Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


JAVNI POZIV ZA REGRESIRANjE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTVU

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu, broj 320-74/2019-07 od 17.05.2019. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst i 1/2019),

 

Gradonačelnica grada Smedereva, dana 17.05.2019. godine, raspisuje

 

 

JAVNI  POZIV

  

ZA REGRESIRANjE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTVU

  

  

  

             I Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahtev za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu (veštačko osemenjavanje krava i junica) za 2019. godinu.

 

             II Regresiraju se troškovi za reproduktivni materijal u govedarstvu u iznosu od 2.000,00 dinara po priplodnom grlu, s tim da maksimalni iznos po gazdinstvu iznosi 60.000,00 dinara.

 

             III Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo ako ispunjava sledeće opšte uslove i to:

       - da su poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

       - da su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;        

       - da korisnik, odnosno nosilac i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda - poreza na imovinu, prema jedinici lokalne samouprave;        

       - da korisnik nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave;      

       - potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima;     

       - samo se ulaganja iz tekuće godine i iz poslednjeg kvartala predhodne godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova po Programu podrške u tekućoj godini.

 

            IV Obrazac zahteva za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

      -  Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima (Obrazac GUS);

-     Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca poljoprivrednog

    gazdinstva (za fizička lica) ;

-     Fotokopija rešenja o registraciji zemljoradničke zadruge, udruženja,

    privrednog društva ili preduzetnika (za pravna lica);

-     Fotokopija potvrde o registraciji  poljoprivrednog gazdinstva za 2019. godinu;

-     Fotokopija izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava - životinje;

-     Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;

-     Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama korisnika, odnosno nosioca i

    članova registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, izdato od strane nadležnog

    organa jedinice lokalne samouprave;

-     Fotokopija pasoša za goveda; 

-     Original ili overena fotokopija kartona - računa za veštačko osemenjavanje krava.

          

            V Period za podnošenje zahteva, za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu traje od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 1.800.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2019. godine.

            Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

 

            VI Zahtev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko pisarnice Gradske uprave grada Smedereva, na adresu Omladinska br.1 Smederevo.

 

            VII Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs , oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

            VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Smedereva - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, na telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.

 

 

           Broj: 320-74/2019-07

 

U Smederevu, 17.05.2019. godine

 

                                                                                                      GRADONAČELNICA GRADA SMEDEREVA

                                                                                                        dr Jasna Avramović