... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2019), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за регресирање репродуктивног материјала у говедарству, број 320-74/2019-07 од 17.05.2019. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст и 1/2019),

 

Градоначелница града Смедерева, дана 17.05.2019. године, расписује

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ

  

  

  

             I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за 2019. годину.

 

             II Регресирају се трошкови за репродуктивни материјал у говедарству у износу од 2.000,00 динара по приплодном грлу, с тим да максимални износ по газдинству износи 60.000,00 динара.

 

             III Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће опште услове и то:

       - да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

       - да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;        

       - да корисник, односно носилац и чланови регистрованог пољопривредног газдинства, нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода - пореза на имовину, према јединици локалне самоуправе;        

       - да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;      

       - потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;     

       - само се улагања из текуће године и из последњег квартала предходне године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години.

 

            IV Образац захтева за регресирање репродуктивног материјала у говедарству се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

Уз попуњен захтев се доставља:

      -  Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (Образац ГУС);

-     Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца пољопривредног

    газдинства (за физичка лица) ;

-     Фотокопија решења о регистрацији земљорадничке задруге, удружења,

    привредног друштва или предузетника (за правна лица);

-     Фотокопија потврде о регистрацији  пољопривредног газдинства за 2019. годину;

-     Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава - животиње;

-     Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

-     Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама корисника, односно носиоца и

    чланова регистрованог пољопривредног газдинства, издато од стране надлежног

    органа јединице локалне самоуправе;

-     Фотокопија пасоша за говеда; 

-     Оригинал или оверена фотокопија картона - рачуна за вештачко осемењавање крава.

          

            V Период за подношење захтева, за регресирање репродуктивног материјала у говедарству траје од дана објављивања јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 1.800.000,00 динара, односно најкасније до 31.10.2019. године.

            Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља III овог Јавног позива, неће се разматрати.

 

            VI Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске управе града Смедерева, на адресу Омладинска бр.1 Смедерево.

 

            VII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs , oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

            VIII Детаљније информације могу се добити у Градској управи града Смедерева - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, на телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

 

 

           Број: 320-74/2019-07

 

У Смедереву, 17.05.2019. године

 

                                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

                                                                                                        др Јасна Аврамовић