Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА КАТ. ПАРЦ. БР. 2093 К.О. ВОДАЊ, У ВОДЊУ, ИНВЕСТИТОРА „НАША ЈАБУКА“ Д.О.О. БЕОГРАД, ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 11Г

     

      Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), организује

 

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА

СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА КАТ. ПАРЦ. БР. 2093

К.О. ВОДАЊ, У ВОДЊУ, ИНВЕСТИТОРА „НАША ЈАБУКА" Д.О.О. БЕОГРАД, ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 11Г

 

 

     Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 28. 3. 2019. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

      Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије овом Одељењу у писаном облику, преко писарнице Градске управе.