Годишње саветовање пчелара Делегација кинеских привредника у посети Смедереву Златни одбојкаш у Смедереву Завршна манифистација књижевног конкурса Међународни дан борбе против насиља над женама


Индустријске (привредне) зоне


Индустријска зона Железаре Смедерево лоцирана 7 км југоисточно од града, уједно и најзначајнији пол развоја града, везана је за производњу сировог гвожђа и челика, односно сегмент црне металургије. Обухвата површину од око 300 ха, са високим вредностима техноекономскох и просторних карактеристика у погледу потрошње воде (има сопствено извориште питке воде),количине отпадних вода ( које се евакуишу преко колектора у реку Раљу), потрошње електричне енергије (развијена мрежа далековода), великог обима транспорта улазног и излазног терета ( у оквиру зоне је железничка станица ) са веома израженом позицијом у систему производних веза у републичкој, а данас све више и у трансрегионалној просторној димензији.На дотичној локацији се остварује и производња индустријских и медицинских гасова у предузећу ''MESSER-Tehnogas''. Специфична врста, количине и начин производње у оквиру зоне ствара изузетно велики еколошки притисак на све елементе окружење те је реч о простору са највишим степеном угрожености животне средине.

Индустријска зона западно од центра - традиционална зона старе железаре површине од 21 ха, такође је моноструктурног карактера и високих вредности техноекономских карактеристика. У почетним фазама развоја била је битан агломеративни елемент у просторној структури града, али временом постаје уско грло развоја у сталном конфликту с околним садржајем и препрека обухватнијем и примернијем развоју дунавског приобаља. Из тог разлога, треба тежити пренамени производно-индустријске функције ка туристичко-културном садржају кроз формирање различитих модела културолошких пројеката.

Индустријска зона у Годоминском пољу, североисточно од града, подељена је на неколико подзона. Реч је, заправо о привредној зони која је недовољно просторно заокружена, некомлетног садржаја али великих просторно-развојних могућности. Назив индустријска потиче, пре свега од почетних, иницијалних и за сада преовлађујућих индустријских активности у њој, али је присутан и други привредни садржај мање или више комплементаран индустријско-производним активностима у зони. По положају, садржају, испољеним проблемима и могућностима развоја издвајају се следеће подзоне према:

(1) постојећа индустријска зона површине 101,3 ха у којој је лоциран највећи број индустријских предузећа, изражене диверсификоване структуре: производња апарата за домаћинство (''Милан Благојевић''), машина за производњу и искоришћавање механичке енергије (''Uniteh''), машина за специјалне намене (''Фаграм''), производња одевних предмета (''Уно Мартин'') и др., али и осталих привредних активности - саобраћаја, производног занатства, трговине на велико и складиштења и др. (''Ласта'', ''Змај'', ''Југопетрол'', итд.).
Просторне могућности у оквиру постојећих појединачних локација индустријских предузећа постоје али су ограничења даљег развоја везана за еколошки аспект, пре свега за евакуацију отпадних технолошких и санитарних вода и обезбеђивање оптималног ниво подземних вода;

(2) подзона "Шалиначки пут", површине 15 ха, у којој се тренутно реализује парцелација простора што ће, уз инфраструктурно опремање и саобраћајно повезивање, представљати значајан потенцијал с основном оријентацијом ка развоју МСП. То подразумева јасно дефинисање производних програма усклађених са еколошким капацитетом средине додатно потенцираним постојањем изворишта и предузећа за водоснабдевање у непоседној близини;

(3) подзона лоцирана дуж главног пута индустријске зоне је вишенаменског карактера, укупне површине 36,86 ха. С десна стране пута, ка вези са Ковинским мостом (површине 20,56 ха) налазе се објекти комуналних делатности и др. Са леве стране пута, на обали Дунава су претоварне локације сепарације (9 ха) и грађевинско предузеће ''Југово компани'' (7,3 ха). На овом локалитету великих развојних могућности испољени су проблеми власништва над земљиштем и нерешених хидротехничких мера у функцији одржавања нивоа подземних вода и сл. Поред издвојених подзона, у ширем просторном контексту ове индустријске/привредне зоне налази се и локалитет у оквиру кога се обавља индустријска активност:(10,8ха),а везан је за производњу саобраћајних средстава - ''Желвоз'', са релативно довољно резерви простора за даљи развој али присутних еколошких ограничења.

√ Нова индустријска зона и индустријски парк - У току је реализација пројекта инфраструктурног опремања нове индустријске зоне (84ха), усвојен је план детаљне регулације, решавање имовинских питања и пројектовање су у току уз подршку НИП-а.