Седми позоришни фестивал ТЕАТАР У ТВРЂАВИ Делегација Олимпијског комитета Србије у посети Смедереву Дунав филм фест Смедерево 2020 Отказана манифестација Смедеревска јесен Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2970/2 и 2970/3 К.О. Смедерево, у улици Петријевски поток у Смедереву

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 - др.закон) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 32/2019), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, објављује јавни позив за

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2970/2 и 2970/3 К.О. Смедерево, у улици Петријевски поток у Смедереву

  

  

  

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 18. 12. 2019. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јелена Миљковић ПР Архитектонско-грађевински биро „Простор" Смедерево, а инвеститор наведеног пројекта је „НМП Инвест" доо Смедерево, Др Јована Цвијића 22, Смедерево.

 

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Бранислав Станковић, Група за урбанизам и озакоњење Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево. (контакт тел.026/672-724, лок.1410)

Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат и на интернет страници www.smederevo.org.rs    

Примедбе и сугестије на планирана решења могу се доставити у писаној форми  Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 25. 12. 2019. године.