Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2019), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, број 320-77/2019-07 од 17.05.2019. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016- пречишћен текст и 1/2019),

 

Градоначелница града Смедерева, дана 17.05.2019. године, расписује

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

  

  

  

             I Позивају се регистрована Удружења у области пољопривреде, са пословним седиштем на територији града Смедерева, да поднесу захтеве за средства за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде за 2019. годину.

 

             II Средства из поглавља I исплаћују се за следеће прихватљиве трошкове:

- трошкове закупа простора Удружења;

- трошкове комуникација (коришћење телефона и интернета);

- трошкове канцеларијског материјала;

- трошкове набавке опреме, уређаја и машина;

- трошкове закупа сале;

- трошкове штампања рекламног материјала;

- трошкове учешћа на сајмовима;

- трошкове ангажовања лица у предложеним активностима;

- путне трошкове без трошкова дневница.

 

III Регистрована Удружења у области пољопривреде биће подржана у износу од 100% од поднетих прихватљивих трошкова, с тим да максимални износ субвенције по Удружењу износи  300.000,00 динара.          

 

             IV Право на коришћење средстава из Поглавља II Удружење може остварити:

- да је Удружење уписано у Регистар удружења у АПР-у  и да има активан статус;

- да је пословно седиште Удружења на територији града Смедерева;   

- да достави уредну статусну и финансијску документацију;

- уверење пореске управе да је Удружење измирило пореске и друге јавне дажбине са даном

  подношења захтева;

- да Удружење нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима

  финансираним од стране ЈЛС;

- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима; 

- само се улагања из текуће године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по

  Програму подршке у текућој години.

       

            V Образац захтева за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

Уз попуњен захтев се доставља:

- Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима

  (Образац Градске управе Смедерево);

- Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта одговорног лица;

- Попуњен образац - „Листа чланова удружења" (Образац Градске управе Смедерево)

   са потписом и печатом подносиоца захтева; 

- Фотокопија решења о регистрацији удружења у АПР-у;       

- Фотокопија текућег рачуна отвореног код пословне банке и картона депонованих

   потписа;

   - Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

-  План активности удружења за 2019. годину са временским оквиром;

- Уверење Пореске управе да је Удружење измирило пореске и друге јавне дажбине

    са даном подношења захтева;     

   - Рачун или Уговор са доказом о извршеној уплати (фискални рачун, потвда о преносу

     средстава или извод оверен од стране банке) за трошкове из Поглавља II;

   - Фотокопија пратеће документације за прихватљиве трошкове (уколико поседује).     

          

            VI Период за подношење захтева, за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде траје од дана објављивања јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 1.500.000,00 динара, односно најкасније до 31.10.2019. године.

            Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV овог Јавног позива, неће се разматрати.

 

            VI Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске управе града Смедерева, на адресу Омладинска бр.1 Смедерево.

 

            VII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs , oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

            VIII Детаљније информације могу се добити у Градској управи града Смедерева - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, на телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

 

 

           Број: 320-77/2019-07

 

У Смедереву, 17.05.2019. године

 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 др Јасна Аврамовић