Деца су наше највеће богатство ЈКП Зеленило и гробља – снег се даноноћно чисти са јавних површина Одржана 109. седница Градског штаба за ванредне ситуације ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА НАСТАВЉА БОРБУ ПРОТИВ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ „ЦВРЧАК 2018“


ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парц.број 2414 К.О. Смедерево у улици Ђуре Даничића у Смедереву

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за урбанизам Градске управе Смедерево, у складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

 

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парц.број 2414 К.О. Смедерево у улици Ђуре Даничића у Смедереву

  

                   Јавна презентација одржаће се у трајању од седам дана почев од 14.07.2016. године, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, у прериоду од 10 до 14 часова. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику овом Одељењу, преко писарнице Градске управе Смедерево.