Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика Магија науке и одушевљење посетилаца на „Ноћи истраживача“ у Смедереву


ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У СУФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 6/2017),  Одлуке о условима и начину коришћења средстава за кредитну подршку у пољопривредној производњи, број 320-43/2017-07 од 19. јуна 2017. године и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст),

 

 Градоначелница града Смедерева, дана 19. јуна 2017. године, расписује

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У СУФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА ОСНОВНА И ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

  

             I Позивају се банке заинтересоване за краткорочно и дугорочно кредитирање физичких лица - носиоца активних пољопривредних газдинстава, правних лица и предузетника уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава са територије града Смедерева, уз учешће града Смедерева у суфинансирању дела камате на кредите за основна и обртна средства у пољопривреди, да поднесу писане понуде са условима кредитирања.

 

             II Заинтересоване банке морају понудити следеће услове:

1. За краткорочне кредите (до 12 месеци):

             - за набавку обртних средстава у пољопривреди (репроматеријал, средства за заштиту биља, гориво, ђубриво, садни материјал, сточна храна, амбалажа, куповина стоке и др.);

             - у износима од 100.000,00-400.000,00 динара са роком коришћења до 12 месеци и једнократним враћањем;

             -  каматна стопа: утврђена на годишњем нивоу, без валутне клаузуле;

             -  навести трошкове обраде захтева.

            Непходно је дефинисати наменско кредитирање у уговору о кредиту, тако да се наведе врста робе чија се набавка кредитира на основу докумената о набавци робе /фактура,уговор/, а за износе до 200.000,00 динара, произвођачи након реализације кредита достављају рачуне о наменском трошењу средстава издате у периоду коришћења кредита, а који покривају износ одобреног кредита.

            Град Смедерево врши суфинансирање камата по краткорочним кредитима након доспећа кредита, за утврђени износ камате преко 3%.

2. За дугорочне кредите (до 36 месеци):

            - за набавку основних средстава у пољопривреди (набавку механизације, машина и опреме за пољопривредну производњу, куповину земљишта за пољопривредне сврхе, подизање дугогодишњих засада, набавку основних стада и др.);

            - у износима од 500.000,00-1.000.000,00 динара са роком коришћења до 36 месеци и враћањем у 6 једнаких рата (6-месечне рате 31.12. и 30.06.);

            - каматна стопа: утврђена на годишњем нивоу, без валутне клаузуле;

            - навести трошкове обраде захтева.

 

 

 

2.1. За дугорочне кредите (до 36 месеци):

             - за набавку противградних мрежа и пратеће опреме на површини до 1 ха по регистрованом пољопривредном газдинству;

             - одобравање кредита у минималном износу од  500.000,00 динара са роком коришћења до 36 месеци и враћањем у 6 једнаких рата (6-месечне рате 31.12. и 30.06.);

            - каматна стопа: утврђена на годишњем нивоу, без валутне клаузуле;

            - навести трошкове обраде захтева.

 

           Дугорочни кредити се одобравају строго наменски, на основу достављене документације /уговор, фактуре и друге пратеће документације/.

           Град Смедерево врши суфинансирање камате по дугорочним кредитима за набавку основних средстава за утврђени износ камате преко 3%, а посебно, за набавку противградних мрежа и опреме за засаде до 1 ха површине, врши суфинансирање камате 100%.

           3. Једнократну накнаду за обраду кредита сноси корисник кредита.

           4. Пласирање средства се врши према одредбама пословне политике банке и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политке руралног развоја за територију града Смедерева за 2017. годину, уз обезбеђење доказа о наменском коришћењу кредита.

           5. Крајњи рок за одобравање кредита је  01.12.2017. године.

           6. Град Смедерево ће вршити суфинансирање камата за укупан оквирни износ средстава банке до 40.000.000,00 динара, за краткорочно и дугорочно кредитирање.

           7. Уз захтев за наплату суфинансираног дела камате од града Смедерева, банка има обавезу да доставља документа и податке дефинисане Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2017. годину.

           8. Ризик одобрења и наплате кредита од корисника сносе банке, уз обезбеђење наменског праћења пласмана чију контролу ће банка омогућити и граду Смедереву, уколико има индиција за ненаменско корићење кредита, а на посебан захтев.

 

           III Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити:

        - пољопривредно газдинство (физичка и правна лица) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - ако су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;                 

        - ако подносилац захтева нема неизмирених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе, због чега банка подноси захтев за проверу и сагласност граду Смедереву, за сваког корисника кредита.

 

           IV  Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке

-          које су регистроване за обављање банкарских послова (доставити извод из АПР-а) и имају пословну јединицу у Смедереву,

-          које доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

 

            V  Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом, неће се разматрати. Након разматрања писаних понуда банака, град Смедерево ће са банком која понуди најповољније услове закључити Споразум о пословној сарадњи.

 

 

 

 

 

           VI Понуде се подносе на писарници услужног центра Градске управе Смедерево, Омладинска 1 у затвореним ковертама са назнаком: ,,Град Смедерево - понуда за краткорочно и дугорочно кредитирање регистрових пољопривредних газдинстава са територије града Смедерева, уз учешће града Смедерева у суфинансирању дела камате на кредите за основна и обртна средства у пољопривреди" или се достављају поштом на адресу: Град Смедерево , Омладинска бр.1  11300 Смедерево.

            Рок за достављање понуде је  14.07.2017. године до 12 часова.

  

            Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе Смедерево до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

 

           VII  Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs  и oгласној табли Градске управе Смедерево.

  

            VIII Додатне информације се могу добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, на телефон: 026/4622-325 или путем e-maila poljoprivreda@smederevo.org.rs

  

  

  

         Број: 320-43/2017-07

 

У Смедереву, 19. јуна 2017. године                                                                                         

  

                                                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА                                                                                               

                                                                                                     ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                       др Јасна Аврамовић