Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Градска управа града Смедерева

Број: 111-2/2016-07

Датум: 21. новембар 2016. године

С М Е Д Е Р Е В О

 

 

            На основу члана 18. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије", број 68/2015), чланова 3, 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник Републике Србије", број 17/2016 ), начелница Градске управе града Смедерева доноси

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

 

 

I Организациони облик у коме се раднa местa попуњавају: Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево. 

 

II У Градској управи града Смедерева, попуњавају се радна места интерним конкурсом Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, број 02-277/2013-07 од 4.2.2014. године и број 02-117/2015-07 од 14.9.2015. године) и то:

            1. у Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове - Одсек за месне заједнице, расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 52 - Послови израде планова развоја месних заједница и праћење реализације планова рада месних заједница, пријемом лица на неодређено време - 1 (један) извршилац;

            2. у Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове - Одсек за месне заједнице, расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 53 - Послови праћења рада месних заједница, пријемом лица на неодређено време - 1 (један) извршилац;

            3. у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Канцеларија за локални економски развој, расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 104 - Послови економског развоја, пријемом лица на неодређено време - 1 (један) извршилац;

            4. у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове - Група за урбанизам, расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 154 - Послови у области урбанизма, пријемом лица на неодређено време - 1 (један) извршилац;

            5. у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове - Група за грађевинске и комуналне послове, расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 160 - Послови из области изградње, пријемом лица на неодређено време - 1 (један) извршилац;

            III Опис послова и услови из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, број 02-277/2013-07 од 4.2.2014. године и број 02-117/2015-07 од 14.9.2015. године):

    1.  за радно место под редним бројем 52 - Послови израде планова развоја месних заједница и праћење реализације планова рада месних заједница:

            ОПИС ПОСЛОВА: Пружа стручну помоћ у раду месних заједница, прати програме развоја месних заједница у области урбанизма и инфраструктуре, учествује у изради програма развоја сеоских месних заједница и прати њихову реализацију, прати прописе из области свог рада, координира сарадњу месних заједница са Градском управом, јавним службама, јавним предузећима и осталим субјектима, који имају контакта са месним заједницама у области комуналне инфраструктуре, развоја сеоских месних заједница и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

            УСЛОВИ: VII степен, Правни, Економски, Пољопривредни, Природно -математички, Грађевински, Факултет за услужни бизнис или Саобраћајни  факултет, Факултет за привреду и правосуђе - Привредна академија, једна година радног искуства, положен државни стручни испит;

            2.  за радно место под редним бројем 53 - Послови праћења рада месних заједница:

            ОПИС ПОСЛОВА: Пружа стручну помоћ у раду месним заједницама, прати финансијско пословање месних заједница, реализацију самодоприноса, контролише извештаје, координира сарадњу са другим службама, прикупља податке за израду извештаја о реализацији планова и врши друге послове по налогу шефа одсека и начелника Одељења.

    УСЛОВИ: IV степен, средња школа економског, грађевинског, правног, машинског, ветеринарског  или пољопривредног смера, једна година радног искуства, положен државни стручни испит;

 

            3. за радно место под редним бројем 104 - Послови економског развоја:

            ОПИС ПОСЛОВА: Прати и анализира кретања у области привреде и припрема предлоге подстицајних мера привредног развоја, израђује делове програма развоја Града у домену економског развоја, организује и учествује у организацији кампања за информисање јавности о значају нових инвестиционих улагања, сарађује са организационим јединицама градске Управе, надлежним установама и институцијама на градском,регионалном и републичком нивоу, како би се усаглашеним мерама остварио бржи привредни развој Града. Обавља и друге послове у складу са законом и прописима Скупштине Града, по налогу шефа Канцеларије и начелника Одељења.

            УСЛОВИ: VII степен, Економски факултет,  Правни факултет,  Грађевински факултет, Архитектонски факултет, Пољопривредни факултет, Саобраћајни  факултет, ПМФ, Факултет политичких наука, Економски факултет-смер туризам  или  Информационе технологије (маркетинг), једна година радног искуства, положен државни стручни испит;

 

 

 4. за радно место под редним бројем 154 - Послови у области урбанизма:

