Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


Odeljenje za javne službe

Odeljenje za javne službe obavlja poslove koji se odnose na:

  

 - stručne, upravno-pravne, nadzorne, normativno-pravne, materijalnofinansijske,

administrativno-tehničke i druge poslove Grada u oblasti osnovnog i

srednjeg obrazovanja, predškolskog vaspitanja, kulture, fizičke kulture, sporta, javnog

informisanja, socijalne zaštite, primarne zdravstvene zaštite, dečje zaštite i

boračko-invalidske zaštite;

 - praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja ustanova i organizacija čiji je osnivač

Grad iz ovih oblasti i vršenje nadzora nad njihovim radom;

 - podsticanje razvoja kulturno-umetničkog amaterizma i umetničkog stvaralaštva,

praćenje realizacije manifestacija u oblasti kulture, fizičke kulture i ostvarivanje

programa ustanova kultura od značaja za Grad;

 - poslove populacione politike (finansijska pomoć trudnicama i porodiljama

grada Smedereva, naknada troškova za vantelesnu oplodnju), finansijska pomoć

studentima i učenicima srednjih škola;

 - poverene poslove Komesarijata u vezi sa zbrinjavanjem izbeglica, interno

raseljinih lica i migranata, vođenje evidencije, kao i pravne i administrativne poslove

koje mu poveri Republički Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije;

- poverene poslove Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u

postupku priznavanja statusa izbeglica, interno raseljinih lica i migranata;

 - poslove omladinske politike (Kancelarija za mlade, Lokalni savet za mlade,

pisanje projekata i učešće u realizaciji odobrenih projekata, u Nacionalnoj

kancelariji za mlade pisanje projekata, učešće u kreiranju politike na nacionalnom

nivou i sprovođenje usvojene politike);

 - obavljanje poslova za dijasporu (saradnja sa Upravom za dijasporu i Srbima u

regionu u okviru Ministarstva spoljnih poslova, Privrednom komorom Srbije-Centrom

za dijasporu i predstavništima, povezivanje srpske dijaspore sa gradom Smederevom u

smislu profitabilne i neprofitabilne saradnje u oblasti informisanja, zdravstva,

sporta, kulture, turizma i investicija, pružanje dijaspori informacija i pomoći u svim

oblastima);

 - poslovi praćenja i koordinacije na rešavanju romskih pitanja (Lokalni savet za

poboljšanje položaja Roma grada Smedereva, Mobilni tim za inkluziju Roma grada

Smedereva, izrada predloga projekata i njihovo sprovođenje, pružanje pomoći Romima

radi ostvarivanja prava u oblasti socijalno-zdravstvene zaštite, sprovođenje

afirmativnih mera za Rome);

 - poslove socijalne i zdravstvena zaštite (Lokalni savet za socijalna pitanja,

pravo na povlašćenu vožnju za korisnike sa teritorije grada Smedereva, materijalna

podrška iz oblasti socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara Grad, saradnja sa

socijalno humanitarnim organizacijama i njihovo sufinansiranje, procena potreba za

pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku, pisanje

projekata i učešće u realizaciji odobrenih projekata, zaštita prava pacijenata, pravo

na sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne i toplotna energije);

 - poverene poslove iz delokruga Republike u oblasti boračko-invalidske zaštite

- vođenje upravnog postupka i izrada rešenja o ostvarivanju prava građana u skladu sa

republičkim zakonima (borci NOR-a, borci ratova 1990-1999, vojni invalidi, porodice

palih i umrlih boraca i civilni invalidi rata), kao i isplata naknada korisnicima u

oblasti boračko-invalidske zaštite i izrada izveštaja i analiza za potrebe nadležnog

ministarstva;

 - poverene poslove iz delokruga Republike u delu koji se odnosi na društvenu

brigu o deci - izrada rešenja o ostvarivanju prava građana u oblasti društvene brige o

deci (dečiji dodatak, roditeljski dodatak), kao i obračun i isplata sredstava

korisnicima prava (naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada

radi nege dece) i izrada izveštaja i analiza za potrebe nadležnog ministarstva;

 - druge poslove u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskog

vaspitanja, kulture, fizičke kulture, sporta, javnog informisanja, socijalne zaštite,

primarne zdravstvene zaštite, dečje zaštite i boračko-invalidske zaštite, a u skladu sa

zakonom i Statutom grada;

 - poslovi na sprovođenju rodne ravnopravnosti u skladu sa zakonom.

 

Organizaciona postavka Odeljenja za javne službe

 

U okviru Odeljenja za javne službe postoje tri  Odseka i to: Odsek za javne službe, Odsek za društvenu brigu o deci i Odsek za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Ukupan broj sistematizovanih mesta u Odeljenju za javne službe je 28, sa 34 izvršioca. U Odeljenju za javne službe trenutno je zaposleno 28 izvršioca na neodređeno radno vreme i 5 izvršioca na određeno radno vreme.

