Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


JAVNI POZIV ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA USPOSTAVLjANjE I JAČANjE UDRUŽENjA U OBLASTI POLjOPRIVREDE

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, broj 320-77/2019-07 od 17.05.2019. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016- prečišćen tekst i 1/2019),

 

Gradonačelnica grada Smedereva, dana 17.05.2019. godine, raspisuje

 

 

JAVNI  POZIV

  

ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA USPOSTAVLjANjE I JAČANjE UDRUŽENjA U OBLASTI POLjOPRIVREDE

  

  

  

             I Pozivaju se registrovana Udruženja u oblasti poljoprivrede, sa poslovnim sedištem na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahteve za sredstva za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede za 2019. godinu.

 

             II Sredstva iz poglavlja I isplaćuju se za sledeće prihvatljive troškove:

- troškove zakupa prostora Udruženja;

- troškove komunikacija (korišćenje telefona i interneta);

- troškove kancelarijskog materijala;

- troškove nabavke opreme, uređaja i mašina;

- troškove zakupa sale;

- troškove štampanja reklamnog materijala;

- troškove učešća na sajmovima;

- troškove angažovanja lica u predloženim aktivnostima;

- putne troškove bez troškova dnevnica.

 

III Registrovana Udruženja u oblasti poljoprivrede biće podržana u iznosu od 100% od podnetih prihvatljivih troškova, s tim da maksimalni iznos subvencije po Udruženju iznosi  300.000,00 dinara.          

 

             IV Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II Udruženje može ostvariti:

- da je Udruženje upisano u Registar udruženja u APR-u  i da ima aktivan status;

- da je poslovno sedište Udruženja na teritoriji grada Smedereva;   

- da dostavi urednu statusnu i finansijsku dokumentaciju;

- uverenje poreske uprave da je Udruženje izmirilo poreske i druge javne dažbine sa danom

  podnošenja zahteva;

- da Udruženje nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima

  finansiranim od strane JLS;

- potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima; 

- samo se ulaganja iz tekuće godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova po

  Programu podrške u tekućoj godini.

       

            V Obrazac zahteva za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

- Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima

  (Obrazac Gradske uprave Smederevo);

- Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta odgovornog lica;

- Popunjen obrazac - „Lista članova udruženja" (Obrazac Gradske uprave Smederevo)

   sa potpisom i pečatom podnosioca zahteva; 

- Fotokopija rešenja o registraciji udruženja u APR-u;       

- Fotokopija tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke i kartona deponovanih

   potpisa;

   - Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

-  Plan aktivnosti udruženja za 2019. godinu sa vremenskim okvirom;

- Uverenje Poreske uprave da je Udruženje izmirilo poreske i druge javne dažbine

    sa danom podnošenja zahteva;     

   - Račun ili Ugovor sa dokazom o izvršenoj uplati (fiskalni račun, potvda o prenosu

     sredstava ili izvod overen od strane banke) za troškove iz Poglavlja II;

   - Fotokopija prateće dokumentacije za prihvatljive troškove (ukoliko poseduje).     

          

            VI Period za podnošenje zahteva, za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede traje od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 1.500.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2019. godine.

            Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja IV ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

 

            VI Zahtev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko pisarnice Gradske uprave grada Smedereva, na adresu Omladinska br.1 Smederevo.

 

            VII Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs , oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

            VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Smedereva - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, na telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.

 

 

           Broj: 320-77/2019-07

 

U Smederevu, 17.05.2019. godine

 

GRADONAČELNICA GRADA SMEDEREVA

 

 dr Jasna Avramović