Седми позоришни фестивал ТЕАТАР У ТВРЂАВИ Делегација Олимпијског комитета Србије у посети Смедереву Дунав филм фест Смедерево 2020 Отказана манифестација Смедеревска јесен Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде


Људски ресурси


√ Структура активног становништва које обавља занимање по делатностима, 2002.


Град

Удео у укупном броју активног становништва (%)

Активно становништво - укупно

37.936

100

Пољопривреда, лов и шумарство

7.468

19,69

Рибарство

5

0,01

Вађење руда и камена

44

0,12

Прерађивачка индустрија

12.384

32,64

Енергетика (ел.енергија, гас, вода)

414

1,09

Грађевинарство

2.019

5,32

Трговина и оправка моторних возила

3.977

10,48

Хотели и ресторани

819

2,16

Саобраћај, складиштење и везе

1.590

4,19

Финансијско посредовање

356

0,94

Некретнине и остале пословне активности

1.235

3,25

Државна управа и одбрана и социјално осигурање

1.392

3,67

Образовање

1.539

4,06

Здравствени и социјални рад

2.538

6,69

Комуналне, друштвене и личне делатности

872

2,30

Приватна домаћинства са запосленим лицима

15

0,04

Екстериторијалне организације и тела

1

0

Непознато

1.268

3,34


Запосленост по делатностима


√ Структура запослених по секторима делатности, 2007.


Град

Структура запослених у граду (%)

Структура запослених у округу (%)

Структура запослених у Србији (%)

Запослени - укупно

27347

100

100

100

Жене

9033

33,03

34,18

43,35

Мушкарци

18314

66,97

65,82

56,65

Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда

265

0,97

1,49

2,70

Рибарство

0

-

0,0

0,05

Вађење руда и камена

4

0,01

0,08

1,17

Прерађивачка индустрија

8916

32,60

27,77

19,57

Произв. и снабдев. енергијом, гасом и водом

414

1,51

1,59

2,25

Грађевинарство

568

2,08

3,94

4,13

Трговина на велико и мало и оправка моторних возила

1639

5,99

6,53

9,80

Хотели и ресторани

169

0,62

0,84

1,21

Саобраћај, складиштење и везе

871

3,18

3,31

5,45

Финансијско посредовање

191

0,70

0,54

1,53

Послови са некретнинама и изнајмљивљивањем

306

1,12

1,03

3,33

Државна управа и социјално осигурање

669

2,45

2,53

3,43

Образовање

1605

5,87

6,48

6,46

Здравтсвени и социјални рад

1997

7,30

7,98

7,84

Остале комуналне, друштвене и личне услуге

589

2,15

1,69

2,62

Приватни предузетници и запослени код њих

9.148

33,45

34,18

28,44√ Просечне зараде по запосленом, фебруар 2008.


Град (€)*

Округ (€)

Србија (€)

Просечна бруто зарада (са порезом и доприносима)

611,97

549,88

517,97

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса)

436,87

393,84

371,32

* средњи курс НБС 29.02.2008. - 1€ = 83.4635 рсд


√ Број и полна структура незапослених, преглед по годинама.


2000

2003

2004

2005

2006

2007

Незапослени - укупно

11.892

13.824

13.916

14.274

15.305

9.731

Незапослени - жене

7.424

8.410

5.959

8.294

8.782

5.530

Незапослени - мушкарци

4.468

5.416

7.957

5.980

6.523

4.201