Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2019), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, број 320-76/2019-07 од 17.05.2019. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст и 1/2019),  

 

Градоначелница града Смедерева , дана 17.05.2019. године, расписује

 

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА   

  

  

              I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава кроз подршку за набавку квалитетних грла стоке, подизања вишегодишњих производних засада, подизања објеката за производњу у заштићеном простору и набавку нове опреме, машина и механизације за унапређење примарне пољопривредне производње за 2019. годину.

 

              II Средства из поглавља I. распоређују се за следеће прихватљиве инвестиције:

Сектор млеко

- 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза;

- 101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе,

                 материјале и инсталације:

             1. Опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу);

             2. Опрема за хлађење млека (лактофризи);

             3. Kанте и танкови (цистерне) за пренос млека.

- 101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња:                                 

              1. Млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране,

              2. Опрема и дозатори за концентровану сточну храну,

              3. Екстрактори и транспортери,             

              4. Микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну,

              5. Хранилице и појилице,

              6. Балирке и рол балирке,

              7. Прикључни сакупљачи и растурачи сена (превртачи сена),

              8. Прикључне тракторске косачице,                           

              9. Прикључне тракторске машине за припрему силаже.            

Сектор месо

-  101.2.1. Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе

                 за производњу меса;

 

 

 

 Сектор: Воће, грожђе, поврће /укључујући печурке/ и цвеће

- 101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих

                 засада воћака, хмеља и винове лозе:                

              1. Набавка садница воћака и винове лозе,

              2. Набавка наслона за производне засаде (бетонски, метални или дрвени стубови), са

                  пратећом опремом,        

              3. Хемијску анализу земљишта укључујући и N-min методу, са препоруком ђубрења

                  земљишта.          

- 101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и

                 расадничку производњу:  

    1. Конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане, челичне и пластичне),

    2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника,

    3. Системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора

        микроорошавањем,

   4. Опрема за вентилацију и грејање пластеника (вентилатори, котлови/горионици..),

   5. Опрема за испитивање параметара заштићеног простора (температуре, влаге..).   

- 101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и

                вишегодишњим засадима:

   1. Противградна мрежа,

   2. Носачи за противградну мрежу,

   3. Стубови и жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда.

- 101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при

                 производњи у заштићеном простору:

               1. Опрема и уређаји за додатно осветљење у заштићеном простору,

               2. Мреже за сенчење објеката.

- 101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након

                   резидбе воћних врста:

               1. Машине и опрема за орезивање и обликовање биља,

               2. Прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе

                   између редова у воћњаку и винограду.              

- 101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта:

               1.Плугови,

               2.Тањираче.

- 101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта:

                 1. Ротоситнилице (ротофрезе),                

                 2. Подривачи,

                 3. Грубери,

                 4. Култиватори,

                 5. Дрљаче,

                 6. Сетвоспремачи,

                 7. Ваљкови за постсетвену обраду.                      

- 101.4.21. Машине за ђубрење земљишта - растурачи минералног ђубрива.              

- 101.4.22. Машине за сетву - прикључне сејалице за сетву поврћа и цвећа.              

- 101.4.23. Машине за садњу - прикључне садилице за садњу поврћа и цвећа.              

- 101.4.24. Машине за заштиту биља:

                1. Атомизери,

                2. Тракторске прскалице,

                3. Задимљивачи (фогери),

                4. Машине за апликацију пестицида у зони реда,

                5. Леђне прскалице (акумулаторске/батеријске, моторне и механичке).

 

- 101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева:

                1. Пумпе за наводњавање,

    2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински, електро погон и

         соларни панели са пратећом опремом),

    3. Системи за наводњавање „ кап по кап" (цеви за довод воде, разводне цеви, 

        спојнице, капајући окитени-полидрипови, капајуће траке, филтери, вентили,

        славине, регулатори притиска, малч фолије, итд.),

    4. Системи за наводњавање вештачком кишом (распрскивачи, тифони, итд.),

    5. Цистерне за наводњавање. 

 

Сектор остали усеви ( житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље)

- 101.5.1. Машине за примарну обраду земљишта:

                1.Плугови,

                2.Тањираче.              

