Sedmi pozorišni festival TEATAR U TVRĐAVI Delegacija Olimpijskog komiteta Srbije u poseti Smederevu Dunav film fest Smederevo 2020 Otkazana manifestacija Smederevska jesen Vodič kroz mere podrške razvoju inovativne privrede


E-Uprava

Градска управа Смедерево поседује посебан информатички сервис, чија је сврха он-лајн размена информација и пружање услуга грађанима, бизнису и другим управним организацијама или агенцијама. Ради се о сервису којег називамо електронска управа или, скраћено: е-управа. Страници електронске управе приступате директно са почетне странице матичне презентације града Смедерева, избором линка ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА, или је посетите кликом на овај линк: ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА.

Servis elektronske uprave može biti predstavljen u ukupnoj organizacionoj šemi Gradske uprave Smederevo na sledeći način:

 


 

Šta sve nudi servis elektronske uprave grada Smedereva

Servis elektronske uprave nudi sledeće servise

 

1. OBAVEŠTENjA

 

(Nije potrebna autorizacija korisnika)

Radi se o servisu koji omogućava informisanje građana o važnim promenama i novinama koje se odnose na rad WEB portala Gradske uprave Smederevo.

 

2. LIČNI PODACI

(Potrebna autorizacija korisnika, LIB+JMBG)

Ovaj servis pruža osnovne informacije o građaninu koji je autorizovan.

 

3. PREGLED PREDMETA

(Potrebna autorizacija korisnika, LIB+JMBG)

Ovaj servis pruža mogućnost pregleda statusa predmeta predatog na obradu nekoj od službi Gradske uprave Smederevo.

 

4. PREGLED ZAHTEVA

(Nije potrebna autorizacija korisnika.  Samo JMBG)

Ovaj servis omogućava pregled predatih elektronskih zahteva preko servisa elektronske uprave. Pruža se informacija o imenu zahteva, kada je poslat i prosleđen.

 

5. ZAHTEV ZA IZDAVANjE IZVODA IZ MATIČNIH KNjIGA

(Nije potrebna autorizacija korisnika)

Ova komponenta servisa elektronske uprave omogućava da elektronskim putem naručite izvod iz matične knjige (knjige rođenih, knjige venčanih, knjige umrlih i knjige državljana). Način preuzimanja možete samostalno da odredite. Ili lično, ili putem kuriske službe POST EXPRESS-a, uz plaćanje odgovarajućih troškova dostave na kućnu adresu, i takse.

 

6. KARTICA PORESKOG OBVEZNIKA

(Potrebna autorizacija korisnika, LIB+JMBG)

Ova komponenta servisa omogućava pregled stanja poreske obaveze za tekuću godinu, za sva fizička lica, građane Smedereva.

 

7. BIRAČKI SPISKOVI

(Nije potrebna autorizacija korisnika. Samo JMBG)

Omogućava prikaz svih relevantnih podataka vezanih za utvrđivanje biračkog statusa: adresa prebivališta, birački status i naziv biračkog mesta. Da bi se došlo do potrebnih informacija, potrebno je obezbediti samo JMBG građana.

 

8. NADLEŽNI ORGANI

(Nije potrebna autorizacija korisnika)

Omogućava prikaz liste elektronskih adresa svih važnijih organa Gradske uprave Smederevo i na takav način pruža informaciju građanima, gde uputiti konkretni zahtev. Na ovakav način se olakšava kontaktiranje odgovarajuće službe/ organa Gradske uprave Smederevo.


9. KOL CENTAR (SISTEM48)

(Nije potrebna autorizacija korisnika)

Omogućava popunjavanje zahteva, specijalizovanog onlajn formulara, koji se upućuje na obradu posebnom sistemu Gradske uprave pod nazivom KOL CENTAR. Na ovakav način se olakšava kontaktiranje odgovarajuće službe/ organa Gradske uprave Smederevo, u cilju rešavanja konkretnog komunalnog problema.
NAPOMENA: Ovaj sistem nije namenjen za rešavanje upravnih predmeta! Svi problemi koji podrazumevaju pokretanje upravnog postupka (podrazumevaju donošenje odluke/ rešenja nekog organa), moraju se rešavati ličnim dolaskom u zgradu Gradske uprave, na nekom od šaltera gradskog uslužnog centra.


