Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика Магија науке и одушевљење посетилаца на „Ноћи истраживача“ у Смедереву


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 6/2017), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за регресирање репродуктивног материјала у говедарству, број 320-39/2017-07 од 14. јуна 2017. године и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016- пречишћен текст),

 

Градоначелница града Смедерева, дана 14. јуна 2017. године, расписује

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ

  

  

  

             I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за 2017. годину.

 

             II Регресирају се трошкови за репродуктивни материјал у говедарству у износу од 2.000,00 динара по приплодном грлу, с тим да максимални износ по газдинству износи 40.000,00 динара.

 

             III Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити:

        - пољопривредно газдинство (физичка и правна лица) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - ако су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;                 

        - ако подносилац захтева нема неизмирених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;

        - само се улагања из текуће године и из последњег квартала предходне године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години.

 

            IV Образац захтева за регресирање репродуктивног материјала у говедарству се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

 

Уз попуњен захтев се доставља:

-          Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;

-          Фотокопија решења о регистрацији и/или пререгистрацији  пољопривредне задруге или удружења;

-          Фотокопија потврде о регистрацији  пољопривредног газдинства за 2017. годину;

-          Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

-          Фотокопија пасоша за говеда; 

-          Фотокопија картона - рачуна за вештачко осемењавање крава и јуница;

 

           V Захтев са пратећом документацијом предаје се у канцеларији број 71, зграда Градске управе Смедерево, на адреси Омладинска бр.1 Смедерево.

 

            VI Период за подношење захтева, за регресирање репродуктивног материјала у говедарству траје од дана објављивања јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 1.800.000,00 динара, односно најкасније до 01.12.2017. године.

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља III овог Јавног позива, неће се разматрати.

     

            VII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs , oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

            VIII Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, на телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

 

 

           Број: 320-39/2017-07

 

У Смедереву, 14. јуна 2017. године

 

                                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИЦА                                                                                               

                                                                                                      ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                        др Јасна Аврамовић