Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЛАМЕЛЕ Л4 И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЛАМЕЛЕ Л3 У ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У ОКВИРУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА НА К.П. БР. 13442 К.О. СМЕДЕРЕВО,

У УЛИЦИ ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА У СМЕДЕРЕВУ,

ИНВЕСТИТОРА „ТИНА ТРЕЈД ГРАДЊА" Д.О.О. СМЕДЕРЕВО

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 28. 6. 2018. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије овом Одељењу у писаном облику, преко писарнице Градске управе.