PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU


Odsek lokalne poreske administracije

 

POREZ NA IMOVINU

 - Zakon o porezima na imovinu

- Vodič kroz porez na imovinu

- Obrazac Poreske prijave PPI-1 (za pravna lica)


- Podprilozi uz PPI-1

- Prilog 2 uz PPI-1


-
Obrazac Poreske prijave PPI-2 (za fizička lica)

 

- PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

- ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE STOPA POREZA NA IMOVINU, VISINI STOPE AMORTIZACIJE I UTVRĐIVANjU ZONA SA KOEFICIJENTIMA ZA NEPOKRETNOSTI U ZONAMA ZA GRAD SMEDEREVO

- ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU VISINE STOPA POREZA NA IMOVINU, VISINI STOPE AMORTIZACIJE I UTVRĐIVANjU ZONA SA KOEFICIJENTIMA ZA NEPOKRETNOSTI U ZONAMA ZA GRAD SMEDEREVO
 

- ZAKLjUČAK - Utvrđuju se sledeće prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu u 2020. godini


LOKALNA KOMUNALNA TAKSA


- Odluka o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva

- Obrazac Prijave za utvrđivanje obaveza po osnovu lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoruNAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE


- Odluka o naknadi za zaštitu i   unapređivanje životne sredine

- Obrazac Prijave za utvrđivanje  naknade za zaštitu i unapređivanje  životne sredine


 

OBRASCI ZAHTEVA


- Za pravna lica i preduzetnike

- Za fizička lica
KONTAKTI


- Za pravna lica i preduzetnike

- Za fizička lica

 


OGLASNA TABLA    


- Obaveštenje o prenosu nadležnosti u administriranju Naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (28.02.2011.)

 

  

 

Odsek lokalne poreske administracije obavlja poslove koji se odnose na:

- organizovanje i praćenje kontinuiranog, blagovremenog i efikasnog izvršavanja poslova iz delokruga Odseka u skladu sa propisima,
- utvrđivanje lokalnih javnih prihoda, donošenje rešenja po osnovu lokalnih javnih prihoda, njihovo dostavljanje i knjiženje zaduženja i uplata u poreskom knjigovodstvu,
- poslove kancelarijske i terenske poreske kontrole lokalnih javnih prihoda, odnosno kontrole zakonitosti i pravilnosti obračunavanja i blagovremenosti plaćanja lokalnih javnih prihoda,
- izradu planova redovne i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda,
- izradu metodoloških uputstava u vezi sa prijemom i obradom poreskih prijava, kao i kancelarijske i terenske poreske kontrole lokalnih javnih prihoda,
- pružanje stručne pomoći poreskim obveznicima,
- opredeljivanje zahteva za izradu, izmenu i dopunu softverskih podrški za prijem, obradu, knjiženje, kancelarijsku i terensku kontrolu lokalnih javnih prihoda,
- izradu svih izveštaja u vezi sa utvrđivanjem i kontrolom lokalnih javnih prihoda,
- izradu planova redovne i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda,
- obezbeđenje naplate poreskog duga ustanovljavanjem založnog prava na pokretnim stvarima i nepokretnosti poreskog obveznika, pripremu nacrta rešenja o prinudnoj naplati, vođenje postupka po zahtevima za odlaganje plaćanja lokalnih javnih prihoda i izvršavanje poslova redovne i prinudne naplate u skladu sa zakonom,
- vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika,
- poslove administriranja u skladu sa propisima,
- poreske poslove evidencije knjigovodstvenih dokumenata i druge poslove Odseka za lokalnu poresku administraciju u skladu sa važećim zakonskim propisima


Odsek lokalne poreske administracije

šef Zoran Ranđelović

telefon: +381 (0) 26 672 724 lokal 1835