... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДРВЕНЕ АМБАЛАЖЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), организује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ

ДРВЕНЕ АМБАЛАЖЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ

НА КАТ. ПАРЦ. БР. 998/1 К.О. БИНОВАЦ, У БИНОВЦУ,

ИНВЕСТИТОРА МАТЕЈИЋ АНДРЕЈЕ И МАТЕЈИЋ РАДОЈКЕ ИЗ БИНОВЦА

 

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 28. 2. 2019. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије овом Одељењу у писаном облику, преко писарнице Градске управе.