10. REGISTAR INVESTITORA

(Nije potrebna autorizacija korisnika)

Registar investitora je zbir svih podataka koje državni organi imaju o preduzećima koje grade i rade na tržištu nekog grada/ opštine: da li su vodili sumnjive poslove, da li se protiv preduzeća vode sudski sporovi, da li su negde započeli radove a nisu završili... Registar investitora treba da sadrži podatke o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. godine, kada je stupio na snagu Zakon o planiranju i izgradnji.
NAPOMENA: Aktuelno stanje baze investitora je takvo da nije u potpunosti popunjena. Proces popune baze je u toku i biće završen do polovine 2012. godine.

 

11. PRIJAVA KORUPCIJE

(Nije potrebna autorizacija korisnika)

Ovaj segment WEB portala omogućava građanima da brzo i lako prijave svaku vrstu problema koji se odnosi na korupciju. Dakle, kada građanin primeti takvu situaciju koju možemo da okarakterišemo kao korupciju, popunom formulara specijalno postavljenog u tu namenu na WEB portalu, dostavlja potrebne podatke odgovarajućoj službi Gradske uprave Smederevo, čija je nadležnost da postupa po prijavi ovakvih problema.

 

Uslovi za korišćenje servisa elektronske uprave

 

Da ne bi do određenih ličnih podatka mogla da dođe bilo koja osoba koja pristupa servisu elektronske uprave putem Interneta, primenjen je sistem autorizacije korisnika za sve one servise gde se zahteva zaštita ličnih podataka. Sistem zaštite je obezbeđen klasičnom elektronskom autorizacijom, dostavljanjem dva potrebna podatka:

 

            1. JMBG (Jedinstveni matični broj građana)

            2. LIB (Lični identifikacioni broj)

 

Podrazumeva se da je JMBG poznata informacija i to je svojevrsno korisničko ime koje identifikuje tačno određenog građanina na sistemu. Drugi podatak, tkz. LIB, je svojevrsna lozinka, koja treba da potvrdi da se radi o validnoj osobi koja se predstavlja sistemu, na uneti jedinstveni matični broj. Ovaj podatak morate da dobijete od odgovarajuće službe Gradske uprave Smederevo. Da bi dobili svoj LIB, postupite na sledeći način.


1. Stranka zainteresovana za otvaranje LIB-a, obavezna je da dođe lično u prostorije Uslužnog centra Gradske uprave Smederevo. Na šalteru preuzima i popunjava Formular za otvaranje LIB-a. Formular preuzet sa Interneta je takođe ispravan.

2. Popunjeni Formular, sa kopijom lične karte, predaje na šalter Uslužnog centra.


Sistem će uspešno vršiti prepoznavanje novog LIB-a, najkasnije 48 sati nakon predaje formulara za otvaranje LIB-a.

Tek nakon toga, spremni ste da koristite sve dostupne servise koje nudi elektronska uprava.


Uključite se i vi u razvoj elektronske uprave Gradske uprave Smederevo

 

 

Razvoj servisa elektronske uprave je u režimu stalne modifikacije i prilagođavanja. Svaki građanin ima pravo da priloži svoju kritiku ili sugestiju na postojeći sistem, time što svoju ideju može da dostavi informatičkoj službi Gradske uprave Smederevo.

 

            admin@smederevo.org.rs

 

Svesni smo da samo na takav način, uzajamnom komunikacijom, možemo da imamo sistem elektronske uprave koji je kreiran tako da odgovara najvećem broju građana Smedereva. Kao rezultat, možemo imati takav elektronski servis koji će maksimalno olakšati komunikaciju građana sa svim službama Gradske uprave Smederevo.

                                                                                    Gradska uprava Smederevo

                                                                                    Grupa za informacioni sistem