Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA,VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA

Na osnovu člana 1. i člana 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, broj 320-78/2019-07 od 17.05.2019. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst i 1/2019),

 

Gradonačelnica grada Smedereva, dana 17.05.2019. godine, raspisuje

 

 

 

JAVNI  POZIV

  

ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA,

VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA

  

  

               I Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahtev za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2019. godinu.

 

              II Subvencionišu se troškovi za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u iznosu od 40% od ukupnog iznosa obračunate premije osiguranja, bez uračunatog PDV-a, s tim da maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu iznosi 100.000,00 dinara.

 

              III Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo ako ispunjava sledeće opšte uslove i to:

        - da su poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

        - da su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;

        - da korisnik, odnosno nosilac i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda - poreza na imovinu, prema jedinici lokalne samouprave;        

        - da korisnik nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave;       

        - potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima;

        - samo se investicije iz tekuće godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova po Programu u tekućoj godini.

       

               IV Obrazac zahteva za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

 

 

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

      -  Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima (Obrazac GUS);

-  Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca poljoprivrednog

    gazdinstva (za fizička lica);

-  Fotokopija rešenja o registraciji poljoprivredne zadruge, udruženja,

    privrednog društva ili preduzetnika (za pravna lica);

-     Fotokopija potvrde o registraciji  poljoprivrednog gazdinstva za 2019. godinu;

-     Fotokopija izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava -

    struktura biljne proizvodnje/životinje;

-     Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;

-     Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama korisnika, odnosno nosioca i

    članova registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, izdato od strane nadležnog

    organa jedinice lokalne samouprave;

-     Original ili overena fotokopija polise osiguranja; 

-     Original potvrde o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

            

             V Period za podnošenje zahteva, za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja traje od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 4.000.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2019. godine.

              Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

 

            VI Zahtev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko pisarnice Gradske uprave grada Smedereva, na adresu Omladinska br.1 Smederevo.

 

            VII Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs , oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

            VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71 i telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.

 

 

 

          Broj: 320-78/2019-07

 

U Smederevu, 17.05.2019. godine

              

 GRADONAČELNICA GRADA SMEDEREVA

dr Jasna Avramović