Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

СМЕДЕРЕВО

БРОЈ: ­­­­5/2016

ДАТУМ: 29.11.2016. године


            На основу члана 18. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору  („Службени гласник Републик Србије" број 68/2015), члана 4., 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник Републике Србије", број 17/2016), Јавно прдузеће „Смедеревска тврђава" оглашава:

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

 

 

     I Организациони облик у коме се радно место попуњава: Јавно предузеће „Смедеревска тврђава", седиште: Омладинска број 1, 11300  Смедерево. 

 

   II У Јавном предузећу „Смедеревска тврђава", интерним конкурсом попуњавају се  радна места  у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Јавног предузећa „Смедеревска тврђава", број 1/2016 од 28.11.2016. године и то:

      1. Попунити радно место под редним бројем 3 - Организатор културно-образовних и аматерских програма -1 (један) извршилац,

     2. Попунити радно место под редним бројем 4 - Туристички водич -1 (један) извршилац;

     3. Попунити радно место под редним бројем 5 - Туристички информатор- 1 (један) извршилац;

     4. Попунити радно место под редним бројем 6 - Организатор рада ПР и маркетингa - 1 (један) извршилац;

     5. Попунити радно место под редним бројем 7 - Оперативни референт за ПР и маркетинг - 1 (један) извршилац;

     6.  Попунити радно место под редним бројем 8 - Организатор правних и општих послова - 1 (један) извршилац;

    7. Попунити радно место под редним бројем 9 - Организатор књиговодствено-финансијских послова - 1 (један) извршилац;

      8. Попунити радно место под редним бројем 10 - Ликвидатор-благајник и административно пословни секретар - 1 (један) извршилац;

     9. Попунити радно место под редним бројем 11 -Референт за одржавање и обезбеђење објекта - 1 (један) извршилац;

     10. Попунити радно место под редним бројем 12 - Радник на одржавању објекта-домар - 1 (један) извршилац;

     11. Попунити радно место под редним бројем 13 - Радник на обезбеђењу и одржавању-хигијеничар-разводник-гардеробер-курир - 4 (четири) извршиоца.

  

 

III    Oпис послова и услови из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Јавног предузеће „Смедеревска тврђава", број 1/2016 од 28.11.2016. године:

 

1. за радно место под редним бројем 3 - Организатор културно-образовних и аматерских програма:

       ОПИС ПОСЛОВА:

      - планира и организује реализацију свих програмских и других активности     Предузећа,

- прави планове организације, продукције и финансирања месечних, кварталних и годишњих активности и посебних пројеката у сарадњи са директором и сарадницима,                  

- одговоран је за обезбеђивање најповољнијих професионалних, продукцијских, организационих, техничких и финансијских услова за реализацију утврђених активности Предузећа,

- предлаже и реализује програмске и комерцијалне пројекте,

- одговоран је за остварење програмског и финансијског плана пројекта,

- припрема програмски и финансијски извештај о резултатима реализованог пројекта (квалитет, одјек у јавности, учинак и др.) и доставља га директору,

- координира активности  организационих целина Предузећа и спољних сарадника и партнера у реализацији програма,

- предлаже и учествује у изради планова маркентишких активности,  организације програма, продукције, техничке реализације програма,  

- предузима активности на обезбеђењу финансијских средстава од трећих лица,

- стара се о целокупној организацији и реализацији програмских активности и одговоран је за њу,

- учествује у планирању и реализацији заједничких програма Предузећа,

- организује и води сложене мултидисциплинарне програме и  пројекте,

- формулише усвојене пројекте, планира њихову реализацију, прави апликације за учешће на конкурсима за њихово финансирање,

- координира рад спољних сарадника и сарадника у Предузећу  у реализацији пројекта,

- обавља комуникацију и коресподенцију са свим учесницима у пројекту,

- припрема елементе за закључење одговарајућих уговора,

- предлаже маркетиншку стратегију и односе са јавношћу за пројекте којима руководи, као и за целокупно представљање Предузећа,

