Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2019), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, број 320-78/2019-07 од 17.05.2019. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст и 1/2019),

 

Градоначелница града Смедерева, дана 17.05.2019. године, расписује

 

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,

ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

  

  

               I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2019. годину.

 

              II Субвенционишу се трошкови за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 40% од укупног износа обрачунате премије осигурања, без урачунатог ПДВ-а, с тим да максимални износ субвенције по газдинству износи 100.000,00 динара.

 

              III Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће опште услове и то:

        - да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;

        - да корисник, односно носилац и чланови регистрованог пољопривредног газдинства, нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода - пореза на имовину, према јединици локалне самоуправе;        

        - да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;       

        - потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

        - само се инвестиције из текуће године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму у текућој години.

       

               IV Образац захтева за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

 

 

Уз попуњен захтев се доставља:

      -  Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (Образац ГУС);

-  Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца пољопривредног

    газдинства (за физичка лица);

-  Фотокопија решења о регистрацији пољопривредне задруге, удружења,

    привредног друштва или предузетника (за правна лица);

-     Фотокопија потврде о регистрацији  пољопривредног газдинства за 2019. годину;

-     Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава -

    структура биљне производње/животиње;

-     Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

-     Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама корисника, односно носиоца и

    чланова регистрованог пољопривредног газдинства, издато од стране надлежног

    органа јединице локалне самоуправе;

-     Оригинал или оверена фотокопија полисе осигурања; 

-     Оригинал потврде о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

            

             V Период за подношење захтева, за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња траје од дана објављивања јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 4.000.000,00 динара, односно најкасније до 31.10.2019. године.

              Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља III овог Јавног позива, неће се разматрати.

 

            VI Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске управе града Смедерева, на адресу Омладинска бр.1 Смедерево.

 

            VII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs , oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

            VIII Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71 и телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

 

 

 

          Број: 320-78/2019-07

 

У Смедереву, 17.05.2019. године

              

 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

др Јасна Аврамовић