljišta,

- vrši sve tehničke, pravne, finansijske, administrativne i druge stručne poslove za finansiranje Programa i prati njegovu realizaciju u skladu sa ostvarenim prihodima,

- vrši stručne poslove na usklađivanju Programa uređivanja građevinskog zemljišta sa razvojnim programima komunalne infrastrukture i odlukama Skupštine opštine.

3. Izrađuje studije i analize o ekonomskoj opravdanosti uređivanja građevinskog zemljišta za lokacije koje se ustupaju trećim licima.

4. Izrađuje sve potrebne predloge i elaborate za ustupanje zemljišta, formira početnu cenu zemljišta koje se ustupa.

5. Zaključuje Ugovor sa investitorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa uređivanjem građevinskog zemljišta izgradnjom objekata.

6. Analizira i predlaže elemente za utvrđivanje naknada za uređivanje građevinskog zemljišta.

7. Iz oblasti urbanizma :

- obavlja stručne poslove urbanističkog planiranja i uređivanja prostora,

- prati i proučava pojave i promene u prostoru i naselju i obezbeđuje obavljanje prethodnih radova za potrebe pripreme, izrade urbanističke dokumentacije,

- priprema, izrađuje i prati sprovođenje prostornog i urbanističkih planova i projekata,

- prikuplja, obrađuje, čuva, sređuje i publikuje podatke od značaja za naselja i uređenja prostora,

- vodi informacionu osnovu o prostoru i njegovom uređenju na celoj teritoriji opštine Smederevo,

- priprema programe izrade urbanističke dokumentacije i učestvuje u pripremi drugih programa, planova i projekata za građenje naselja i uređenje prostora, - izrađuje urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata, pravnih i fizičkih lica, do izdavanja Akta o uslovima za uređenje prostora,

- izrađuje i izdaje izvode iz detaljnih urbanističkih planova sa izradom grafičkih prikaza parcelacije na kopiji plana parcele, a radi formiranja građevinskih parcela za pravna i fizička lica,

- izrađuje urbanističko-tehničke uslove za izdavanje urbanističke dozvole i urbanističke saglasnosti,

- vrši pregled celokupne tehničke dokumentacije, mišljenja i saglasnosti nadležnih preduzeća i organa datih na tehničku dokumentaciju i daje mišljenja o usklađenosti iste sa aktom o uslovima za uređenje prostora za investicione objekte,

- obavlja kontakt sa strankama - dopisi, obaveštenja, mišljenja (van upravnog postupka),

- priprema materijal za donošenje odluka o pripremanju izrade urbanističkih planova (do predloga Odluke) i drugih urbanističko-planskih akata.

8. Obavlja poslove iz oblasti korišćenja sopstvenog prostora.

9. Obavlja tehnički prijem objekata, reviziju investiciono - tehničke dokumentacije i obavlja sve vrste veštačenja i ekspertiza.

Poslove iz ovog člana Direkcija obavlja za područje svih mesnih zajednica opštine Smederevo.

Pored poslova iz ovog člana Direkcija može obavljati i druge poslove koji su u njenoj delatnosti u skladu sa odlukama osnivača, a pre svega u oblasti korišćenja, održavanja i upravljanja poslovnim prostorom.

Shodno Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja u registar Suda upisana je delatnost Direkcije prema sledećim šiframa delatnosti:

1. 01412 - uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina

2. 45110 - rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi

3. 45120 - ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

4. 45210 - grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

5. 45220 - montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

6. 45230 - izgradnja saobraćajnica i sportskih terena

7. 45240 - izgradnja hidrograđevinskih objekata

8. 45250 - ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove

9. 45310 - postavljanje električnih instalacija i opreme

10. 45320 - izolacioni radovi

11. 45330 - postavljanje cevnih instalacija

12. 45340 - ostali instalacioni radovi

13. 45410 - malterisanje

14. 45420 - ugradnja stolarije

15. 45430 - postavljanje podnih i zidnih obloga

16. 45440 - bojenje i zastakljivanje

17. 45450 - ostali završni radovi

18. 51520 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

19. 51540 - Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za

20. 70110 - razvoj projekata o nekretninama

21. 70120 - kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun

22. 70200 - iznajmljivanje nekretnina

23. 70310 - agencija za nekretnine

24. 72200 - pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa

25. 74140 - konsalting i menadžment poslovi

26. 74150 - holding poslovi

27. 74200 - arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti

28. 74201 - prostorno planiranje

29. 74202 - projektovanje građevinskih i drugih objekata

30. 74203 - inženjering

31. 74204 - ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti

Organizacija

Ove aktivnosti realizuju se angažovanjem 71 zaposlenog radnika koliko je, na dan 17.06.2008. godine, u stalnom radnom odnosu.

