Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


JAVNI POZIV BANKAMA ZA KRATKOROČNO I DUGOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SMEDEREVA

 

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za kreditnu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji, broj 320-75/2019-07 od 17.05.2019. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst i 1/2019),

 

Gradonačelnica grada Smedereva, dana 17.05.2019. godine raspisuje

 

JAVNI  POZIV

  

BANKAMA ZA KRATKOROČNO I DUGOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE GRADA SMEDEREVA, UZ UČEŠĆE GRADA SMEDEREVA U SUFINANSIRANjU DELA KAMATE NA KREDITE ZA OSNOVNA I OBRTNA SREDSTVA U POLjOPRIVREDI

  

           I Pozivaju se banke zainteresovane za kratkoročno i dugoročno kreditiranje fizičkih lica - nosioca aktivnih poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i preduzetnika upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Smedereva, uz učešće grada Smedereva u sufinansiranju dela kamate na kredite za osnovna i obrtna sredstva u poljoprivredi, da podnesu pisane ponude sa uslovima kreditiranja.

 

          II Zainteresovane banke moraju ponuditi sledeće uslove:

1. Za kratkoročne kredite (do 12 meseci):

          - za nabavku obrtnih sredstava u poljoprivredi (repromaterijal, sredstva za zaštitu bilja, gorivo, đubrivo, sadni materijal, stočna hrana, ambalaža, kupovina stoke i dr.);

          - u iznosima od 100.000,00 - 400.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 12 meseci i jednokratnim vraćanjem;

          - kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

          - navesti troškove obrade zahteva.

         Nephodno je definisati namensko kreditiranje u ugovoru o kreditu, tako da se navede vrsta robe čija se nabavka kreditira na osnovu dokumenata o nabavci robe /faktura, ugovor/, a za iznose do 200.000,00 dinara, proizvođači nakon realizacije kredita dostavljaju račune o namenskom trošenju sredstava izdate u periodu korišćenja kredita, a koji pokrivaju iznos odobrenog kredita.

         Grad Smederevo vrši sufinansiranje kamata po kratkoročnim kreditima nakon dospeća kredita, za utvrđeni iznos kamate preko 3%.

2. Za dugoročne kredite (do 36 meseci):

          - za nabavku osnovnih sredstava u poljoprivredi (nabavku mehanizacije, mašina i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kupovinu zemljišta za poljoprivredne svrhe, podizanje dugogodišnjih zasada, nabavku osnovnih stada i dr.);

          - u iznosima od 500.000,00 - 1.000.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 36 meseci i vraćanjem u 6 jednakih rata (6-mesečne rate 31.12. i 30.06.);

          - kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

          - navesti troškove obrade zahteva.

 

 

 

2.1. Za dugoročne kredite (do 36 meseci):

           - za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme na površini do 1 ha po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu;

           - odobravanje kredita u minimalnom iznosu od 500.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 36 meseci i vraćanjem u 6 jednakih rata (6-mesečne rate 31.12. i 30.06.);

           - kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

           - navesti troškove obrade zahteva.

 

           Dugoročni krediti se odobravaju strogo namenski, na osnovu dostavljene dokumentacije /ugovor, fakture i druge prateće dokumentacije/.

           Grad Smederevo vrši sufinansiranje kamate po dugoročnim kreditima za nabavku osnovnih sredstava za utvrđeni iznos kamate preko 3%, a posebno, za nabavku protivgradnih mreža i opreme za zasade do 1 ha površine, vrši sufinansiranje kamate 100%.

3. Jednokratnu naknadu za obradu kredita snosi korisnik kredita.

4. Plasiranje sredstva se vrši prema odredbama poslovne politike banke i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politke ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu, uz obezbeđenje dokaza o namenskom korišćenju kredita.

5. Krajnji rok za odobravanje kredita je  31.10.2019. godine.

6. Grad Smederevo će vršiti sufinansiranje kamata za ukupan okvirni iznos sredstava banke do  40.000.000,00 dinara, za kratkoročno i dugoročno kreditiranje.

7. Uz zahtev za naplatu sufinansiranog dela kamate od grada Smedereva, banka ima obavezu da dostavlja dokumenta i podatke definisane Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu.

8. Rizik odobrenja i naplate kredita od korisnika snose banke, uz obezbeđenje namenskog praćenja plasmana čiju kontrolu će banka omogućiti i gradu Smederevu, ukoliko ima indicija za nenamensko korićenje kredita, a na poseban zahtev.

 

      III  Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti:

        - poljoprivredno gazdinstvo (fizička i pravna lica) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

        - ako su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;

         - ako korisnik, odnosno nosilac i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda - poreza na imovinu, prema jedinici lokalne samouprave;

        - ako korisnik nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave, zbog čega banka podnosi zahtev za proveru i saglasnost gradu Smederevu, za svakog korisnika kredita;

        - potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima.

 

       IV  Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sve banke:

-          koje su registrovane za obavljanje bankarskih poslova (dostaviti izvod iz APR-a) i imaju poslovnu jedinicu u Smederevu;

-          koje dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.

 

        V  Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom, neće se razmatrati. Nakon razmatranja pisanih ponuda banaka, grad Smederevo će sa bankom koja ponudi najpovoljnije uslove zaključiti Sporazum o poslovnoj saradnji.

 

       VI Ponude se podnose na pisarnici uslužnog centra Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1 u zatvorenim kovertama sa naznakom: ,,Grad Smederevo - ponuda za kratkoročno i dugoročno kreditiranje registrovih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Smedereva" ili se dostavljaju poštom na adresu: Grad Smederevo, Omladinska br.1  11300 Smederevo.

Rok za dostavljanje ponude je  31.05.2019. godine do 15 časova.

  

           Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave Smederevo do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

 

       VII  Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs  i oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo.

  

       VIII Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, na telefon: 026/4622-325 ili putem e-maila poljoprivreda@smederevo.org.rs                                                                                             

  

  

  

Broj: 320-75/2019-07

 

U Smederevu, 17.05.2019. godine

  GRADONAČELNICA  GRADA SMEDEREVA

                                                                                                       dr Jasna Avramović