Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


Инфраструктура


√ Саобраћајна инфраструктура

По питању развоја саобраћаја, Смедерево поседује повољне услове готово у свим видовима сабраћаја. У њему се укрштају многобројни саобраћајни правци од значаја за Европу, Републику, регион и сам град. Најважнија компонента је сучељавање два важна европска саобраћајна коридора, копненог X и водног VII. Та чињеница омогућава мултимодалност саобраћајних видова који дају додатну развојну шансу Смедереву као регионалном центру Србије.

Саобраћајни значај републичких вредности поред ових европских дају и остале путне магистралне везе, посебно пут М-24 или "Банатски правац", те железничка пруга магистралног значаја са важним чвориштем у Малој Крсни.

√ Путна инфраструктура


Свој саобраћајни легалитет регионалног значаја поред наведених коридора Смедерево потврђује и регионалним путним правцима: Р109, Р100, Р109б, и Р214, Р202, Р214. Од значаја је и регионални правац М1.10. Град Смедерево је један од ретких градова који има изграђене транзитне путеве ван градских језгара у Србији. Све ове сабраћајне карактеристике омогућавају,са тог основа повољан развој поред града Смедерева и за остала сеоска насеља.

Основу путне инфраструктуре града Смедерева чине регионални и локални путеви и деоница магистралног пута којима се одвија и градски и приградски саобраћај. Транзитни саобраћај одвија се пре свега аутопутем Е-75, који пресеца територију града на северни и јужни део, магистралним путем М-24 и обилазницом. Укупна дужина магистралних, регионалних и локалних путева на територији града Смедерево је 221 км. Град Смедерево карактерише развијена мрежа магистралних и регионалних путева и солидна мрежа локалних путева.

Може се констатовати да је Смедерево, захваљујући саобраћајном положају европски град, важан републички и регионални центар.

Посебна улагања очекују се у Луку Смедерево, железничку пругу и чвориште Мала Крсна, модернизацију и опремање Аутопута пратећим садржајима, реконструкцију и модернизацију регионалних путева и конципирање авио-саобраћаја. На локалном нивоу од инвестиционих приоритета треба издвојити: улагања у саобраћајну мрежу града са приоритетом у аутобуску и железничку станицу, главне градске саобраћајнице, у стационарни саобраћај (решавање паркирања), као и у јавни градски превоз, затим у локалне путеве посебно у њихову модернизацију и др.

√ Железнички саобраћај и инфраструктура


Железнички саобраћај је један од значајних елемената саобраћајног система у граду. Готово сви рангови пруга су присутни у систему. Тако главни правац представља пруга Е-85 Београд-Мала Крсна- Ниш, који дели град на два дела северни и јужни. Пруга је највишег технолошког нивоа у земљи и Смедерево повезује са Европом и развојном кичмом у Републици, коридором X. Железничко чвориште Мала Крсна је једно од најперспективнијих у Републици. Преко њега крак пруге повезује град са истоком Републике, правац Пожаревац-Бор и град Смедерево. Град Смедерево има 1,7 железничких станица на 100 км2 док та вредност за Републику износи 0,8. У Републици густина мреже железничких пруга достиже око 4,3 км/100 км2, док тај индикатор за град Смедерево износи 11,8. У привредном смислу железнички саобраћај је најјача саобраћајна грана привреде и у касним осамдесетим годинама око 50 % запослених у саобраћају било је на железници. Будући изглед и развојна шанса Смедерева у железничком саобраћају је најављена модернизација железничког саобраћаја у Републици и реално планирана веза Панчево-Ковин-Мала Крсна чиме би Смедерево постало још значајније железничко чвориште, а растеретио би се београдски чвор.

Чворишта железничког саобраћаја чине 7 станица: Смедерево, Радинац, Мала Крсна, Осипаоница, Скобаљ, Враново и Колари, и 6 стајалишта: Годомин, Враново, Осипаоница, Лугавчина, Скобаљ и Раља.

