Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја


ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Јавно предузеће Урбанизам Смедерево Смедерево

Број: 4/2016

Датум: 02. децембар 2016. године

С М Е Д Е Р Е В О

 

 

            На основу члана 18. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије", број 68/2015), чланова 3, 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник Републике Србије", број 17/2016 ), в.д. директора Јавног предузећа Урбанизам  Смедерево Смедерево,  доноси

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

 

 

I Организациони облик у коме се раднa местa попуњавају: Јавно предузеће Урбанизам Смедерево Смедерево,  седиште: Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево. 

 

II У Јавном предузећу Урбанизам Смедерево Смедерево, попуњавају се радна места Интерним конкурсом по Правилнику о  организацији и систематизацији радних места у Јавном предузећу Урбанизам Смедерево Смедерево број 3/2016 од 2.12.2016. године и то:

 

            1. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција, расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 1 - ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ  ЗА УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКЕ ПОСЛОВЕ И  ПРОЈЕКТОВАЊЕ - 4 (четири) извршиоца;

 

            2. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција,  расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 2 - ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА   САОБРАЋАЈНИЦА И ПРОЈЕКТОВАЊА- 1 (један) извршилац;

            3. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција,  расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 3 - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ- 1 (један) извршилац;

            4. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција,  расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 4- ОДГОВОРНИ  ПРОЈЕКТАНТ КОНСТРУКЦИЈЕ ВИСОКОГРАДЊА- 1 (један) извршилац;

            5. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција,  расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 5- ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ - 1 (један) извршилац;

            6. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција,  расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 6- УРБАНИСТА-ПЛАНЕР- 2 (два) извршиоца;

            7. У Служби за економско-финансијске, опште и правне послове расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 1- ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР- АДМИНИСТРАТОР И РЕФЕРЕНТ РАЧУНОВОДСТВЕНО-КЊИГОВОДСТВЕНИХ   ПОСЛОВА   - 1 (један) извршилац

  

    8. У Служби за економско-финансијске, опште и правне послове расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 2- РЕФЕРЕНТ РАЧУНОВОДСТВЕНО-КЊИГОВОДСТВЕНИХ   ПОСЛОВА  -   1 (један) извршилац

  

         9. У Служби за економско-финансијске, опште и правне послове расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 3- РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  -   1 (један) извршилац

 

         10. У Служби за економско-финансијске, опште и правне послове расписивањем интерног конкурса попунити радно место под редним бројем 4- ПРОГРАМЕР  -   1 (један) извршилац

 

 

            III Опис послова и услови из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Јавном предузећу Урбанизам Смедерево Смедерево, број 3/2016 од 2.12.2016. године:

 

    1. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција,  радно место под редним бројем 1 - ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ  ЗА УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКЕ ПОСЛОВЕ И     ПРОЈЕКТОВАЊЕ

           

-        ОПИС ПОСЛОВА: - учествује у изради планске,урбанистичке и пројектне документације као носилац посла, или учесник у раду, 

-        учествује у припреми подлога, прибављању претходних услова и сагласности и друге потребне документације, односно извршење свих радњи које претходе и чине основ за приступање изради просторно-планске, урбанистичке и пројектне документације,

-        образлаже планску и пројектну документацију пред Комисијом за планове,

-        израда стручног мишљења и урбанистичких анализа за потребе органа Града и других наручилаца,

-        врши контролу усклађености пројектне са планском документацијом за потребе органа Града и других наручилаца,

-        врши утврђивање чињеница на терену,

-        одговоран је за законит, ефикасан и стручан рад,

-        стара се о спровођењу мера из области безбедности и здравља на раду и мера противпожарне заштите и сам их спроводи,

-        да има најмање 3 године радног искуства на пословима планирања и праћење реализације  инвестиција;

-        обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац .

             

            УСЛОВИ:- седми степен стручне спреме,

- дипломирани инжењер архитектуре или мастер инжењер архитектуре

- 3 године радног искуства на пословима урбанистичког планирања и пројектовања,

положен стручни испит, лиценца одговорног урбанисте и одговорног пројектанта.

