Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У СКЛОПУ ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВИНЕ И ХЛАДЊАЧЕ СА МАГАЦИНСКИМ ПРОСТОРОМ

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У СКЛОПУ ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВИНЕ И ХЛАДЊАЧЕ СА МАГАЦИНСКИМ ПРОСТОРОМ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 5986, 5987/1 и 5988 КО МИХАЈЛОВАЦ, У МИХАЈЛОВЦУ, ИНВЕСТИТОРА „БАЈАН" ДОО  МИХАЈЛОВАЦ И ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ ИЗ МИХАЈЛОВЦА  

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  23. 8. 2018. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије овом Одељењу у писаном облику, преко писарнице Градске управе.