- 101.5.2. Машине за допунску обраду земљишта:

                 1. Дрљаче,

                 2. Сетвоспремачи,

                 3. Ротоситнилице (ротофрезе),

                 4. Култиватори,

                 5. Подривачи,

                 6. Грубери,

                 7. Ваљкови за постсетвену обраду.

- 101.5.3. Машине за ђубрење земљишта - растурачи минералног ђубрива.                             

- 101.5.4. Машине за сетву - прикључне сејалице за сетву житарица, индустријског, односно

                 крмног биља, ароматичног и зачинског биља.               

- 101.5.5. Машине за садњу - прикључне садилице за садњу индустријског, ароматичног и

                зачинског биља.               

- 101.5.6. Машине за заштиту биља:

                1. Тракторске прскалице,

                2. Машине за апликацију пестицида у зони реда,

                3. Леђне прскалице (акумулаторске/батеријске, моторне и механичке).           

- 101.5.10. Машине и опрема за наводњавање усева:

                1. Пумпе за наводњавање,

    2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински, електро погон и

         соларни панели са пратећом опремом),    

    3. Системи за наводњавање вештачком кишом (водени топови, тифони,

         распрскивачи, итд.),

    4. Системи за наводњавање „ кап по кап" (цеви за довод воде, разводне цеви, 

        спојнице, капајући окитени-полидрипови, капајуће траке, филтери, вентили,

        славине, регулатори притиска, малч фолије, итд.),

    5. Цистерне за наводњавање. 

 

Сектор пчеларство

-101.6.2. Набавка опреме за пчеларство:

                 1. Кошнице,

                 2. Центрифуге,

                 3. Електрични отклапач саћа,

                 4. Каде за отклапање саћа,

                 5. Електричне пумпе и пунилице за мед,

                 6. Прохромска амбалажа за мед (канте и бурад за мед),

                 7. Топионици за восак,

                 8. Електрични декристализатор,

                 9. Аутоматски сто за паковање меда,

                 10. Сушара за полен,

                 11. Стресач пчела и издувач пчела,   

                 12. Пчеларске ваге за мерење кошница.          

 

III Регистрована пољопривредна газдинства биће подржана за инвестиције у оквиру сектора и то:

- сектор млеко-

За инвестиције 101.1.3. и 101.1.5. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ, осим за инвестицију 101.1.1. за коју се исплаћује 80% од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ;

- сектор месо-

За инвестицију 101.2.1. исплаћује се 80% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ;

- сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:

За инвестицију 101.4.2., 101.4.3., 101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21.,

101.4.22., 101.4.23., 101.4.24. и 101.4.28. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ, осим за:

инвестицију 101.4.1. за:

- подизање нових засада јабучастог, коштичавог, јагодичастог и језграстог воћа, интезитет помоћи износи 80% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова, а максимално је могуће остварити до 250.000,00 динара по РПГ,

- подизање нових производних засада винове лозе, интезитет помоћи износи 100% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова, а максимално је могуће остварити до 350.000,00 динара, осим за подизање засада препоручених/дозвољених аутохтоних и регионалних сората за Београдски рејон/Смедеревско виногорје (Смедеревка, Тамјаника, Вранац и Прокупац), које су прописане Правилником о рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије, за коју интезитет помоћи износи 100% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова, а максимално је могуће остварити до 400.000,00 динара по РПГ;

- код инвестиција 101.4.1. за хемијску анализу земљишта (контрола плодности) и N-min методу, са препоруком ђубрења земљишта интезитет помоћи износи 100% без ПДВ-а, а максимално је могуће остварити до 1.800,00 динара за једну анализу контроле плодности и максимално је могуће остварити до 750,00 динара једну анализу N-min методом, с тим да средства за хемијску анализу земљишта не учествују у укупном обрачуну максимално опредељених средстава по РПГ. 

- сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље)-

За инвестиције: 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5., 101.5.6. и 101.5.10. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ;

- сектор пчеларство-

За ивестицију 101.6.2. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 100.000,00 динара по РПГ.

 

             IV Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће опште услове и то:

        - да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;

        - да корисник, односно носилац и чланови регистрованог пољопривредног газдинства нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода-порез на имовину, према јединици локакне самоуправе;                

        - да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;       

        -  потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

        - само се инвестиције из текуће године и из последњег квартала предходне године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години.

