Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove  obavlja poslove koji se odnose na:

 

- Poslove iz oblasti planiranja, izgradnje, legalizacije objekata i oblasti komunalnih delatnosti:

 

            - Sprovođenje postupaka za donošenje planskih dokumenata. Za potrebe izrade nacrta  planskih dokumenata prikupljanje podataka, naročito: o postojećoj planskoj dokumentaciji, podlogama, posebnim uslovima za zaštitu i uređenje prostora, drugoj dokumentaciji značajnoj za izradu plana, stanju i kapacitetima infrastrukture, drugim podacima neophodnim za izradu plana kao i podatke iz  izveštaja o primedbama javnosti pribavljenim u fazi ranog javnog uvida. Izdavanje informacije o lokaciji po podnetim zahtevima, potvrđivanje urbanističkih projekata i projekata preparcelacije i parcelacije, donošenje srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta, kao i formiranje lokalnog informacionog sistema planskih dokumenata i stanja u prostoru. Izrada izveštaja, analiza, zaključaka i nacrta odluka iz ove oblasti;

 

            - Sprovođenje objedinjene procedure i vođenje registra objedinjenih procedura u elektronskom obliku putem interneta za: izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, rešenja o odobrenju iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijave radova, izdavanje upotrebne dozvole, izdavanje rešenja o probnom radu iz člana 157. Zakona o planiranju i izgradnji, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribaljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja iz njihove nadležnosti, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole, kao i obezbeđenje uslova za priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu i uslova za upis prava svojine na izgrađenom objektu. U okviru objedinjene procedure sprovodi se i izmena lokacijskih uslova, odnosno rešenja o građevinskoj dozvoli i dr. akata. Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv imaoca javnih ovlašćenja i odgovornog lica imaoca javnih ovlašćenja, ukoliko uslovi za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu nisu izdati u zakonskom roku. Izdavanje rešenja o odobrenju uklanjanja objekta iz člana 167. Zakona o planiranju i izgradnji, izdavanje privremenih građevinskih dozvola, izdavanje rešenja o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i plutajućih objekata na vodnom zemljištu. Na osnovu izjave izvođača radova o završetku izrade temelja vrši kontrolu odstupanja geodetskog snimka izgrađenih temelja sa građevinskom dozvolom i obaveštava građevinsku inspekciju o završetku izrade temelja. Izrada izveštaja, analiza, zaključaka i nacrta odluka iz ove oblasti;

            - Sprovođenje postupka legalizacije bespravno izgrađenih objekata koji obuhvata izrade naloga za dopunu dokumentacije, pregled dostavljene dokumentacije, proveru usklađenosti projektne dokumentacije sa Planom, izradu obaveštenja o mogućnosti legalizacije objekata, izdavanje rešenja o naknadnoj građevinskoj i upotrebnoj dozvoli, donošenje rešenja o odbijanju zahteva za legalizaciju kao neosnovanih i dostavljanje po pravnosnažno okončanom postupku  građevinskoj inspekciji na dalju nadležnost, donošenje zaključaka o obustavi postupka i odbacivanju zahteva kao nepotpunih, vođenje službene evidencije o izdatim rešenjima o naknadnim građevinskim i upotrebnim dozvolama i obrada spiska izdatih rešenja u elektronskom obliku, kao i izdavanje potvrda, uverenja na osnovu podataka o kojima vodi službenu evidenciju. Izrada izveštaja, analiza, zaključaka i nacrta odluka iz ove oblasti;

            -  Uređenje i razvoj komunalnih delatnosti, staranje o obezbeđivanju uslova za obavljanje komunalnih delatnosti, praćenje i kontrola osnovnih komunalnih funkcija, izrada nacrta odluka iz oblasti komunalnih delatnosti; nacrta odluka o osnivanju JP i JKP, njihove izmene i dopune, prethodne saglasnosti na Predlog Pravilnika o radu preduzeća, izrada nacrta rešenja: o davanju saglasnosti na statute navedenih preduzeća, saglasnosti na odluke nadzornih odbora,  nacrte rešenja o imenovanju direktora, predsednika i članova nadzornih odbora i druga akta u skladu sa zakonom i Statutom grada. 

