... Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева", број 6/2017), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, број 320-40/2017-07 од 14. јуна 2017. године и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016- пречишћен текст),  

 

Градоначелница града Смедерева , дана 14. јуна 2017. године, расписује

 

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА   

  

  

              I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава кроз подршку за набавку квалитетних грла стоке, подизања вишегодишњих производних засада и набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње за 2017. годину.

 

              II Средства из поглавља I. распоређују се за следеће прихватљиве инвестиције:

- 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета;

- 101.1.6. Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење

                 концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа и итд):

              1. Млинови и мешаоне за припрему концентроване сточне хране,

              2. Опрема и дозатори за концентровану сточну храну, изузимачи, транспортери,

              3. Микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну,

              4. Хранилице, појилице,

              5. Балирке и рол балирке,

              6. Прикључне тракторске косачице,

              7. Прикључни сакупљачи и растурачи сена,             

              8. Прикључне тракторске машине за припрему силаже.             

- 101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса;

- 101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних    

                 (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе:

              1. Набавка садница воћака и винове лозе,

              2. Набавка наслона за производне засаде,

              3. Припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу,

              4. Хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу и/или

                  испитивање механичког састава земљишта.             

- 101.3.2. Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 кw, риголера, подривача и

                 машина за резидбу, тарупирање и бербу;

 

 

- 101.3.3. Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/ 

                 одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног 

                 материјала и повртарску производњу на отвореном пољу:

                1. Системи за наводњавање:

        а) пумпе за наводњавање,

        б) агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),

        в) системи за наводњавање „ кап по кап" ( цеви за довод воде, разводне цеви,

            спојнице, капајући окитени-полидрипови, капајуће траке, филтери, уређаји за

            убризгавање минералних ђубрива, вентили, славине и итд),

        г) системи за наводњавање вештачком кишом (водени топови, тифони и

            распрскивачи),

        д) системи за наводњавање у циљу заштите од мраза (разводне цеви, латерале,

             микро распршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили

             и славине),    

     2. Противградна мрежа и пратећа опрема,

     3. Тракторске прскалице,

     4. Атомизери,

     5. Ротоситнилице (ротофрезе),

     6. Сејалице, садилице и вадилице,

     7. Расипачи минералног ђубрива максималног капацитета до 500 л, 

     8. Механизација за ситњење и сакупљање остатака после резидбе;

     9. Материјали за покривање повртарских и воћарско-виноградарских култура и

         цвећа, у циљу заштите од мраза - агротекстил,   

    10. Пластичне фолије.

- 101.3.4. Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу

                 и производњу јагодастог воћа, као и расадничку производњу и цвећарство у

                 заштићеном и полузаштићеном простору за пластенике и стакленике:

    1. Конструкције за стакленике и пластенике (алуминијумске, поцинковане, челичне,

        и пластичне),

    2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника,

    3. Фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте,

    4. Мреже за сенчење објеката,

    5. Опрема за вентилацију, хлађење односно грејање простора (центрифугални или

        аксијални вентилатори, измењивачи топлоте, компресори, кондензатори,

        вентили, котлови/горионици и пумпе за циркулацију ваздуха),

    6. Системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора микро-

        орошавањем (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи,

        распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине).

- 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта:

                 1. Плугови,

                 2. Тањираче,

                 3. Дрљаче,

                 4. Ваљкови за постсетвену обраду.                

- 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство:

                 1. Кошнице,

                 2. Центрифуге,

                 3. Електрични отклапач саћа,

                 4. Каде за отклапање саћа,

                 5. Електричне пумпе и пунионице за мед,

 

 

                 6. Прохромска амбалажа за мед (канте и бурад за мед),

                 7. Топионици за восак,

                 8. Електрични декристализатор,

                 9. Аутоматски сто за паковање меда,

                 10. Сушара за полен,

                 11. Стресач пчела и издувач пчела,   

                 12. Пчеларске ваге за мерење кошница.

 

             III Субвенције за инвестиције 101.1.1., 101.1.6.,101.2.1., 101.3.1., 101.3.2., 101.3.3., 101.3.4. и 101.4.4. исплаћују се регистрованим пољопривредним газдинствима у износу од 40% од плаћеног износа реализоване инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ субвенције по газдинству је 100.000,00 динара.

       За инвестицију 101.5.2. регистрованим пољопривредним газдинствима исплаћује се износ од 40% од плаћеног износа реализоване инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ субвенције по газдинству је 50.000,00 динара.

 

             IV Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити:

        - пољопривредно газдинство (физичка и правна лица) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - ако су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;                 

        - ако подносилац захтева нема неизмирених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;

        - ако потпише изјаву да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

        - само се инвестиције из текуће године и из последњег квартала предходне године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години.

 

              V Образац захтева за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

Уз попуњен захтев се доставља:

      А. Основна документација:

      -  Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (Образац ГУС);

      -   Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;

 -  Фотокопија решења о регистрацији и/или пререгистрацији пољопривредне задруге или

     удружења;

 -  Фотокопија потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2017. годину;

 -  Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

Б. Посебна документација по инвестицијама:

101.1.1 и 101.2.1  

- Оригинал или оверена фотокопија рачуна или Уговор о купопродаји грла стоке са

   доказом о извршеној уплати (фискални рачун, потврда о преносу средстава или

   извод оверен од стране банке);

- Фотокопија пасоша за набављену квалитетну стоку на име купца;    

- Фотокопија уверења о пореклу и производним особинама квалитетне стоке (педигре);

- Фотокопија уверења о здравственом стању грла стоке (уколико поседује);

- Фотокопија матичног листа издатог од стране основне селекцијске службе(ук. поседује)

- Фотокопија одговарајуће потврде о извршеном обележавању и регистрацији грла

   стоке (уколико поседује).

 

101.3.1.

- Oригинал или оверена фотокопија рачуна - отпремнице или Уговор са доказом о

   извршеној уплати (фискални рачун, потврда о преносу средстава или извод оверен

   од стране банке) за набавку садница воћака и винове лозе, извршених радова за

   припрему земљишта, анализу земљишта и набавку наслона;  

- Фотокопија пратеће документације за набавку садница воћака и винове лозе или

   извршене радове за припрему земљишта и анализу земљишта и набавку наслона.       

      

101.1.6, 101.3.2, 101.3.3, 101.3.4., 101.4.4. и 101.5.2 

- Oригинал или оверена фотокопија рачуна-отпремнице или Уговор о купопродаји

   са доказом о извршеној уплати (фискални рачун, потврда о преносу средстава или

   извод оверен од стране банке) за набавку предметне инвестиције;          

- Фотокопија пратеће докумантације о куповини механизације - опреме, гарантни

   лист итд. (уколико поседује).         

    

              VI Захтев са пратећом документацијом предаје се у канцеларији број 71 у згради Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1.

 

              VII Период за подношење захтева, за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава траје од дана објављивања јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу од 16.200.000,00 динара, односно најкасније до 01.12.2017. године.

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV овог Јавног позива, неће се разматрати.

     

               VIII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs, oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

                 IX Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, и телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

 

 

 

          Број: 320-40/2017-07

 

У Смедереву,14. јуна 2017. године

 

                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                     ГРАДА СМЕДЕРЕВА

   

                                                                                                       др Јасна Аврамовић