Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за проширење и реконструкцију Кајмакчаланске улице у Смедереву

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 32/2019), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, објављује јавни позив за

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за проширење и реконструкцију Кајмакчаланске улице у Смедереву, на кат.парц. бр. 13379, 5657 и 565 К.О.Смедерево и деловима кат.парц. бр. 5657, 5673, 5672, 5671, 5739, 5737, 5735, 5733, 9307/3, 9307/6, 9302, 9502/1, 9502/2, 10589, 10590/1, 10591, 10588, 10592, 10594, 10595, 9283, 9282, 9281, 9170, 9168, 9160, 9159,9158/1,9158/2 и 9158/3  К.О. Смедерево

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  14. 8. 2019. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ЈП „УРБАНИЗАМ СМЕДЕРЕВО", Омладинска 1, а инвеститор наведеног пројекта је Град Смедерево.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Мирослава Николић, Група за урбанизам и озакоњење Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево. (контакт тел.026/672-724, лок.1412)

Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат и на интернет страници www.smederevo.org.rs    

Примедбе и сугестије на планирана решења могу се доставити у писаној форми  Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 21. 8. 2019. године.