Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


JAVNI KONKURS RADI POPUNjAVANjA POLOŽAJA U I GRUPI - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije",                          broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), člana 12. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 95/2016) i člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016 - prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 152. sednici održanoj 4. marta 2019. godine, oglašava

 

JAVNI KONKURS

RADI POPUNjAVANjA POLOŽAJA U I GRUPI - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA

 

I           Organ u kome se radno mesto - položaj popunjava:

-          Gradska uprava grada Smedereva, sedište: Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo. 

 

II         Položaj koji se popunjava Javnim konkursom:

-          Načelnik Gradske uprave grada Smedereva - položaj u I grupi.

 

III        Opis poslova radnog mesta:

            Opis poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva, broj: 02-233/2016-07 od 16.9.2017. godine, broj: 02-50/2018-07 od 25.7.2018. godine i broj: 02-222/2018-07 od 26.10.2018. godine:

            - Rukovodi i koordinira radom Gradske uprave; planira, usmerava i nadzire rad Gradske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Gradske uprave i obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru Gradske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

 

IV        Uslovi za kandidata:

            - da je punoletan državljanin Republike Srbije;

            - stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

            - položen državni stručni ispit;

            - najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

            - da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

            - da učesniku Konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

  

V         Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

            - Poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 18/2016), Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016 - prečišćen tekst), Odluke o Gradskoj upravi grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2015 - prečišćen tekst i 6/2017), Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), proveravaće se usmeno, putem razgovora.

            - Veština komunikacije (proveravaće se usmeno, putem razgovora).

            - Poznavanje rada na računaru - praktična provera rada na računaru                   (MS Office paket i internet).

           

VI        Dokazi koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs:          

            1. diploma o stečenoj stručnoj spremi;

            2. potvrda o radnom iskustvu u struci sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio;

           3. dokaz (potvrda) da kandidatu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

            4. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu);

            5. izvod iz matične knjige rođenih;

            6. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);

            7. dokaz da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon oglašavanja ovog Konkursa).

 

                Napomena: Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim/gradskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim/gradskim upravama.

      Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

            Prilog: Obrazac 1 - Izjava

 

      Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz kaznene evidencije, uverenje da nije pokrenut krivični postupak i uverenje o neosuđivanosti.

      Potrebno je da učesnik Konkursa, uz napred navedene dokaze i prijavu, dostavi i izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

      Obrazac izjave dostupan je na sajtu Grada Smedereva i objavljen je uz Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave grada Smedereva.

  

VII      Mesto rada:

            - Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1,                            11300 Smederevo.

 

VIII     Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs:

            - Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave grada Smedereva objavljuje se na internet prezentaciji Grada Smedereva: www.smederevo.org.rs.

            Prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja obaveštenja o Javnom konkursu u dnevnim novinama ''Večernje Novosti'', koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, koje sadrži adresu internet prezentacije na kojoj je objavljen Javni konkurs.

 

IX        Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu:

            - Bojana Radovanović, telefon: 026/672-724, lokal 1839,                                              e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

X         Adresa na koju se podnose prijave na Javni konkurs:

            - Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo (Za Konkursnu komisiju), sa naznakom: "Prijava na Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave", preporučenom pošiljkom ili neposredno, predajom na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva.

 

XI        Prijava na Javni konkurs sadrži:

            - Ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na Konkurs i odgovornosti na tim poslovima.            Prijava na Konkurs mora biti svojeručno potpisana.

            Posebno se naglašava da se dokazi koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs za radno mesto za koje se konkuriše, kao i popunjen Obrazac 1 - Izjava dostavljaju sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave'' u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi oznaka                ''ne otvarati''.

  

XII      Trajanje radnog odnosa:

            - Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na 5 (pet) godina.

 

XIII     Prijave kandidata koje su neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, Konkursna komisija odbacuje zaključkom, protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji Gradske uprave grada Smedereva u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zaključka.

            Žalba ne zadržava izvršenje zaključka.

  

XIV     Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na Javni konkurs, Konkursna komisija će pregledati sve prispele prijave i podnete dokaze i sastaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među njima sprovesti izborni postupak. Spisak kandidata  među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi Komisije. Izborni postupak sprovodi se samo među onim kadidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obavestiće se pisanim putem i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem o tome kad otpočinje izborni postupak.

            U izbornom postupku Konkursna komisija ocenjuje samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata koje su navedene u Javnom konkursu i na način koji je naveden u Javnom konkursu.

            Po okončanom izbornom postupku Konkursna komisija u roku od 15 dana sastavlja listu za izbor od najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor i Gradskom veću grada Smedereva dostavlja listu za izbor sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka.      

            Gradsko veće grada Smedereva donosi odluku o izboru kandidata u roku od 15 dana od dana prijema liste za izbor.

            Protiv rešenja Gradskog veća grada Smedereva o postavljenju na položaj žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor.

 

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Javnom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 

Broj 02-36/2019-07

U Smederevu, 4. marta 2019. godine

ZAMENIK GRADONAČELNICE

GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                   Bojan Teofilović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC 1

 

Upoznat/a sam sa odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", br. 18/2016), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Postupak   pokrećem   kod .........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

radi    ostvarivivanja  prava....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

i tim povodom dajem sledeću

 

I Z J A V U

 

I                   Saglasan/a sam da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja. 1

_______________________________                                                                  ____________________________________

                             (mesto)                                                                                                                           (ime i prezime davaoca izjave)

 

_______________________________                                                                                 ____________________________________

                            (datum)                                                                                                                             (potpis)

 

 

 

 

II                 Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obavi lične podatke, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti: 2

 

   a) sve lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidenicija, a koji su neophodni za odlučivanje.

 

                b) sledeće podatke:3

 

1. ..................................................................................................................................................................................

 

2. ..................................................................................................................................................................................

 

3. ..................................................................................................................................................................................

 

Upoznat/a sam da ukoliko navedene lične podatke neophodne za odlučivanje organa ne podnesem u roku od....................dana, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

 

_______________________________                                                                  ____________________________________

                             (mesto)                                                                                                                           (ime i prezime davaoca izjave)

 

_______________________________                                                                                 ____________________________________

                            (datum)                                                                                                                             (potpis)

 

 

 

 

1 Saglasno odredbi člana 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS"; br. 97/08, 104/09 - dr. zakon, 68/12 - odluka US i 107/12), organ vlasti obrađuje podatke bez pristanka lica, ako je obrada neophodna radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti određenih zakonom u cilju ostvarivanja interesa nacionalne ili javne bezbednosti, odbrane zemlje, sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države, zaštite zdravlja i morala, zaštite prava i sloboda i drugog javnog interesa, a u drugim slučajevima na osnovu pismenog pristanka lica.

2 Potrebno je zaokružiti slovo ispred opcije za koju se stranka odlučila

3 Popunjava se kada stranka u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke izričito izjavi da će samo deo ličnih podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje su neophodne za odlučivanje, pribaviti sama.