   

 

          2.  У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција,  радно место под редним бројем 2 - ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА   САОБРАЋАЈНИЦА И ПРОЈЕКТОВАЊА         

 

-        ОПИС ПОСЛОВА: - учествује у изради планске и пројектне документације као учесник у раду и врши праћење реализације посла,

-        врши послове анализе саобраћајних система,

-        учествује у припреми подлога, прибављању претходних услова и

-        сагласности и друге потребне документације, односно извршење свих

-        радњи које претходе и чине основ за приступање изради просторнопланске документације,

-        израда програма уређења површина јавне намене стручног мишљења и урбанистичких анализа за потребе органа Града и других наручилаца,

-        врши контролу усклађености пројектне са планском документацијом за потребе органа Града и других наручилаца, 

-        учешће у пословима техничке службе у својој области по потреби,

-        учествује у поступку јавних набавки из своје области,

-        врши утврђивање чињеница на терену,

-        учествује у састављању пројектних задатака и у консултацијама са пројектантима у току израде инвестиционо техничке документације,

-        одговоран је за законит, ефикасан и стручан рад,

-        стара се о спровођењу мера из области безбедности и здравља на раду и мера противпожарне заштите и сам их спроводи,

-        -да има најмање 3 године радног искуства на пословима планирања и праћење реализације  инвестиција;

-        обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац

УСЛОВИ: - седми степен стручне спреме,

- дипломирани инжењер саобраћаја, смер друмски саобраћај или мастер инжењер саобраћаја, смер друмски саобраћај

- 3 године радног искуства, положен стручни испит,одговарајућа лиценца одговорног урбанисте и одговорног пројектанта

 

            3. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција,  радно место под редним бројем 3 - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ

 

-                ОПИС ПОСЛОВА: - учествује у изради планске и пројектне документације као учесник у раду и врши праћење реализације посла,

-        издаје протокол о регулацији објеката,

-        врши израду катастарско топографских планова, елабората геодетских радова, архивирање и издавање геодетских планова и карата, сарађује са надлежним службама Републичког геодетског завода,

-        учешће у пословима техничке службе у својој области по потреби,

-        врши утврђивање чињеница на терену,

-        одговоран је за законит, ефикасан и стручан рад,

-        Стара се о спровођењу мера из области безбедности и здравља на раду и мера противпожарне заштите и сам их спроводи

-        обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац

учествује у изради планске и пројектне документације као учесник у раду и врши праћење

      

            УСЛОВИ: - седми степен стручне спреме,

- дипломирани инжењер геодезије или мастер инжењер геодезије

- 3 године радног искуства, положен стручни испит, лиценца за одговорног пројектанта и

геодетска лиценца првог реда.

 

 

 4. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција, радно место под редним бројем 4- ОДГОВОРНИ  ПРОЈЕКТАНТ КОНСТРУКЦИЈЕ ВИСОКОГРАДЊА:

-        ОПИС ПОСЛОВА: - учествује у изради пројектне документације као носилац посла, или учесник у раду, 

-        учествује у припреми подлога, прибављању претходних услова и сагласности и друге потребне документације, односно извршење свих радњи које претходе и чине основ за приступање изради пројектне документације (идејног пројекта, пројеката за грађевинску дозволу , извођачког пројекта, пројекта изведеног стања објекта),

-        израда стручног мишљења и урбанистичких анализа за потребе органа Града и других наручилаца,

-        врши техничку контролу пројектне документације,

-        врши утврђивање чињеница на терену,

-        одговоран је за законит, ефикасан и стручан рад,

-        учествује у састављању пројектних задатака и у консултацијама са пројектантима у току израде инвестиционо техничке документације,

-        одговоран је за законит, ефикасан и стручан рад

-        стара се о спровођењу мера из области безбедности и здравља на раду и мера противпожарне заштите и сам их спроводи,

-        да има најмање 3 године радног искуства на пословима планирања и праћење реализације  инвестиција;

-        обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац.