Unutrašnja organizacija Direkcije uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova koju. U skladu sa ovim Pravilnikom organizovane su četiri sektora kao organizacione jedinice i to :

1. Sektor za opšte pravne i kadrovske poslove,

2. Sektor za izgradnju,

3. Sektor za urbanizam,

4. Sektor za ekonomsko-finansijske poslove,

Najznačajnije aktivnosti u 2007.godini

Realizujući aktivnosti na komunalnoj izgradnji gradskih mesnih zajednica u 2007. godini Direkcija se držala Planom predviđenih poslova.

Ø Tokom 2007. godine izgrađeno je oko 11,5 km putne mreže, 4,9 km atmosferske i fekalne kanalizacije kao i 406 m vodovoda.

Ø Na niskonaponskoj mreži ulična rasveta je proširena za oko 5500 metara. Ugrađeno je oko 450 novih armatura i osposobljeno 2110 svetiljki.

Najznačajniji projekti koji su obeležili 2007.godinu su:

Ø Izgradnja i rekonstrukcija tri gradske ulice (Vojvode Stepe, Prvomajska, Đure Daničića)

Ø Početak aktivnosti na realizaciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Smedereva i prigradskih naselja

Ø Pribavljanje lokacije Carina - "Vinogradi" i početak izgradnje škole "Sveti Sava"

Ø Plan detaljne regulacije dela Industrijske zone i Industrijskog parka u Smederevu

Ø Plan detaljne regulacije "Dunavska obala"

Ø Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP)

Iz Programa poslovanja Direkcije za 2008. godinu

Program rada Direkcije za 2008. godinu polazi od definisanja sredstava za minimalno održavanje komunalnih sistema, kako bi kvalitetno i pouzdano funkcionisali i prioritetne izgradnje na nivou grada i gradskih MZ.

Od planiranih 454.998.267,00 dinara, sredstva su namenski opredeljena za:

Ø Održavanje objekata komunalne infrastrukture (gradske saobraćajnice i lokalni putevi; čišćenje, pranje i polivanje ulica i trotoara sa održavanjem javnih zelenih površina)

- u iznosu od 131.000.000,00 dinara

Ø Investicije na nivou grada (kanalisanje voda, putna mreža i ostale investicije na nivou grada)

u iznosu od 243.998.267,00 dinara

Ø Investicije u mesnim zajednicama

- u iznosu od 80.000.000,00 dinara

Iz Programa poslovanja za tekuću godinu izdvajamo:

Ø rekonstrukciju Ulice Đure Daničića, nakon izgradnje atmosferske kanalizacije koja je realizovana u prvom kvartalu ove godine, kao veoma značajnog putnog pravca;

Ø radove na rekonstrukciji ulica u užem gradskom jezgru: Masarikove i Nemanjine, čija je rekonstrukcija u toku i ulica Omladinske i Vuka Karadžića, čija je rekonstrukcija planirana za kraj juna tekuće godine.

Ø Uređenje lokacije O.Š. «Sveti Sava» sa izgradnjom dela Ulice Revolucije

Ø Uređenje blokovskih dvorišta u bloku zgrada solidarnosti i zgrade «Parnjače» za koje su završeni pripremni radovi;

Ø Uređenje priobalja-javna rasveta;

Ø Izgradnja mreže javne rasvete duž puta M1.10;

Ø Završetak izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda dela naselja Jugovo

Ø Završene radove na asfaltiranju regionalnih pravaca i prilaza gradu

Ø Takođe, izdvajamo neke od radova koji su okončani u prvoj polovini 2008. godine:

- Asfaltiranje regionalnih pravaca i četiri prilaza gradu sa Magistralnih puteva: Petrijevski put, Kolarska, 17.0ktobra i Crvene Armije i deo Beogradskog puta (Ukupna vrednost investicije je oko 45.000.000,00 dinara)

- Radove na asfaltiranju i betoniranju sledećeih ulica:

Vojvode Arambašića, Revolucije, Ozrenske, dela Ulice Goričke, Branke Đukić, Sretena Popovića, Stevana Ćukovića, Banatske i radove na

rekonstrukciji Ulice Pećke Patrijaršije koji su u toku

Iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja izdvajamo:

Planove detaljne regulacije za potrebe Opštine Smederevo, predloženi na bazi započetih aktivnosti, procenjenih strateških prioriteta i dosadašnjih inicijativa:

- Plan detaljne regulacije za deonicu puta M-24
- Plan detaljne regulacije Ulice Oslobođenja
- Plan detaljne regulacije Centralnog opštinskog groblja
- Plan detaljne regulacije ''Marina Smederevo''
- Plan detaljne regulacije ''Vinogradi – novi grad''
- Plan detaljne regulacije ''Garavi sokak''
- Plan detaljne regualcije ''Šalinački lug''
- Plan detaljne regulacije ''Požarevačka petlja''
- Plan detaljne regulacije ''Goranski gaj''

Dokumenta za preuzimanje:

Izveštaj o radu 2011

Program poslovanja za 2012