√ Ваздушни саобраћај


И у овом виду саобраћаја види се шанса за развој, јер постоји језгро развоја у једном, за сада спортско-туристичком аеродрому. Посебно се његова перспектива види у веома повољном положају у односу на положај осталих пунктова развоја луке, железничке станице и целе индустрије. Овај аеродром може веома брзо прерасти у туристичко - пословни аеродром са задржаном спортском и пољопривредном улогом.

√ Речни саобраћај


Значај овог вида саобраћаја у Смедереву је уједначеног интензитета. Иако је он имао пресудни значај за локације неких стратешких привредних капацитета у развојном саобраћајном смислу његова улога је мања од могуће у будућности. Актуелно је питање путничког пристаништа ради развоја туризма као и адекватног третмана теретне луке.

Инфраструктуру речног саобраћаја града Смедерева чине пловни пут Дунава, старо пристаниште, марина, нова лука, терминал за течне терете Југопетрола, као и мања пристаништа (шљункаре) која се налазе уз обалу у индустријској зони.

Пристаниште је регистровано за међународни промет, налази се у самом средишту града и располаже претоварним капацитетима којима је могуће остварити 1,5 милиона тона терета годишње. Град има значајне развојне могућности у области речног саобраћаја, како теретног, тако и путничког.

√ Комунална инфраструктура

Водовод и канализација


Водоводна мрежа
- 300 км водоводне мреже у граду и насељеним местима,
- прикључено укупно 70.000 становника (покривеност 63,74%),
- годишња производња воде - 8.666.895 м3 (271 л/с).

Канализациона мрежа
- 150 км канализационе мреже,
- прикључено укупно 50.000 становника (покривеност 45,50%),
- годишње процењено испуштање - 4.602.326м3 (146 л/с).

Атмосферска канализација
- постоји у граду и појединим насељеним местима раздвојена од санитарних вода, али недовољно,
- константно се врши њено унапређивање.

У Смедереву у току су припреме и реализација великих пројеката из области водоснабдевања и сакупљања и прераде отпадних вода: Проширење мреже водовода и канализације,завршена је изградња резервоара и пумпних станица за побољшање водоснабдевања II и III висинске зоне, у току је изградња централног градског колектора, као и централног постројења за пречишћавање отпадних вода.

√ Систем даљинског грејања


JКП Стамбено и Топлификација брине о снабдевању топлотном енергијом домаћинстава и привреде.У систему се налази 12 блоковских котларница са 28 котловских постројења. На систем даљинског грејања повезано је 4.499 корисника (станови и домаћинства), као и 9.017 корисника (пословни простор). У току је конверзија котловских постројења за коришћење гаса уместо мазута.

Снабдевање града природним гасом врши се преко магистралног гасовода Панчево-Смедерево, пројектованог капацитета 140 милиона м3. Оцена је да искоришћеност гасовода није довољна у привредном систему, а у току је изградња градске примарне и секундарне мреже.

√ Електро инфраструктура


Снабдевање електричном енергијом града Смедерева врши се преко преносног система ЕПС-а далеководима од Ђердапских хидроелектрана, Моравске и Костолачких термоелектрана, а то све је обједињено у електроенергетски систем Републике. Одржавање и развој система обавља ''Електроморава'' са седиштем у Пожаревцу. Основна полазишта базирају се на следећем:


- моћној преносној мрежи са далеководима различитих напонских нивоа који добро покривају главне потрошачке зоне града Смедерева и U.S.S.Serbia, и трафостаницама ТС ''Смедерево 3'' 400/220/110 кВ, ТС ''Смедерево 1 и 2'' 110/35 и ЕБП Водањ;
- релативно доброј дистрибутивној мрежи чији су делови дистрибутивне мреже и ТС 10/0.4 кВ захтевају реконструкцију и модернизацију.