- одговоран је за благовремено и успешно планирање и припрему техничке реализације и штампаних материјала пројеката којима руководи,

- стара се о реализацији финансијских обавеза у вези програмских активности,

- обавезно присуствује програмима и обезбеђује њихову несметану реализацију,

- активно учествује у евалуацији планираних и остварених програмских и других резултата у Предузећу,  као и Предузећа са партнерима и финансијерима програма и посебних пројеката у организацији Предузећа,

- припрема програмске и финансијске извештаје о раду и доставља их директору,

- учествује у раду стручних и других комисија које формира директор,

- обавља остале послове по налогу директора,

      -сарађује са научним и образовним установама, организацијама, друштвима, удружењима и истакнутим појединцима из области науке, образовања и књижевног стваралаштва,

     -организује манифестације, фестивале, трибине, циклусе предавања, радионица, презентација, промоција, јавних часова из области књижевности и перманентног образовања (концепција, синопсис, пратеће активности),

    -води (циклусе) трибина, предавања, промоција и других облика презентације образовно - научних и књижевних програма,

    -израђује годишње и месечне  планове у складу са планом и програмом Предузећа -Организација и извођења аматерских културних програма у организацији Предузећа (заказивање термина, контакти  са сарадницима, праћење рализације),

   -води евиденције и подноси извештаје о реализацији програма,                                   

   -операционализација рада на истраживању и праћењу интереса корисника програма (анкета, упитници и др.) у сарадњи са ПР и маркетингом,

   -уговара и организује дифузију аматерских програма.

   -организује манифестације, фестивале и друге облике презентације аматерског стваралаштва (концепција, синопсис, пројекат),

  -ради на анимацији и едукацији (организовање трибина, предавања, интерактивних радионица везаних за аматерску делатност у сарадњи са маркетингом и ПР,

   -обавља издавачку и уређивачку делатност у области историје, теорије и праксе  аматерског стваралаштва, 

   -обавља и друге послове из делатности Предузећа, а по налогу директора.    

     УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, школа друштвеног смера, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару, познавање једног светског језика;

 

2. за радно место под редним бројем 4 - Туристички водич:

     ОПИС ПОСЛОВА:

 a) Рецептивна (пријемна) улога туристичког водича је да:

- прихвата посетиоце на улазу у Тврђаву,

- показује посетиоцима правце кретања кроз Тврђаву и пружа објашњења о локалитету,

- на афирмативан и занимљив начин презентује Смедеревску тврђаву,

- излаже историјски тачне чињенице и посетиоцима пружа сервисне информације,

- све време боравка групе у Тврђави водич је дужан да буде са групом, да укаже групи евентуалне опасности и скрене пажњу на непримерено понашање,

- приликом вршења водичке службе водич је дужан да носи легитимацију туристичког водича ( са фотографијом и регистрационим бројем ) и буде обучен у складу са имиџом тврђаве, као средњевековне српске престонице

- да координира са стражарском службом,

- да информације пружа на најмање једном страном језику,

- да обавља и друге послове које захтева посао туристичког водича,

- наведене послове обавља са највећом дозом љубазности.

б) Функција туристичког водича као туристичког референта

- прикупља, обрађује и систематизује податке са туристичког тржишта,

- води евиденцију доласка организованих група у Тврђави,

- одржава контакте са другим носиоцима туристичких активности,

- одржава контакте са туроператорима који довозе посетиоце у Смедерево,

- обавештава пословне сараднике о плановима за наступајућу сезону,

- позива пословне сараднике на поновну сарадњу и проналази нове и шири обим пословања,

- ради са групама на терену приликом реализације туристичког аранжмана,

- обавља и друге послове по налогу руководиоца сектора и директора.

     УСЛОВИ: V степен стручне спреме, школа туристичког или друштвеног смера, поседовање важеће лиценце туристичког водича издате од стране надлежног министарства, познавање рада на рачунару, познавање једног светског језика;

 

3. за радно место под редним бројем 5 - Туристички информатор:

      ОПИС ПОСЛОВА:

-          Пружа туристима информације о културно-историјским и туристичким знаменитостима у Граду,

-          пружа информације о ресторанима и смештајним капацитетима у граду Смедереву,

-          пружа информације о датумима одржавања манифестација и о програмима манифестација,

-          врши продају сувенира,

-          води евиденцију о продатим сувенирима, прилаже планове и извештаје о продатим сувенирима,

-          води књигу улазних и излазних фактура сувенира,

-          прима најаве туристичких група, води евиденцију о њима и врши пословну коресподенцију са туристичким агенцијама и другим корисницима услуга,

-          сачињава годишњи попис и

-          обавља и друге послове по налогу руководиоца сектора и директора.

     УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, школа туристичког или друштвеног смера, познавање рада на рачунару, познавање једног светског језика;

 

 

4. за радно место под редним бројем 6 - Организатор рада ПР и маркетингa:

    ОПИС ПОСЛОВА:

- осмишљавање и креирање плана и програма рада ПР и маркетинга,

- израда годишњег и периодичних планова рада,

- организација рекламних кампања, презентација, прес-конференција, промотивних акција и сл,

- сарадња са спонзорима,

- истраживање, праћење и евалуација културног тржишта,

- перманентно стручно усавршавање (праћење литературе, похађање курсева, семинара и др.),

- формирање  мреже спонзора програма Предузећа,

- систематичан рад на стварању и побољшавању имиџа Предузећа,

- континуирана сарадња са јавношћу (медији, установе, предузећа, школе, друштва, удружења     итд),

- осмишљавање и организовање рекламних кампања,

- остали послови који проистичу из делатности Предузећа и групе послова ПР и маркетинга, а по налогу директора. 

     УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - факултет друштвеног смера, 1 година радног искуства у пословима ПР и маркетинга у култури, познавање рада на рачунару, познавање једног светског језика;

 

5. за радно место под редним бројем 7 - Оперативни референт за ПР и маркетинг:

    ОПИС ПОСЛОВА:

-реализација и операционализација дугорочних и краткорочних планова и програма рада ПР и маркетинга,

-непосредна сарадња са медијима,

-оглашавање програма Предузећа,

-продаја програма и каталога Предузећа,

-рад на реализацији рекламних кампања, презентација, прес-конференција, промотивних           акција и сл,

-формирање и вођење рекламне архиве,

-омпјутерска реализација рекламно-пропагандног материјала,

-дистрибуција рекламног и пропагандног материјала,

-рад на реализацији штампаних и аудио-визуелних програма Предузећа,

-сарадња са свим секторима и пружање одговарајућих информација,

-перманентно стручно усавршавање (праћење литературе, похађање  курсева, семинара и др.),

-остали послови који проистичу из делатности Предузећа и природе групе послова ПР и маркетинга, а по налогу директора или организатора рада ПР и маркетинг службе,

    УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, школа друштвеног смера, 1 година радног искуства на пословима у ПР и маркетингу у култури, познавање рада на рачунару, познавање једног светског језика, сертификат о оспособљавању за послове ПР и маркетинга;

 

6. за радно место под редним бројем 8 - Организатор правних и општих послова:

      ОПИС ПОСЛОВА:

     - учествује у припреми Плана и програма рада Предузећа на годишњем нивоу,

- помаже директору у организацији рада Предузећа,

- припрема нацрте општих аката,

- припрема нацрте решења и одлука,

- припрема нацрте уговора,

- стара се о извршавању одлука органа Предузећа,     

- стара се о спровођењу судских одлука и других одлука државних органа,

- предлаже и стара се о прибављању додатних средстава финансирања активности Предузећа,                                                                                                                                              

- учествује у припреми планова текућег и инвестиционог одржавања Предузећа,

- сачињава план јавних набавки Предузећа и одговоран је за ажурирање,               

- организује поступак јавних набавки Предузећа и одговоран је за њихову реализацију,           

- организује сарадњу Предузећа са другим правним субјектима у правно-техничком смислу,

- заступа Предузеће пред судовима и другим државним органима,

- учествује у раду стручних и других комисија које формира Предузеће;

- учествује у тиму Предузећа за решавање кризних ситуација;

- припрема потребне материјале за органе Предузећа,

- одговоран је за уредно архивирање и чување материјала из области правних и општих послова Предузећа,

- активно учествује у евалуацији планираних и остварених програмских и других активности у Предузећу и Предузећа према другима,

- стара се и одговоран је за законит рад Предузећа,                                                                                                                                 

- прати прописе и одговоран је за њихову примену у Предузећу,

- обавља остале послове по налогу директора.

     УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - правни факултет, 3 године радног искуства, познавање рада на рачунару, познавање једног светског језика;

 

7. за радно место под редним бројем 9 - Организатор књиговодствено-финансијских послова:

      ОПИС ПОСЛОВА:

- организује и води финансијско-рачуноводствене послове у Предузећу,

- припрема аналитичке и економске показатеље и учествује у анализи материјалног положаја Предузећа,

- припрема елементе за израду финансијског плана и програма рада Предузећа,

- припрема предлоге финансијских планова текућег и инвестиционог одржавања Предузећа,

- припрема финансијске извештаје и доставља их органима Предузећа и  надлежним државним органима,

- врши анализу финансијског пословања организационих јединица и Предузећа, на основу финансијских извештаја,

- одговоран је за правилно финансијско-рачуноводствено пословање Предузећа, и за предлоге одлука везаних за финансијско-рачуноводствене послове,

- сарађује са финансијским и другим инстистуцијама и организацијама из домена свог посла,

- предлаже и стара се о прибављању додатних средстава за финансирање активности Предузећа,

- прати прописе из области финансијског, рачуноводственог, буџетског, девизног, пореског,  привредног и ванпривредног пословања,

- одговоран је за уредно архивирање финансијско-рачуноводствене документације,  

- активно учествује у евалуацији планираних и остварених програмских и других активности у Предузећу и Предузећа према другима,

- припрема и учествује у изради извештаја о пословању Предузећа,

- учествује у тиму Предузећа за решавање кризних ситуација;

- учествује у раду стручних и других комисија које формира Предузеће;

- обавља остале послове по налогу директора.

     УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме -Економски факултет, 3 године радног искуства, познавање рада на рачунару, познавање једног светског језика;

  

      8. за радно место под редним бројем 10 - Ликвидатор-благајник и административно пословни секретар:

    ОПИС ПОСЛОВА:

- води благајничко пословање кроз главну и помоћне књиге,

      - дневно врши усаглашавање пазара са комерцијалном евиденцијом,

- врши пријем, издавање и чување готовог новца у складу са законским прописима о платном промету и благајничком пословању,

- врши обрачун исплата по основу: уговора о делу, ауторских уговора и уговора о повременим и привременим пословима, уговора о комисиону, у складу са позитивно правним прописима и општим актима Предузећа и одговара за ажурно вођење евиденције, у складу са прописима,

- води и ажурира књигу улазних фактура;

- води и ажурира књигу излазних фактура,

- води и ажурира евиденцију службених путовања и издатих путних налога,

- води помоћну евиденцију књиге основних средстава,

- врши контролу рачунске исправности докумената,

- предаје огласе на дневне новине;

- врши набавку образаца, формулара, чекова, бонова, маркица и др;

- врши  све уплате за потребе Предузећа код пословних банака;

- сарађује приликом вршења редовних и ванредних пописа имовине и обавеза Предузећа, у складу са законским прописима, у оквиру свог делокруга рада,

- учествује у раду стручних и других комисија које формира Предузеће;

- израђује све врсте табела и извештаја из домена свог посла,

- обавља остале послове по налогу директора и организатора материјално-финансијских послова.

- Организује рад и сачињава распоред активности  директора Предузећа  у складу са планираним и утврђеним обавезама;

- стара се о употреби и одговара за чување печата и штамбиља Предузећа;

- води централну архиву Предузећа и одговара за ажурирање;

- води деловодну књигу Предузећа и одговара за унос података;

- одговара за благовремено отпремање поште Предузећа и финансијску евиденцију књиге поште,

- врши административне послове за потребе органа Предузећа (Управни одбор, Надзорни   одбор, директор) и руководиоце Сектора,

- организује, реализује и одговара за благовремену набавку потрошног материјала за потребе Предузећа (канцеларијски материјал, и сл.),

- води евиденцију присутности  запослених (упис долазака на рад и одлазака са рада, боловања, годишње одморе, одсуствовања по другом основу),

- учествује у организационим и техничким пословима Предузећа и сектора,

- води евиденцију пристиглих поднесака странака, непосредно обрађује и припрема одговоре на типске захтеве, представке и иницијативе,

- води  пословну кореспонденцију,     

- обавља опште  административне послове,

- прима, селектује, заводи и распоређује пошту,

- прима телефонске позиве упућене директору Предузећа и у вези са истим даје неопходне информације и упутства,

- сачињава записнике Управног и Надзорног одбора Предузећа,

- учествује у раду стручних и других комисија које формира Предузеће;

- обавља остале послове по налогу директора.

     УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке, или завршена гимназија, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару;

 

     9. за радно место под редним бројем 11 -Референт за одржавање и обезбеђење објекта:

    ОПИС ПОСЛОВА:

- врши надзор над земљиштем и објектима којима управља Предузеће;

- координира и врши надзор над радом радника обезбеђења на Смедеревској тврђави;

- Стара се о о спровођењу мера заштите од пожара у Смедеревској тврђави утврђених законом и другим прописима, као и другим општим и појединачним  актима Предузећа,

- стара се о противпожарној заштити пословног простора Предузећа;

- успоставља контакт и сарађује у припреми и техничкој реализацији послова које Предузеће обавља у сарадњи са другим органима, установама и предузећима који у оквиру своје надлежности обављају послове на Смедеревској тврђави;

- врши надзор над радом извршилаца који одржавају хигијену отворених објеката на Смедеревској тврђави, у пословном простору Предузећа и води евиденцију о присутности;

- вози службено возило;

- брине и одговара за исправност службеног возила;

- архивира и ажурира архиву везану за употребу и исправност возила;

- води књигу трошкова за потребе службеног возила (утрошак бензина, пређена  километража, релације, прековремени сати);

- организује курирске послове Предузећа, преузима пошту из поштанског фаха, доноси новине;

- организује експедицију, разношење поште по граду,

- заводи пошиљке у књигу предаје и књигу трошка и врши обрачун;

- стара се и одговоран  је за одржавање и поправке опреме и инсталација Предузећа,         

- учествује у техничкој реализацији програма Предузећа,        

- учествује у дежурствима Предузећа,      

- набавља и евидентира примљене и издате материјале и опрему,

- учествује у раду стручних и других комисија које формира Предузеће;

- обавља остале послове по налогу директора;

     УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на врсту спреме, познавање рада на рачунару,  возачка дозвола Б категорије;

 

10. за радно место под редним бројем 12 - Радник на одржавању објекта-домар:

 ОПИС ПОСЛОВА:

- одржавање и сервисирање електро-инсталација,

- одржавање и сервисирање електро-уређаја и апарата,

- одржавање и сервисирање агрегата,

- руковање системом озвучења,

- руковање системом расвете која се користи за програмске активности,

- сценско-технички послови,

- остали послови техничке реализације програма,

- перманентно стручно усавршавање и праћење нових техничких достигнућа,

- остали послови који проистичу из делатности Предузећа, а по налогу референта за одржавање и директора.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро струке, 1 година радног искуства на сценско- техничким пословима, да поседује психо-физичку способност за рад на висини, да разликује боје и да нема оштећење вида и слуха што се доказује лекарским уверењем, познавање рада на рачунару;

 

11. за радно место под редним бројем 13 - Радник на обезбеђењу и одржавању-хигијеничар-разводник-гардеробер-курир:

     ОПИС ПОСЛОВА:

-врше целодневно, физичко и материјално обезбеђење  унутрашњег простора Тврђаве током 24 сата, организованог у 3 смене,

-свакодневно контролишу стање и средства за техничко и физичко обезбеђење објекта,

-воде рачуна о исправности посојећих објеката, уређености и хигијени Тврђаве, нарочито унутрашњег простора Малог града,

-сарађују са органима Унутрашњих послова,

-сарађују у припреми свих манифестација у Тврђави, како у организацији Предузећа, тако и свих других догађаја у организацији осталих субјеката у Граду и ван њега,

-сарађују на плану превентивне заштите, посебно на плану евакуације,

-врше пријем и усмеравање странака и воде евиденције о странкама,

-за време туристичких посета, поред водича, дужни су да све посетиоце благовремено упозоре на евентуалне опасности у тврђави, као и да спрече изгреде и недолично понашање,

-по потреби врше и продају улазница, публикација и сувенира,

-обављају и друге послове по налогу Руководиоца сектора одржавања и обезбеђења и директора,

     - одржавање хигијене у свим пословним просторијама Предузећа,

     - одржавање хигијене тоалета у Великом и Малом граду Смедеревске тврђаве,

     - дежурства у тоалетима у Великом и Малом граду Смедеревске тврђаве,

     - садња  и заливање украсног биља и одржавање цвећа у жардињерама,

     - курирски послови по потреби и на захтев руководиоца сектора одржавања и  обезбеђења објекта,

    - пријем и развођење посетилаца програма,

    - контрола стања и инвентара после одржаних програма,

    - дежурства за време одржавања програма,

    - остали послови по налогу референта за одржавање и директора Предузећа.

  УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на смер образовања.

 

  IV  Место рада: Јавно предузеће „Смедеревска тврђава", седиште: Омладинска број 1, 11300  Смедерево. 

 

       V Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници града Смедерева, огласној табли Јавног предузећа „Смедеревска тврђава" и огласној табли Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, Смедерево 11300. 

 

     VI Рок за подношење пријава почиње да тече 30.11.2016. године и истиче 14.12.2016. године.

  

     VII Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

             Горан Јовшић, телефон: 026/612-840, мобилни телефон: 064/844-9388, e-mail: goran.jovsic@smederevo.org.rs.

 

      VIII Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Јавно предузеће „Смедеревска тврђава", Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком "За интерни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси, преко поште или на писарници Градске управе града Смедерева.

 

      IX  Датум оглашавања: 29.11.2016. године.

 

      X  Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

      XI Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

1.      оверена фотокопија дипломе о стручној спреми,

2.      фотокопија радне књижице, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),

3.      извод из матичне књиге рођених,

4.      уверење о држављанству,

5.      уверење о неосуђиваности.

 Наведена документација може се доставити из персоналног досијеа претходног послодавца.

 

     XII По истеку рока за подношење пријава на интерни конкурс, Kонкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Јавног предузећа „Смедеревска тврђава", размотриће све приспеле пријаве и доказе 15.12.2016. године у 12:00 часова у просторијама седишта, а након тога ће сачинити листу кандидата за које ће се спровести изборни поступак, а то су кандидати који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају и који имају право да учествују на конкурсу. Листу кандидата ће потписати сви чланови Конкурсне комисије. Кандидати са листе биће писмено обавештени када ће се обавити усмени разговор, у којем ће се оценити стручне способности, знања и вештине кандидата за свако радно место, а по наведеним описима послова.

               Пријаве кандидата које су неблаговремене и недопуштене, пријаве кандидата који не испуњавају услове, пријаве кандидата који нису доставили све потребне доказе уз пријаву, Конкурсна комисија одбацује закључком.

 

     XIII На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.  

 

 

      Напомене:

      1. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

      2. Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници града Смедерева, огласној табли Јавног предузећа „Смедеревска тврђава" и на огласној табли Градске управе града Смедерева, Омладинска бр.1, Смедерево 11300. 

 

 

 

 

                                                                                              ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

                                                                             ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

 

                                                                                                             __________________

                                                                                                                 Горан Јовшић