Prijem generalnog sekretara Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Sednica Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Smedereva Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Smedereva Sastanak gradonačelnika sa predstavnicima PKC-a U parku Tri heroja obeležen Dan oslobođenja Smedereva


Kontrolne liste - Saobraćajna inspekcija

Grupa za saobraćajnu inspekciju

 

KONTROLNE LISTE - POSLOVI IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI

   KL-1 - Gradski i prigradski prevoz putnika - obaveze prevoznika

   KL-2 - Gradski i prigradski prevoz putnika - obaveze vozača

   KL-3 - Gradski i prigradski prevoz putnika - obaveze putnika

   KL-4 - Taksi prevoz - obaveze prevoznika

   KL-5 - Taksi prevoz - obaveze taksi vozača

   KL-6 - Taksi prevoz - uslovi za taksi vozilo

   KL-7 - Održavanje nekategorisanih puteva - obaveza upravljača puta

   KL-8 - Održavanje nekategorisanih puteva - obaveza suseda puta

   KL-9 - Postavljanje i održavanje plovila - obaveza vlasnika

   KL-10 - Održavanje autobuskih stajališta - obaveza Direkcije

 

KONTROLNE LISTE - POVERENI POSLOVI

   Link za kontrolne liste  

 

PROPISI, AKTA I DOKUMENTA

  Zakoni

    * Zakon o javnim putevima

    * Zakon o komunalnim delatnostima

    * Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

    * Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

    * Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

    * Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

  Odluke

    * Odluka o taksi prevozu

    * Odluka o autobuskim stajalištima

    * Odluka o gradskom i prigradskom prevozu putnika

    * Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica

    * Odluka o komunalnom uređenju

    * Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica

    * Odluka o nekategorisanim putevima

    * Odluka o postavljanju plovila

 

NAPOMENA: Sve kontrolne liste su prilagođene za elektronsko popunjavanje. Da bi Vam bila omogućena funkcionalnost elektronskog popunjavanja priloženih lista, potrebno je da PDF dokument preuzmete (snimite) lokalno na svoj računar i da ga otvorite pomoću programa Adobe Acrobat Reader XI ili novija verzija. Tako popunjenu kontrolnu listu možete da sačuvate pod novim imenom i kao takvog odštampate.