33. СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ 33.СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ НОВА УСЛУГА НА ПОРТАЛУ еУПРАВА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАВРШЕН СПОРТСКИ ТЕРЕН НА ЦАРИНИ ПОСЕТА АМБАСАДОРА ФИНСКЕ ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ


Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке

обавља послове који се односе на:

- праћење рада јавних комуналних   предузећа,

 

- праћење примене и промена цена из надлежности града, издавање одговарајућих решења и сагласности,

 

- праћење тока приватизације привредних субјеката у граду Смедереву,

 

- праћење рада Туристичке организације града Смедерева,

 

- издавање решења о категоризацији кућа, станова, апартмана и соба за одмор за изнајмљивање,

 

- праћење рада Локалног савета за запошљавање града Смедерева и других савета и обављање административно-техничких послова из предметне области,

 

- организовање и реализацију сајамских манифестација у циљу презентације привредних и пољопривредних потенцијала града,

 

- пријем и обраду захтева за упис у регистар оснивања предузетничких радњи, упис промена и брисање предузетника у Агенцији за привредне регистре,

 

- издавање уверења о времену обављања самосталне делатности ради регулисања пензијског стажа,

 

- праћење, анализирање и предлагање мера надлежним органима ради заштите пољопривредног земљишта од пољских штета, спаљивања органских остатака, мраза, града, пожара и других елементарних непогода, као и стручне и административне послове из ове области,

 

- праћење рада задругарства, удруживања пољопривредних произвођача, затим руралног развоја и развоја водопривреде,

 

- праћење прописа и израду нацрта одлука, правилника и других аката из области пољопривреде, водопривреде и Фонда за развој пољопривреде,

 

- припрему и обраду материјала за израду пољопривредне основе,

 

- израду и реализацију годишњих планова и програма из области пољопривреде, водопривреде, заштите и коришћења пољопривредног земљишта и Фонда за развој пољопривреде,

 

- вођење управног поступка у области коришћења пољопривредног земљишта и водопривреде, односно доношење одговарајућих решења,

 

- реализацију пројеката из области пољопривреде и водопривреде,

 

- едукацију, информисање и непосредну стручну помоћ пољопривредним произвођачима на територији града из области пољопривреде односно воћарства, ратарства, сточарства, заштите биља и друго,

 

- представљање локалне самоуправе на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални Економски развој,

 

- организацију промотивних манифестација и учешће на сајмовима и привредним изложбама,

 

- организацију обилазака привредних потенцијала за потенцијалне инвеститоре,

 

- пружање правне и техничке подршке, давање савета и благовремено пружање информација,

 

- пружање помоћи локалним предузетницима у регистрацији и пререгистрацији,

 

- пружање подршке процесу стратешког планирања,

 

- подстицај финасирања,

 

- унапређење радне снаге,

 

- припрему и надзор у реализацији пројеката од значаја за локални Економски развој,

 

- одржавање и унапређивање односа са централним институцијама одговорним за Економски развој,

 

- стварање и одржавање базе података,

 

- обезбеђивање економичне и ефикасне употребе јавних средстава, као и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки,

 

- припрему предлога одлука и закључака о покретању поступака јавних набавки,

 

- припрему предлога одлука и закључака о додели уговора о јавним набавкама,

 

- прикупљање, анализирање и обрађивање података за израду Плана јавних набавки,

 

- спровођење поступака оглашавања, припрему и достављање конкурсне документације заинтересованим понуђачима,

 

- прикупљање понуде и праћење рокова,

 

- давање стручних упутстава за рад комисија које су формиране за реализацију одређених јавних набавки и праћење њиховог рада,

 

- учествовање у изради докумената и аката везаних за јавне набавке,

 

- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном смислу,

- прикупљање предлога пројеката који ће бити кандидовани за финансирање из средстава Националног инвестиционог плана,

 

- прикупљање, анализирање и обраду података неопходних за израду листе  пројеката који ће бити кандидовани,

 

- за пројекте са листе за кандидовање утврђује: предлог динамике спровођења пројеката, укупан износ средстава за финансирање пројеката, структуру свих извора финансирања пројеката, информације о јавним набавкама које су потребне за спровођење пројеката, циљеве пројеката, основне активности у пројектима, резултате пројеката, ефекте пројеката који се очекују, анализу ризика за спровођење пројеката, информације о степену спремности пројеката,

 

- пријављивање пројеката Министарству за Национални инвестициони план,

 

- учествовање у реализацији одобрених пројеката, обављање стручних и административних послова за потребе комисија за јавне набавке,

 

- праћење реализације закључених уговора,

 

- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе  и начелника Одељења,

 

- у циљу целисходнијег обављања послова из области приватног предузетништва сачињено је и Упутство за регистрацију привредних субјеката

 

- друге послове у складу са законом и Статутом града . 

Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке,

начелник Здравка Ковачевић Васић

телефон: +381 (0) 26 4621 764

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1721

e-mail: kovacevicvasic.zdravka@smederevo.org.rs

 

Одсек за привреду и регистрацију привредних субјеката

шеф Снежана Савић Стојиљковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1665

 

Одсек за пољопривреду

шеф Наташа Миладиновић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1687

 

Канцеларија за локални економски развој

шеф Елизабета Пушкаш

телефон: +381 (0) 26 4631 114

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1601

 

Одсек за јавне набавке

шеф Душан Поповац

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1631

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1033