              V Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће специфичне критеријуме и то:

        Сектор млека

     - Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву

        члана РПГ 1 - 19 млечних крава;

     - У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом власништву,

        односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава;

     - У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције

        поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3 - 100 квалитетних

        приплодних грла говеда млечних раса, односно 10 - 300 квалитетних приплодних грла

        оваца/коза.

         Сектор меса       

     - Код набавке квалитетних приплодних животиња, на крају инвестиције поседују у свом

        власништву, односно у власништву члана РПГ: 3 - 100 грла квалитетних  приплодних

        говеда товних раса, или 10 - 300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5 - 100

        грла квалитетних приплодних крмача.

        У сектору производње воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) и цвећа прихватљиви

        корисници треба да:

     - Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља, односно мање од 5 ха другог воћа,

       односно 0,1 - 50 ха цвећа, односно 0,2 - 100 ха винове лозе;

     - У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних

        (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају на крају инвестиције:0,1-50

        ха јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3 - 100 ха другог воћа, 0,2 - 100 ха винове лозе;

     - Имају мање од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха производње поврћа на отвореном

        простору.

        Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље) 

     - Пољопривредна газдинства која имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима;

     - За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су

        пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима.

        Сектор пчеларство

      - У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5 - 500 кошница.   

     

              VI Образац захтева за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

Уз попуњен захтев се доставља:

    А. Основна документација:

     -  Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (Образац ГУС);

     -  Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца пољопривредног

          газдинства (за физичка лица);

-  Фотокопија решења о регистрацији пољопривредне задруге, удружења, привредног

    друштва или предузетника (за правна лица);

-  Фотокопија потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2019. годину;

-  Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне

    производње/животиње;

-  Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

-  Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама корисника, односно носиоца и

    чланова регистрованог пољопривредног газдинства, издато од стране надлежног

    органа јединице локалне самоуправе;

 

Б. Посебна документација по инвестицијама:

101.1.1 и 101.2.1  

- Рачун или Уговор о купопродаји грла стоке са доказом о извршеној уплати

   (фискални рачун, потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке);

- Фотокопија пасоша за набављено квалитетно грло на име купца;    

- Фотокопија уверења/потврде о пореклу и производним особинама квалитетног грла

   или педигре;

- Фотокопија уверења о здравственом стању животиња;

- Фотокопија матичног листа издатог од стране основне селекцијске службе;

- Фотокопија одговарајуће потврде о извршеном обележавању и регистрацији грла

   (уколико поседује).

 

101.4.1.

- Рачун или Уговор са доказом о извршеној уплати (фискални рачун, потврда о

   преносу средстава или извод оверен од стране банке) за набавку садница воћака и

   винове лозе, набавку наслона, а за хемијску анализу земљишта у зависности од

   модалитета плаћања предрачун/рачун са доказом о извршеној уплати;       

- Фотокопија пратеће документације за набавку сертификованих садница воћака и

   винове лозе, набавку наслона и анализу земљишта.       

 

101.1.3, 101.1.5, 101.4.2, 101.4.3., 101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21.,

101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., 101.5.1, 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5.,

101.5.6., 101.5.10. и 101.6.2 

- Рачун или Уговор са доказом о извршеној уплати (фискални рачун, потврда о преносу

   средстава или извод оверен од стране банке) за набавку предметне инвестиције;          

- Фотокопија пратеће докумантације о куповини механизације - опреме, гарантни лист

    итд. (уколико поседује).  

 

             VII Пољопривредно газдинство које оствари право на средства за инвестициона улагања неће моћи да отуђи предметну инвестицију у временском периоду од три године од дана исплате субвенције за машине, механизацију и грла стоке, осим за набавку опреме у временском периоду од једне године.

  

              VIII Период за подношење захтева, за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава траје од дана објављивања јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 28.700.000,00 динара, односно најкасније до 31.10.2019. године.

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV и V овог Јавног позива, неће се  разматрати.

  

 

 

              IX Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске

                     управе града Смедерева, на адреси Омладинска бр.1 Смедерево.

                   

               X  Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs, oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

               XI Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, и телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

 

 

 

          Број: 320-76/2019-07

У Смедереву, 17.05.2019. године

  ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

  др Јасна Аврамовић