 

       - Poslove iz oblasti  zaštite životne sredine:

  

- utvrđivanje uslova i mera zaštite životne sredine u postupku donošenja prostornih i urbanističkih planova; učešće u postupku strateške procene uticaja na životnu sredinu i davanje saglasnosti na izveštaj o starteškoj proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu;

- odlučivanje u postupku procene uticaja projekata na životnu sredinu, a shodno ovlašćenjima iz zakona;

- izdavanje dozvola za sakupljanje transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada, izdavanje odobrenja i drugih akata u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, vođenje evidencije dozvola i dostavljanje podataka ministarstvu;

- izdavanje dozvola za rad u pogledu ispunjenosti uslova zaštite vazduha od zagađivanja;

- izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa i dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija u skladu sa Zakonom o hemikalijama;

- izdavanje integrisane dozvole shodno ovlašćenjima iz Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine;

-pripremu, donošenje i realizaciju programa i planova zaštite životne sredine i  saradnja sa ovlašćenim institucijama u čijoj nadležnosti je vršenje kontrole kvaliteta životne sredine i sistematsko praćenje stanja životne sredine, prikupljanje podataka iz ove oblasti i objavljivanje;

            - organizovanje i sprovođenje mera zaštite stanovništva u oblasti suzbijanja štetnih organizama, sprovođenje i praćenje mera na suzbijanju korovske biljke ambrozije;

- vođenje lokalnog registra izvora zagađivanja;

- pripremu i donošenje akata o zaštiti određenih prirodnih dobara i davanje saglasnosti na planove upravljanja zaštićenim područjem, godišnje programe upravljanja i pravilnike o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi;

- obavljanje poverenih poslova u skladu sa Zakonom o energetici (izdavanje energetske dozvole za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage preko 1 MW i objekte za distribuciju toplotne energije, izavanje licenci) i učestvovanje u postupku donošenja normativnih akata iz ove oblasti.

  

      - Poslove iz oblasti  saobraćaja:

                 

            -obavljanje poslova tehnčkog regulisanja drumskog saobraćaja, oblasti javnih puteva i parkirališta, bezbednosti drumskog saobraćaja, linijskog, vanlinijskog i auto-taksi prevoza putnika u drumskom saobraćaju, kao i svih drugih poslova iz oblasti saobraćaja definisanih ovlašćenjima iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakona o javnim putevima, Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, Zakona o komunalnim delatnostima, Zakona o planiranju i izgradnji i gradskim odlukama iz oblasti saobraćaja; saradnja sa upravljačem državnih i opštinskih puteva, Saobraćajnom policijom, nadležnim javnim preduzećima i drugim organima i institucijama;           

-obavljanje poslova tehničkog regulisanja saobraćaja podrazumevaju sve mere i akcije kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na putu, a naročito: usmeravanje i vođenje saobraćaja, ograničenje brzine ili zabrana kretanja za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, lokacija autobuskih i taksi stajališta; davanje saglasnosti na saobraćajne projekte; izdavanje rešenja upravljaču opštinskih puteva i ulica za izmenu režima saobraćaja, zamenu, dopunu i čišćenje saobraćajne signalizacije, semafora, ograda, stubića, saobraćajnih ogledala i druge opreme, kao i izrada izveštaja, analiza, zaključaka i nacrta odluka iz ove oblasti;

-obavljanje poslova iz oblasti  javnih puteva i parkirališta podrazumeva praćenje i uređivanje komunalne delatnosti održavanje opštinskih puteva i ulica i upravljanje javnim parkiralištima, kontrolisanje i nadzor nad javnim parkiralištima i donošenje rešenja kojim se uređuje oblast javnih puteva i parkirališta;

-obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti saobraćaja podrazumeva praćenje stanja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva; prikupljanje, obradu i analizu podatka o saobraćajnim nezgodama i izrada Izveštaja o bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva za potrebe Gradskog veća i Skupštine grada Smedereva; izradu Strategije i godišnjeg plana bezbednosti saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji grada Smedereva i obavljanje stručnih, organizacionih i administrativno tehničkih poslova za potrebe Saveta za bezbednost saobraćaja grada Smedereva;

-obavljanje poslova linijskog prevoza putnika koje podrazumeva planiranje i razvoj komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Smedereva; izradu Plana linija gradskog i prigradskog prevoza putnika; izradu i vođenje registra redova vožnje, registraciju i overu redova vožnje gradskog i prigradskog prevoza putnika;

-obavljanje poslova auto-taksi prevoza putnika podrazumeva izdavanje dozvola za obavljanje auto-taksi prevoza; izradu i vođenje registra izdatih auto-taksi dozvola; izradu izveštaja, analiza, zaključaka i nacrta odluka iz oblasti javnog prevoza putnika.