Rukovodioci Odeljenja za javne službe su:

- Načelnik Odeljenja: Bosiljka Plećić, diplomirani ekonomista

- Šef Odseka za javne službe: Vesna Stojanović , diplomirani  pravnik

- Šef Odseka za društvenu brigu o deci:Nadežda Šegić, diplomirani pravnik

- Šef Odseka za socijalnu i zdravstvenu zaštitu: Ljiljana Todorović, diplomirani pravnikKontakt:
Odsek za javne službe:
telefon: +381 (0) 26 4629 625
telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1712

e-mail:
nacelnikjs@smedervo.org.rs
javnesluzbe@smederevo.org.rs

Odsek za društvenu brigu o deci:

telefon: +381 (0) 26 646 730
telefon: +381 (0) 26 4623 036

e-mail: ousddz@open.telekom.rs

Odsek za socijalnu i zdravstvenu zaštitu:

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1678
e-mail: ljiljana.todorovic@smederevo.org.rs


Boračko-invalidska zaštita:

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1619
e-mail:gordana.obradovic@smederevo.org.rs

 

Poslovi za pitanja dijaspore

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail: predrag.savic@smederevo.org.rsPoslovi za pitanja mladih

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail:marina.jankovic@smederevo.org.rs

 

Poslovi praćenja i  koordinacije na rešavanju romskih pitanja i  pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti

telefon: +381 (0) 26 67-27-24 lok.1434

e-mail: djulijeta.sulic@smederevo.org.rs

 

 

DOKUMENTA ZA PREUZIMANjE:

ODLUKA O RODITELjSKOM DODATKU ZA NOVOROĐENU DECU
("Službeni list opštine Smederevo", broj 12/2007)

ODLUKA O POSEBNOM RODITELjSKOM DODATKU
("Službeni list grada Smedereva", broj 18/2009-prečišćen tekst)

 
ODLUKA O RODITELjSKOM DODATKU ZA NOVOROĐENU DECU

              Realizacija navedene Odluke se obavlja po službenoj dužnosti od strane Odeljenja za javne službe i Odeljenja za opštu upravu i mesne zajednice Gradske uprave Smederevo.
              Na osnovu evidencije koje vodi Odeljenje za opštu upravu i mesne zajednice-Matična služba, Odeljenje za javne službe obrađuje podatke, na osnovu kojih se donosi Zaključak o isplati jednokratnog iznosa koji ostvaruje majka za novorođeno dete, pod uslovom da u trenutku rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva i da je upisana u birački spisak grada Smedereva.
              U slučaju da je majka zbog zdravstvenog stanja ili rizične trudnoće bila primorana da se porodi van teritorije grada Smedereva ( o čemu se ne vodi službena evidencija od strane Odeljljnja za opštu upravu i mesne zajednice Gradske uprave grada Smedereva), neophodno je da se stranka obrati pismenim putem za ostvarivanje svog prava uz prilaganje sledeće dokumentacije:
- Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak po osnovu rođenja deteta u skladu sa Odlukom o roditeljskom dodatku za novorođenu decu, koji se može preuzeti i u Gradskom uslužnom centru i u Odeljenju za javne službe Gradske uprave Smederevo;
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete (original ili overena fotokopija na šalteru Gradske uprave);
-  Otpusne liste za majku i dete nadležne ustanove gde se majaka porodila (original ili fotokopija);
- Potvrda o biračkom pravu majke izdate od strane Odeljenja za opštu upravu i mesne zajednice Gradske uprave Smederevo i
- Fotokopija lične karte majke ili potvrda policijske uprave Smederevo o prebivalištu majke.


POSEBAN RODITELjSKI DODATAK ZA ISTOVREMENO ROĐENO DVOJE, TROJE I VIŠE DECE


Poseban roditeljski dodatak ostvaruje majka koja rodi dvoje, troje ili više dece odjednom, pod uslovom da je državljanin Srbije i da ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva, najkraće 12 meseci pre dana od rođenja dece.
O ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na poseban roditeljski dodatak, na osnovu podnetog zahteva, rešava Odeljenje za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.
Potrebna dokumenta za ostvarivanje ovog prava su:
- Zahtev za priznavanje prava na ostvarivanje posebnog roditeljskog dodatka, koji se može preuzeti i u Gradskom uslužnom centru i u Odeljenju za javne službe Gradske uprave Smederevo;
- Izvod iz matične knjige rođenih za decu (original ili overena fotokopija na šalteru Gradske uprave);
- Uverenje Policijske uprave Smederevo o prebivalištu majke;
- Uverenje o državljanstvu za majku i
- Fotokopija kartice računa (na kojoj se vidi banka i broj računa) na koji će biti uplaćen poseban roditeljski dodatak.