Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


Искористите могућност репрограма пореског дуга до 4. јула!

Порески дужници у Србији моћи ће до 4. јула 2016. године да поднесу захтев за репрограм дуга који није већи од два милиона динара, не рачунајући камату, предвиђено је Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 15/2016), а Правилником о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате („Сл. гласник РС", бр. 28/2016).

 

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић подсећа да је реч о великој погодности која предвиђа да се дуг може отплатити путем репрограма, од једног до 30 месеци, при чему се дужницима које склопе уговор, отписује затезна камата.

 

"Подсећам да дуг, када је реч о порезу на имовину, не застарева, зато је ово толико важно за наше суграђане. Локална самоуправа је до сада имала 1600 захтева што је јако мало јер је дуг по овом основу већи од 600 милиона динара. С обзиром на то да грађани нису најбоље упознати са овим погодностима, покренули смо акцију па надлежна служба управе, заједно са шефовима месних канцеларија, има обавезу да посети свако домаћинство и да свакоме предоче поменуте повољности ", поручила је градоначелница Смедерева.

 

Максимални рок за отплату пореског дуга, који је доспео за плаћање до 4. марта 2016. године је 60 месеци. До дана подношења захтева порески дужник треба да исплати све текуће обавезе, доспеле за плаћање и о томе достави доказ Пореској управи.

 

Право на одлагање плаћања пореског дуга, без давања средстава обезбеђења, имају правна лица и предузетници чији дуг није већи од 1.500.000 динара и грађани чији је дуг до 200.000 динара.

 

Пореском обвезнику који редовно измирује рате и текуће обавезе отписује се камата на отплаћени дуг, по истеку сваких 12 месеци, до измирења дуга у потпуности. У случају да порески обвезник и пре истека рока отплати сав дуг, њему ће бити отписана целокупна камата на тај дуг.

 

У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза одређивање броја рата за одлагање дугованог пореза врши се на основу висине износа дугованог пореза чије одлагање се тражи, као и економске способности пореског обвезника у погледу могућности редовног измиривања текућих обавеза и месечне рате одложеног дугованог пореза.