 

 

      - Poslove iz oblasti imovinsko-pravnih poslova:

  

            - vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja koja se odnose na eksproprijaciju radi privođenja zemljišta urbanističkoj nameni i utvrđenom javnom interesu,  vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja koja se odnose na prenos prava na nepokretnostima u državnoj ili društvenoj  svojini na drugog nosioca prava na nepokretnosti  u društvenoj ili državnoj svojini, vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja koja se odnose na ustanovljavanje prava službenosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi eksproprijacije, pripremu izrade nacrta i predloga akata organima Grada posle sprovedenog postupka Komisija  koji se odnose na raspolaganje građevinskim zemljištem i drugim nepokretnostima  u  javnoj svojini Grada, evidenciju imovine u državnoj svojini  koja je data gradu na korišćenje i njenoj zaštiti i očuvanju, kao i podnošenje zahteva Republičkoj direkciji za imovinu za dobijanje potvrda u cilju upisa javne svojine,  određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, stručne i administrativne poslove za potrebe komisija vezane za donošenje rešenja po Zakonu o poljoprivrednom zemljišnom fondu, vođenje upravnog postupka za konverziju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu, vođenje upravnog postupka u vezi sa iseljavanjem bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija,  kao i stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije u  vezi sa raspodelom gradskih stanova, evidentiranje skupštine zgrada i saveta zgrada u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada,

            - pripremu predloga za davanje u zakup poslovnog prostora čiji je korisnik ili nosilac prava javne svojine grad Smederevo, predloga rešenja za davanje na korišćenje poslovnog prostora čiji je nosilac prava javne svojine grad Smederevo, predloga za davanje načelne saglasnosti nosiocima prava korišćenja za davanje u zakup poslovnog prostora, predloga po zahtevima zakupaca i korisnika u vezi sa odobravanjem izvođenja radova na adaptaciji i investicionom održavanju prostora i priznavanjem uloženih sredstava, predloga po rešenjima agencija za restituciju o vraćanju poslovnih prostora bivšim vlasnicima odnosno njihovim zakonskim naslednicima i sprovođenje svih aktivnosti nakon predaje prostora u državinu, predloga za otkaz ugovora, informacija i izveštaja u vezi sa poslovnim prostorom, sačinjavanje ugovora, aneksa i sporazuma iz oblasti poslovnog prostora, dostavljanje podataka agencijama za restituciju i Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, predlaganje izvođenja radova na adaptaciji i sanaciji poslovnog prostora, praćenje naplate potraživanja i sačinjavanje izveštaja sa predlogom mera, vođenje evidencije o dostavljenim sredstvima obezbeđenja plaćanja i predlaganje njihove realizacije, predlaganje gradskom pravobranilaštvu pokretanja sudskih postupaka protiv zakupaca i korisnika poslovnog prostora za naplatu potraživanja i za iseljenje, vođenje evidencije o poslovnom prostoru, praćenje realizacije ugovornih obaveza zakupaca i korisnika poslovnog prostora u pogledu korišćenja i održavanja poslovnog prostora, saradnja sa javnim preduzećima u cilju realizacije zadataka iz oblasti poslovnog prostora, primopredaja poslovnog prostora, sačinjavanje zapisnika i obaveštenja javnim preduzećima o promenama zakupaca ili korisnika prostora.

-obavlja i druge  poslove  u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

 

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove

načelnik Dragan Krstić

telefon: +381 (0) 26 4622 021

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1661

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1706

 

Odsek za urbanističko, građevinske, poslove saobraćaja i zaštitu životne sredine

šef Katarina Kodžas Jovanović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1634

 

Grupa za urbanizam

rukovodilac Branislav Stanković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1634

 

Grupa za građevinske i komunalne poslove

rukovodilac Gordana Veljković Milošević

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1611

 

Grupa za saobraćaj

rukovodilac Dejan Stoilković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1634

 

Grupa za zaštitu životne sredine

rukovodilac Tanja Krčum

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1662

 

Odsek za imovinsko-pravne, stambene poslove i poslovni prostor

šef Miodrag Jovković

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1676

 


Dokumenta za preuzimanje

ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE I NAKNADE ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst)

ODLUKA O NAKNADI ZA KORIŠĆENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst)


 

 

 

Osoba za izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa korišćenja naročito opasnih hemikalija

            Shodno dopisu Agencije za hemikalije  upućen načelnicima gradskih uprava a u vezi sa izdavanjem dozvola za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija broj 532-01-1358/2011-01 od 09.09.2011. godine, obaveštavamo Vas da će osoba zadužena za za izdavanje navedenih dozvola biti Tanja Krčum, šef Odseka za zaštitu životne sredine u Odeljenju za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti Gradske uprave Smederevo, Omladinska br. 1, tel. 026/221 724, lokal 1662, e-mail:ekologija@smederevo.org.rs