Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ПОПУЊАВАЊА ПОЛОЖАЈА У И ГРУПИ - НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије",                          број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 95/2016) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 - пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 152. седници одржаној 4. марта 2019. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

РАДИ ПОПУЊАВАЊА ПОЛОЖАЈА У I ГРУПИ - НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

I           Орган у коме се радно место - положај попуњава:

-          Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево. 

 

II         Положај који се попуњавa Јавним конкурсом:

-          Начелник Градске управе града Смедерева - положај у I групи.

 

III        Опис послова радног места:

            Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-233/2016-07 од 16.9.2017. године, број: 02-50/2018-07 од 25.7.2018. године и број: 02-222/2018-07 од 26.10.2018. године:

            - Руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

 

IV        Услови за кандидата:

            - да је пунолетан држављанин Републике Србије;

            - стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

            - положен државни стручни испит;

            - најмање пет година радног искуства у струци;

            - да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

            - да учеснику Конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

  

V         Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

            - Познавање Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), познавање Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије", број 18/2016), Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 - пречишћен текст), Одлуке о Градској управи града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен текст и 6/2017), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон), провераваће се усмено, путем разговора.

            - Вештина комуникације (провераваће се усмено, путем разговора).

            - Познавање рада на рачунару - практична провера радa на рачунару                   (MS Office пакет и интернет).

           

VI        Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс:          

            1. дипломa о стеченој стручној спреми;

            2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио;

           3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

            4. уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту);

            5. извод из матичне књиге рођених;

            6. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

            7. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог Конкурса).

 

                Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

      Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије", број 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

            Прилог: Образац 1 - Изјава

 

      Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције, уверење да није покренут кривични поступак и уверење о неосуђиваности.

      Потребно је да учесник Конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

      Образац изјаве доступан је на сајту Града Смедерева и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града Смедерева.

  

VII      Место рада:

            - Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1,                            11300 Смедерево.

 

VIII     Рок за подношење пријава на Јавни конкурс:

            - Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града Смедерева објављује се на интернет презентацији Града Смедерева: www.smederevo.org.rs.

            Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о Јавном конкурсу у дневним новинама ''Вечерње Новости'', које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије, које садржи адресу интернет презентације на којој је објављен Јавни конкурс.

 

IX        Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу:

            - Бојана Радовановић, телефон: 026/672-724, локал 1839,                                              e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

X         Адреса на коју се подносе пријаве на Јавни конкурс:

            - Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево (За Конкурсну комисију), са назнаком: "Пријава на Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе", препорученом пошиљком или непосредно, предајом на писарници Градске управе града Смедерева.

 

XI        Пријава на Јавни конкурс садржи:

            - Име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Конкурс и одговорности на тим пословима.            Пријава на Конкурс мора бити својеручно потписана.

            Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 - Изјава достављају са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе'' у затвореној коверти, на којој се наводи ознака                ''не отварати''.

  

XII      Трајање радног односа:

            - За наведено радно место радни однос се заснива на 5 (пет) година.

 

XIII     Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија одбацује закључком, против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији Градске управе града Смедерева у року од 8 (осам) дана од дана пријема закључка.

            Жалба не задржава извршење закључка.

  

XIV     Након што протекне рок за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спровести изборни поступак. Списак кандидата  међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови Комисије. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавестиће се писаним путем и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

            У изборном поступку Конкурсна комисија оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у Јавном конкурсу и на начин који је наведен у Јавном конкурсу.

            По окончаном изборном поступку Конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и Градском већу града Смедерева доставља листу за избор са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка.      

            Градско веће града Смедерева доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе за избор.

            Против решења Градског већа града Смедерева о постављењу на положај жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

Број 02-36/2019-07

У Смедереву, 4. марта 2019. године

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                   Бојан Теофиловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак   покрећем   код .........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

ради    остварививања  права....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

и тим поводом дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

I                   Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1

_______________________________                                                                  ____________________________________

                             (место)                                                                                                                           (име и презиме даваоца изјаве)

 

_______________________________                                                                                 ____________________________________

                            (датум)                                                                                                                             (потпис)

 

 

 

 

II                 Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2

 

   а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

 

                б) следеће податке:3

 

1. ..................................................................................................................................................................................

 

2. ..................................................................................................................................................................................

 

3. ..................................................................................................................................................................................

 

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

_______________________________                                                                  ____________________________________

                             (место)                                                                                                                           (име и презиме даваоца изјаве)

 

_______________________________                                                                                 ____________________________________

                            (датум)                                                                                                                             (потпис)

 

 

 

 

1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС"; бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.