Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА - „RETAIL PARK"-а НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 13434 И 233/50 КО СМЕДЕРЕВО

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА - „RETAIL PARK"-а

НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 13434 И 233/50 КО СМЕДЕРЕВО

 

Јавна презентација урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 25. августа 2016. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије овом Одељењу у писаном облику, преко писарнице Градске управе.