 

            УСЛОВИ- седми степен стручне спреме,

- дипломирани грађевински инжењер, смер високоградње, или мастер инжењер грађевине смер високоградње или статичар

- 3 године радног искуства на пословима пројектовања објеката високоградње, положен стручни испит, лиценца одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње 

              5. У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција, радно место под редним бројем 5- ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ:


  ОПИС ПОСЛОВА: учествује у изради пројектне документације као носилац посла, или учесник у раду, 

-        учествује у припреми подлога, прибављању претходних услова и сагласности и друге потребне документације, односно извршење свих радњи које претходе и чине основ за приступање изради  пројектне документације,

-        израда стручног мишљења и урбанистичких анализа за потребе органа Града и других наручилаца,

-        врши контролу усклађености пројектне са планском документацијом за потребе органа Града и других наручилаца,

-        врши утврђивање чињеница на терену,

-        одговоран је за законит, ефикасан и стручан рад,

-        стара се о спровођењу мера из области безбедности и здравља на раду и мера противпожарне заштите и сам их спроводи,

-        да има најмање 3 године радног искуства на пословима планирања и праћење реализације  инвестиција;

-        обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац.

             

  УСЛОВИ: седми степен стручне спреме,

-        дипломирани инжењер архитектуре или мастер инжењер архитектуре

-        3 године радног искуства на пословима пројектовања, и положен стручни испит за одговорног пројектанта.

 

            6.У Служби за архитектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и планирање и праћење инвестиција,  радно место под редним бројем 6- УРБАНИСТА-ПЛАНЕР

-        ОПИС ПОСЛА: као самостални истраживач или руководилац тима ради на прикупљању свих врста података (информациона база) за израду просторних и урбанистичких планова, стратегија развоја и др.;   

-        као руководилац тима или сарадник ради на изради или усклађивању просторног плана града;

-        ради на изради елабората, анализа, студија и програма који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политика у области стратешког и урбанистичког планирања;

-        обрађује, класификује и чува податке неопходне за израду планске документације;

-        ради на обрађивању мера заштите и унапређења животне средине у  поступку израде планске документације, у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона;

-        организује, руководи и учествује у истраживању друштвених, економских, социјалних кретања и појава везаних за шира просторна подручја код припреме за израду планских докумената;

-        прати плански процес вишег (националног) хијерархијског нивоа, посебно израду и доношење планова који су од значаја за територију града Смедерева, у циљу усклађивања локалних политика и стратегије просторног развоја;

-        да има најмање 3 године радног искуства на пословима планирања и праћење реализације  инвестиција;

-        обавља и друге послове по налогу  непосредног руководиоца из домена своје струке.

 

              УСЛОВИ:седми степен стручне спреме,

-        ВСС/ академске студије II степена - Географски факултет - Смер просторно планирање,

-        3 године радног искуства на пословима урбанистичког планирања и пројектовања,

-        положен стручни испит, лиценца одговорног планера.

 

7. У Служби за економско-финансијске, опште и правне послове  радно место под редним бројем 1- ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР- АДМИНИСТРАТОР И РЕФЕРЕНТ РАЧУНОВОДСТВЕНО-КЊИГОВОДСТВЕНИХ   ПОСЛОВА   

  

  ОПИС ПОСЛА: Уношење и  контролa унешених података у систем правовремено, прецизно и квалитетно, и отклањању неправилности;

-        прати пословну политику предузећа и учествује у изради програма пословања предузећа и извештају о реализацији програма пословања;

-        прати законску регулативу која регулише рачуноводствено пословање предузећа, као и друге законске прописе везане за пословање јавних предузећа, радног законодавства, пореза на додату вредност, јавних предузећа, као и других закона који су у непосредној вези са обављањем поверених послова;

-        спроводи адекватне и неопходне промене у систему и књиговодственој евиденцији у сарадњи са програмером;

-        контролише исправност и усаглашеност пратеће документације са евентуалним изменама у закону;

-        контролише исправност свих улазних и излазних рачуноводствених исправа (фактура, ситуација, авансних рачуна);

-        у случају одсуства неког од запослених у служби рачуноводства, организује несметани рад остатка колектива и адекватну замену за одсутног запосленог у циљу што боље организације службе и неометаног рада предузећа;

-        контролише књижење налога и њихову усклађеност са законском регулативом;

-        контролише бруто биланс на месечном и годишњем нивоу, уочава и исправља евентуалне неправилности;

-        праћење стања књиговодствених аналитичких картица добављача и купаца и издаје налоге књиговођи, за њихово сравњење и усаглашавање;

-        комуникација са ресорним одељењима градске управе у усаглашавању евиденција, као и комуникација како са надлежним министарствима, тако и  са управама ресорних министарстава на територији локалне јединице;

-        месечно и периодично извештавање о приходима и расходима на новоу фирме;

-        месечно и квартално извештавање о исплаћеним зарадама, кретању зарада и запошљавању, роковима измирења обавеза утврђених законом (РИНО), планираним и оствареним приходима и примањима и расходима и издацима, затим тромесечно извештавање о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, достављање података преко регистра запослених о запосленим, изабраним, постављеним и ангажованим лицима у предузећу, извештаје о неизмиреним обавезама, податке за потребе статистике, као и све друге извештаје сходно законској регулативи;

-        рад у програмском систему за електронско плаћање рачуна (креирање логичке целине за унос налога, креирање налога, штампа налога, формирање пресека и остале радње везане за програмски пакет за off-line креирање налога и њихову дистрибуцију ка УТ-у.);

-        врши обрачун пореза на имовину, као и камата на потраживања и обавезе;

-        учествује у изради завршног рачуна и одговорно је лице за унос података у обрасце на којима се саставља завршни рачун;

-        обавља послове интерне ревизије;

-        Припрема материјале и организује састанке директора са пословним партнерима, странкама и другим лицима, као и састанке колегијума,

-        Врши пријем и техничку обраду материјала, контактира са странкама у оквиру

-        одређених овлашћења и даје расположиве информације,

-        Врши техничку обраду примљеног и интерног материјала и то: селекција и класификација по хитности и значењу и дефинише документационе токове,

-        Прима и усмерава странке директора предузећа, као и по осталим функцијама,

-        Припрема и експедује пошту и води деловодни протокол, доставне, експедитивне и друге књиге, заводи фактуре, путне налоге и сл.

-        Ради и друге послове по налогу директора предузећа

-        обавља послове пријема, отпреме и развођења поште,

-        прима странке и телефонске позиве и факс везе и заказује састанке,

-        води евиденцију о радном времену свих запослених,

-        прима  и чува дознаке запослених , поводом боловања,

-        обавља друге административне послове,

-        обавља послове коресподенције,

-        примање, прегледање и евидентирање предмета (аката),

-        копирање документације

-        вођење деловодне књиге,

-        административно-техничко обезбеђивање предмета-аката,

-        достављање аката у рад преко интерне доставне књиге,

-        развођење предмета и аката,

-        класификација и архивирање,

-        смештај, чување и одржавање предмета,

-        уколико је неопходно обавља и друге послове по налогу директора ; 

 

              УСЛОВИ: ВС (VI - степен стручности) виша школа економског смера или менаџмента, 3 године радног искуства.

 

8. У Служби за економско-финансијске, опште и правне послове, радно место под редним бројем 2- РЕФЕРЕНТ РАЧУНОВОДСТВЕНО-КЊИГОВОДСТВЕНХ  ПОСЛОВА

-        ОПИС ПОСЛА: Уношење и  контролa унешених података у систем правовремено, прецизно и квалитетно, и отклањању неправилности;

-        прати пословну политику предузећа и учествује у изради програма пословања предузећа и извештају о реализацији програма пословања;

-        прати законску регулативу која регулише рачуноводствено пословање предузећа, као и друге законске прописе везане за пословање јавних предузећа, радног законодавства, пореза на додату вредност, јавних предузећа, као и других закона који су у непосредној вези са обављањем поверених послова;

-        спроводи адекватне и неопходне промене у систему и књиговодственој евиденцији у сарадњи са програмером;

-        контролише исправност и усаглашеност пратеће документације са евентуалним изменама у закону;

-        контролише исправност свих улазних и излазних рачуноводствених исправа (фактура, ситуација, авансних рачуна);

-        контролише и прати рад референата у рачуноводству, уочава евентуалне пропусте у њиховом раду и исправља их, а све у циљу ефикаснијег рада сектора;

-        у случају одсуства неког од запослених у служби рачуноводства, организује несметани рад остатка колектива и адекватну замену за одсутног запосленог у циљу што боље организације службе и неометаног рада предузећа;

-        оцењује рад запослених у служби рачуноводства и предлаже њихова унапређења и евентуалне стимулације;

-        контролише књижење налога и њихову усклађеност са законском регулативом;

-        контролише бруто биланс на месечном и годишњем нивоу, уочава и исправља евентуалне неправилности;

-        праћење стања књиговодствених аналитичких картица добављача и купаца и издаје налоге књиговођи, за њихово сравњење и усаглашавање;

-        комуникација са ресорним одељењима градске управе у усаглашавању евиденција, као и комуникација како са надлежним министарствима, тако и  са управама ресорних министарстава на територији локалне јединице;

-        месечно и периодично извештавање о приходима и расходима на новоу фирме;

-        месечно и квартално извештавање о исплаћеним зарадама, кретању зарада и запошљавању, роковима измирења обавеза утврђених законом (РИНО), планираним и оствареним приходима и примањима и расходима и издацима, затим тромесечно извештавање о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, достављање података преко регистра запослених о запосленим, изабраним, постављеним и ангажованим лицима у предузећу, извештаје о неизмиреним обавезама, податке за потребе статистике, као и све друге извештаје сходно законској регулативи;

-         рад у програмском систему за електронско плаћање рачуна (креирање логичке целине за унос налога, креирање налога, штампа налога, формирање пресека и остале радње везане за програмски пакет за off-line креирање налога и њихову дистрибуцију ка УТ-у.);

-        врши обрачун пореза на имовину, као и камата на потраживања и обавезе;

-        учествује у изради завршног рачуна и одговорно је лице за унос података у обрасце на којима се саставља завршни рачун;

-        уколико је неопходно обавља и друге послове по налогу директора ; 

 

-        УСЛОВИ: ССС (IV-степен стручности) средња школа економског смера, 3 године радног искуства.

  

  

            9. У Служби за економско-финансијске, опште и правне послове  радно место под редним бројем 3- РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

              ОПИС ПОСЛА: Обавља најсложеније организационе и стручно правне,правно-аналитичке и нормативне послове који се односе на рад ЈП Урбанизам ;

-        учествује у изради текста Скупштинских одлука чији је предлагач ЈП Урбанизам;

-        организује припрему и прати спровођење одлука и закључака Надзорног одбора;

-        заступа ЈП Урбанизам пред судовима опште и специјализоване надлежности у сложенијим поступацима;

-        саветује директора  у погледу законитости пословања ЈП Урбанизам ;

-        стара се о примени  и коришћењу појединачних права запослених;

-        развија и спроводи политику коришћења  и унапређења људских ресурса;

-        сарађује са органима управе и локалне самоуправе у домену решавања правних и имовинско-правних питања од значаја за рад ЈП Урбанизам;

-        стара се о општим претпоставкама за успешан рад свих запослених;

-        носилац је израде свих нормативних аката ЈП Урбанизам ;

-        обезбеђује обавештавање запослених о доношењу прописа који се примењују у раду ЈП Урбанизам;

-        координира рад Сектора са радом других Сектора у ЈП Урбанизам;

-        обавља правне послове на изради предлога нормативних аката везаних за питања уређивања грађевинског земљишта и нормативних аката које доноси ЈП Урбанизам;

-        обавља стручно аналитичке послове везане за заштиту, рационално и наменско коришћење градског грађевинског земљишта, припрема уговоре о накнади за коришћење, за уређивање и за давање грађевинског земљишта, припрема уговоре из области грађења, заједничког финасирања и друге који се односе на изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре, обавља правне послове који се односе на благовремено подношење захтева за покретање поступка експропријације, административног преноса, службености, узурпације;

-        стара се о благовремено спроведеном управном поступку и регулисању имовинско - правних односа у целости до увођења у посед непокретности;

-        координира обављање правних послова, као и послова на прибављању грађевинских дозвола за објекте чији је инвеститор ЈП Урбанизам;

-        заступа ЈП Урбанизам пред органима управе;

-        обавља и друге послове по налогу  директора.

 

            УСЛОВИ : ВС (VI степен стручности) Виша стручна спрема правног смера, 3 године радног искуства, добро познавање рада у office пакету.

            10. У Служби за економско-финансијске, опште и правне послове радно место под редним бројем 4- ПРОГРАМЕР  

 

            ОПИС ПОСЛА: Обавља најсложеније информатичке послове који се односе на дефинисање и избор потребних програма за обраду података за ЈП Урбанизам;

-        самостално израђује програме користећи одговарајуће алате, а на основу дефинисаних захтева, тестира исте и уводи их у оперативни рад;

-        формира потребну документацију (програмерску и корисничку);

-        анализира обраду података, предлаже решења за унапређење исте и разрешава настале проблеме;

-        прати стање опреме, предлаже потребне набавке опреме и резервних делова, детектује кварове, и контактира овлашћеног сервисера ради интервенције.

-        прати и анализира стање системског и корисничког софтвера, разрешава проблеме или контактира овлашћена лица;

-        израђује процедуре за прављење сигурносних копија података;

-        прати стручну литературу и посећује семинаре из области информатике, а по потреби и друге;

-        ради и остале послове по налогу директора.        

 

              УСЛОВИ: ВСС (VII-1 степен стручности, звање „дипломирани") - Електротехнички факултет, Природно математички факултет, Факултет организационих наука, 1 година радног искуства.

 

V Место рада:  Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

VI Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

VII Рок за подношење пријава почиње 2. децембра 2016. године и истиче  16. децембра 2016. године.

 

VIII Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

            Милош Гардашевић, телефон: 064-844-93-63

               e-mail: gardasevic@yahoo.co.uk

 

IX Адреса на којој се подносе пријаве на интерни конкурс: Писарница Градске управе града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком "За интерни конкурс за ЈП Урбанизам Смедерево Смедерево" и наводом радног места за које се пријава подноси.

 

X Датум оглашавања: 2. децембар  2016. године.

 

XI Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, адресу за достављање писмена, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

XII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:    

            1. оверена фотокопија дипломе о стручној спреми;

            2. фотокопије исправа којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

            3. потврда о радном стажу;

            4. уверење о положеном  стручном испиту и одговарајуће лиценце.


 

XIII Након што протекне рок за подношење пријава на Интерни конкурс комисија ће,  размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Листу кандидата потписују сви чланови комисије. На листи кандидата за избор наћи ће се само кандидати који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају  о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем. Са наведеним кандидатима  Комисија ће обавити усмени разговор на основу кога ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за свако радно место, а по наведеним описима послова.  

            Пријаве кандидата које су неблаговремене и недопуштене; пријаве кандидата који не испуњавају услове; пријаве кандидата који нису доставили све потребне доказе уз пријаву, конкурсна Комисија одбацује закључком.

 

XIV На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 


                                                                                                                    В.Д. ДИРЕКТОРА

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА УРБАНИЗАМ

СМЕДЕРЕВО СМЕДЕРЕВО

                                                                                                                    Милош Гардашевић


Напомене:

1. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне Комисије.

2. Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници града Смедерева ( www.smederevo.org.rs) и огласној табли града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево