УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


Дирекција за изградњу и урбанизам


ПРОФИЛ И
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пуно пословно име:
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ,УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО, ЈП

Правна форма:
Јавно предузеће

Оснивач: Скупштина општине Смедерево

Датум оснивања:
06.04.1995.година, изменом и допуном Одлуке о оснивању предузећа за планирање и изградњу града и преузимањем права и обавеза Фонда за грађевинско земљиште и путева општине Смедерево.

Седиште: Смедерево

Адреса: Трг Републике број 5. 11300 Смедерево

Уписана у Регистар привредних субјеката: Решење БД. 66233/2005 од 05.09.2005.године

Матични број предузећа: 07361068

ПИБ: 100966461

Регистарски број предузећа: 1-707-00

Опис делатности: Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште

Шифра делатности: 74201 Претежна делатност: ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Број жиро рачуна и назив: 840-583641-55 Дирекција,
( буџетска средства)

840-163647-07 Дирекција,
(сопствена средства)

Број телефона: 026/ 228-061, 617-870, 222-230, 223- 934, 222-017,

Факс: 026/ 221-947

E-mail: urban-sd@Eunet.yu

Web: www.direkcijasd.co.rs

Обвезник ПДВ од 01.07.2006.године - Регистар обвезника ПДВ број: 258555199

директор: Ненад Крчум , дипл. просторни планер


Историјат

Дирекција за изградњу, урбанизам и градјевинско земљиште Смедерево основана је 1995. године као Јавно предузеће, са основним циљем обједињавања и кординирања послова реализације стратешког развоја општине и осмишљавања и ефикасне реализације дугорочних и актуелних пројеката и питања од интереса за град, месне заједнице и грађане.

Органи управљања

Орган управљања у Дирекцији је Управни одбор кога именује Скупштина општне са надлежностима прописане Статутом Дирекције у складу са Законом о јавним предузећима.

Пословодни орган је директор кога такође именује Скупштина општине.

Делатност

Делатност Дирекције је прописана Одлуком о оснивању коју је донела СО Смедерево и Статутом Дирекције за изградњу и уписана је у регистар Суда.

Основна делатност Дирекције је:

1. Пројектантске стручно - техничке, оперативно-техничке послове, извођачке и послове стручног надзора код изградње, реконструкције и одржавања објеката из Програма уређивања грађевинског земљишта, Програма одржавања заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева, Програма стамбене изградње и изградње објеката који се финансирају средствима општине.

2. Из области уређивања грађевинског земљишта :

- врши послове на прибављању (решавање имовинско-правних односа, расељавање, и сл.) припремању, комуналном опремању и уређивању грађевинског земљишта ;

- организује извођење геолошких, асанационих, мелиорационих и других потребних претходних радова за одређену локацију ;

- прибавља геолошке, геомеханичке, геодетске и друге подлоге потребне за пројектовање или извођење радова ;

- стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу грађевинског земљишта,

- води информациону основу о геодетском грађевинском земљишту и свим изграђеним објектима на том земљишту,

- припрема Предлог програма уређивања грађевинског земљишта,

- врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање Програма и прати његову реализацију у складу са оствареним приходима,

- врши стручне послове на усклађивању Програма уређивања грађевинског земљишта са развојним програмима комуналне инфраструктуре и одлукама Скупштине општине.

3. Израђује студије и анализе о економској оправданости уређивања грађевинског земљишта за локације које се уступају трећим лицима.

4. Израђује све потребне предлоге и елаборате за уступање земљишта, формира почетну цену земљишта које се уступа.

5. Закључује Уговор са инвеститором о регулисању међусобних права и обавеза у вези са уређивањем грађевинског земљишта изградњом објеката.

6. Анализира и предлаже елементе за утврђивање накнада за уређивање грађевинског земљишта.

7. Из области урбанизма :

- обавља стручне послове урбанистичког планирања и уређивања простора,

- прати и проучава појаве и промене у простору и насељу и обезбеђује обављање претходних радова за потребе припреме, израде урбанистичке документације,

- припрема, израђује и прати спровођење просторног и урбанистичких планова и пројеката,

- прикупља, обрађује, чува, сређује и публикује податке од значаја за насеља и уређења простора,

- води информациону основу о простору и његовом уређењу на целој територији општине Смедерево,

- припрема програме израде урбанистичке документације и учествује у припреми других програма, планова и пројеката за грађење насеља и уређење простора, - израђује урбанистичко-техничке услове за изградњу објеката, правних и физичких лица, до издавања Акта о условима за уређење простора,

- израђује и издаје изводе из детаљних урбанистичких планова са израдом графичких приказа парцелације на копији плана парцеле, а ради формирања грађевинских парцела за правна и физичка лица,

- израђује урбанистичко-техничке услове за издавање урбанистичке дозволе и урбанистичке сагласности,

- врши преглед целокупне техничке документације, мишљења и сагласности надлежних предузећа и органа датих на техничку документацију и даје мишљења о усклађености исте са актом о условима за уређење простора за инвестиционе објекте,

- обавља контакт са странкама - дописи, обавештења, мишљења (ван управног поступка),

- припрема материјал за доношење одлука о припремању израде урбанистичких планова (до предлога Одлуке) и других урбанистичко-планских аката.

8. Обавља послове из области коришћења сопственог простора.

9. Обавља технички пријем објеката, ревизију инвестиционо - техничке документације и обавља све врсте вештачења и експертиза.

Послове из овог члана Дирекција обавља за подручје свих месних заједница општине Смедерево.

Поред послова из овог члана Дирекција може обављати и друге послове који су у њеној делатности у складу са одлукама оснивача, а пре свега у области коришћења, одржавања и управљања пословним простором.

Сходно Закону о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања у регистар Суда уписана је делатност Дирекције према следећим шифрама делатности:

1. 01412 - уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина

2. 45110 - рушење и разбијање објеката; земљани радови

3. 45120 - испитивање терена бушењем и сондирањем

4. 45210 - груби грађевински радови и специфични радови нискоградње

5. 45220 - монтажа кровних конструкција и покривање кровова

6. 45230 - изградња саобраћајница и спортских терена

7. 45240 - изградња хидрограђевинских објеката

8. 45250 - остали грађевински радови, укључујући и специјализоване радове

9. 45310 - постављање електричних инсталација и опреме

10. 45320 - изолациони радови

11. 45330 - постављање цевних инсталација

12. 45340 - остали инсталациони радови

13. 45410 - малтерисање

14. 45420 - уградња столарије

15. 45430 - постављање подних и зидних облога

16. 45440 - бојење и застакљивање

17. 45450 - остали завршни радови

18. 51520 - Трговина на велико металима и металним рудама

19. 51540 - Трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за

20. 70110 - развој пројеката о некретнинама

21. 70120 - куповина и продаја некретнина за сопствени рачун

22. 70200 - изнајмљивање некретнина

23. 70310 - агенција за некретнине

24. 72200 - пружање савета и израда компјутерских програма

25. 74140 - консалтинг и менаџмент послови

26. 74150 - холдинг послови

27. 74200 - архитектонске и инжењерске активности и технички савети

28. 74201 - просторно планирање

29. 74202 - пројектовање грађевинских и других објеката

30. 74203 - инжењеринг

31. 74204 - остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети

Организација

Ове активности реализују се ангажовањем 71 запосленог радника колико је, на дан 17.06.2008. године, у сталном радном односу.

Унутрашња организација Дирекције уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова коју. У складу са овим Правилником организоване су четири сектора као организационе јединице и то :

1. Сектор за опште правне и кадровске послове,

2. Сектор за изградњу,

3. Сектор за урбанизам,

4. Сектор за економско-финансијске послове,

Најзначајније активности у 2007.години

Реализујући активности на комуналној изградњи градских месних заједница у 2007. години Дирекција се држала Планом предвиђених послова.

Ø Током 2007. године изграђено је око 11,5 км путне мреже, 4,9 км атмосферске и фекалне канализације као и 406 м водовода.

Ø На нисконапонској мрежи улична расвета је проширена за око 5500 метара. Уграђено је око 450 нових арматура и оспособљено 2110 светиљки.

Најзначајнији пројекти који су обележили 2007.годину су:

Ø Изградња и реконструкција три градске улице (Војводе Степе, Првомајска, Ђуре Даничића)

Ø Почетак активности на реализацији постројења за пречишћавање отпадних вода Смедерева и приградских насеља

Ø Прибављање локације Царина - "Виногради" и почетак изградње школе "Свети Сава"

Ø План детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву

Ø План детаљне регулације "Дунавска обала"

Ø Израда Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП)

Из Програма пословања Дирекције за 2008. годину

Програм рада Дирекције за 2008. годину полази од дефинисања средстава за минимално одржавање комуналних система, како би квалитетно и поуздано функционисали и приоритетне изградње на нивоу града и градских МЗ.

Од планираних 454.998.267,00 динара, средства су наменски опредељена за:

Ø Одржавање објеката комуналне инфраструктуре (градске саобраћајнице и локални путеви; чишћење, прање и поливање улица и тротоара са одржавањем јавних зелених површина)

- у износу од 131.000.000,00 динара

Ø Инвестиције на нивоу града (каналисање вода, путна мрежа и остале инвестиције на нивоу града)

у износу од 243.998.267,00 динара

Ø Инвестиције у месним заједницама

- у износу од 80.000.000,00 динара

Из Програма пословања за текућу годину издвајамо:

Ø реконструкцију Улице Ђуре Даничића, након изградње атмосферске канализације која је реализована у првом кварталу ове године, као веома значајног путног правца;

Ø радове на реконструкцији улица у ужем градском језгру: Масарикове и Немањине, чија је реконструкција у току и улица Омладинске и Вука Караџића, чија је реконструкција планирана за крај јуна текуће године.

Ø Уређење локације О.Ш. «Свети Сава» са изградњом дела Улице Револуције

Ø Уређење блоковских дворишта у блоку зграда солидарности и зграде «Парњаче» за које су завршени припремни радови;

Ø Уређење приобаља-јавна расвета;

Ø Изградња мреже јавне расвете дуж пута М1.10;

Ø Завршетак изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода дела насеља Југово

Ø Завршене радове на асфалтирању регионалних праваца и прилаза граду

Ø Такође, издвајамо неке од радова који су окончани у првој половини 2008. године:

- Асфалтирање регионалних праваца и четири прилаза граду са Магистралних путева: Петријевски пут, Коларска, 17.0ктобра и Црвене Армије и део Београдског пута (Укупна вредност инвестиције је око 45.000.000,00 динара)

- Радове на асфалтирању и бетонирању следећеих улица:

Војводе Арамбашића, Револуције, Озренске, дела Улице Горичке, Бранке Ђукић, Сретена Поповића, Стевана Ћуковића, Банатске и радове на

реконструкцији Улице Пећке Патријаршије који су у току

Из области просторног и урбанистичког планирања издвајамо:

Планове детаљне регулације за потребе Општине Смедерево, предложени на бази започетих активности, процењених стратешких приоритета и досадашњих иницијатива:

- План детаљне регулације за деоницу пута М-24
- План детаљне регулације Улице Ослобођења
- План детаљне регулације Централног општинског гробља
- План детаљне регулације ''Марина Смедерево''
- План детаљне регулације ''Виногради – нови град''
- План детаљне регулације ''Гарави сокак''
- План детаљне регуалције ''Шалиначки луг''
- План детаљне регулације ''Пожаревачка петља''
- План детаљне регулације ''Горански гај''

Документа за преузимање:

Извештај о раду 2011

Програм пословања за 2012