ОПИС ПОСЛОВА: Обавља вануправне и друге послове из делокруга овог Одсека. Учествује у припреми одлуке о изради или измени планског документа.Израђује/учествује у изради концепта планског документа.За потребе израде концепта планског документа прикупља податке о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, другој документацији занчајној за израду плана, стању и капацитетима инфраструктре, као и о другим подацима неопходним за израду плана. Израђује информације о локацији, о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на основу планског документа. Утврђује да ли је уз захтев за издавање информације о локацији поднета прописана документација, уколико није обавештава о томе подносиоца захтева у прописаном року. Припрема све услове и податке потребне за издавање решења о локацијској дозволи који су потребни за израду техничке документације за изградњу објеката. По службеној дужности, прибавља услове и податке од органа и организација надлежних за издавање тих услова и података, који нису садржани у планском документу, а који су потребни за издавање локацијске дозволе. Констатује да ли је идејно решење урађено у складу са условима садржаним у планском документу на основу кога се издаје локацијска дозвола, ако је то идејно решење приложено уз захтев за издавање локацијске дозволе.Обавља рад на терену по сваком поднетом захтеву за издавање локацијске дозволе. Даје обавештења по захтевима странака. Ради и друге послове по налогу руководиоца Групе и шефа Одсека. 

            УСЛОВИ: VII степен, Архитектонски, Природно-математички (смер просторно планирање), Шумарски факултет (смер пејзажна архитектура), једна година радног искуства, положен државни стручни испит;

            5. за радно место под редним бројем 160 - Послови из области изградње:
            ОПИС ПОСЛОВА: Обавља сложене послове из делокруга рада Одсека. Врши проверу усклађености главног пројекта са издатом локацијском дозволом, обрађује и комплетира документацију неопходну у поступку: издавања решења о грађевинској дозволи, решења којим се одобрава извођење радова и издавање привремених грађевинских дозвола; врши контролу усаглашености темеља са главним пројектом; учествује у доношењу решења о одбацивању захтева; израђује извештаје и анализе везане за изградњу објеката, обрађује решења по жалбама, даје обавештења по захтевима странака, води књигу евиденције издатих грађевинских дозвола и обрађује статистичке податке у вези издатих грађевинских и употребних дозвола. Обавља стручне послове у поступку припреме и вршења техничког прегледа објеката, припрема услове за доношење решења о формирању комисије за технички преглед, обавља контакт са члановима комисије, инвеститором, извођачем радова у поступку техничког прегледа, прикупља документацију за преглед објеката, пружа потребну помоћ комисији на изради записника, прослеђује га странкама и позива чланове комисије, стара се о документацији све до издавања решења за употребу објекта. Обавља  и друге послове по налогу руководиоца Групе и шефа Одсека.

            УСЛОВИ: VII степен, Архитектонски или Грађевински факултет, једна година радног искуства, положен државни стручни испит;

 

V Место рада: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

VI Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

VII Рок за подношење пријава почиње 22. новембра 2016. године и истиче          6. децембра 2016. године.

 

VIII Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

            Бојана Радовановић, телефон: 026/672-724, локал 1017,                                              e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

IX Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком "За интерни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.

 

X Датум оглашавања: 21. новембар 2016. године.

 

XI Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

XII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:    

            1. оверена фотокопија дипломе о стручној спреми;

            2. фотокопије исправа којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

            3. уверење о положеном државном стручном испиту;

            4. извод из Матичне књиге рођених;

            5. уверење о држављанству;

            6. уверење о неосуђиваности.

 

XIII Након што протекне рок за подношење пријава на Интерни конкурс комисија ће, 7. децембра 2016. године у 12:00 сати, размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Листу кандидата потписују сви чланови комисије. На листи кандидата за избор наћиће се само кандидати који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају (радна места под редним бројевима 52, 53, 104, 154. и 160. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, број 02-277/2013-07 од 4.2.2014. године и број 02-117/2015-07 од 14.9.2015. године), о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем и са којима ће се обавити усмени разговор у којем ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за свако радно место, а по наведеним описима послова.  

            Пријаве кандидата које су неблаговремене и недопуштене; пријаве кандидата који не испуњавају услове; пријаве кандидата који нису доставили све потребне доказе уз пријаву, конкурсна Комисија одбацује закључком.

 

XIV На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 

  

НАПОМЕНА: Интерни конкурс број 111-2/2016-07 објављен 16.новембра 2016. године на огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет презентацији града Смедерева (www.smederevo.org.rs) се даном оглашавања овог Конкурса поништава.

 

                                                                       

 

                                                                        НАЧЕЛНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                            ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                             Милијана Новаковић

 

 

Напомене:

1. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне           Комисије

2. Интерни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли Градске      управе града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево