Град поклонио нова возила Дому здравља у Смедереву Светосавска академија – у славу духовног родитеља српског народа Светосавско дружење основаца са песником Следе Савине путоказе и граде литерарну традицију у Смедереву Светосавски концерт Ансамбла народних игара и песама Смедерево


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017

                                        

                                            Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

                                                                         ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017

 

За школску 2016/2017 годину, доделиће се: 10 ( словима десет ) стипендијa за ученике средњих школа ромске националности

 

 

I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИРАЊЕ

 

            Право на стипендију у складу са Одлуком о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома 2014-2017 ("Службени лист града Смедерева" број 4/2014 и 5/2015), могу да остваре ученици средњих школа ромске националности под следећим условима:

            - да имају држављанство Републике Србије;

            - да први пут уписују одређени разред у текућој школској години у школи

              чији је оснивач Република Србија или јединица Локалне самоуправе

              Републике Србије, и чије се школовање финансира из буџета Републике

              Србије;

            - који имају најмање просечну оцену 2,50 у предходној школској години;

            - који имају оцену 5 из владања;

            - чији родитељ или старатељ има пребивалиште, или боравиште на

              територији града Смедерева;

            - који нису корисници било које друге стипендије.

 

  

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈE

 

 

            Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу следећих критеријума:

 

1) Успеха оствареном у претходном разреду, и то:

    - за ученике I разреда средње школе узима се у обзир просечна оцена остварена у VIII разреду основне школе,

   - за ученике осталих разреда средње школе, односно од II до IV разреда, узима се у обзир просечна оцена остварена у предходном разреду средње школе и

 

2) Уписана година средње школе.

 

    Успех остварен у претходном разреду исказује се бројем бодова и то сабирањем:  броја бодова оствареним на основу успеха у предходном разреду и броја бодова према уписаној години средње школе, коју похађа ученик.

 

            - За ученике I разреда средње школе- успех у предходном разреду исказује се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у VIII разреду основне  школе (од 2,50 до 5,00),

 

            -  За ученике од II до IV разреда средње школе - успех у предходном разреду исказује се бројем бодова који одговарају просеку оцена оствареном у предходном, завршеном разреду средње школе (од 2,50 до 5,00),

 

            - Број бодова према уписаној години средње школе, који похађа ученик износи:

            - за I разред-0,40

            - за II разред-0,50

            - за III разред-0,60

            - за IV разред-1,00

 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

 

1.   Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део овог Конкурса, и  може се преузети и штампати са интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може у Градском услужном центру шалтер-07  (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА);

 

2.   Оверену Потврду од средње школе коју ученик похађа да је  уписан  школске 2016/ 2017 године, као редован ученик која је објављена као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са  интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може  добити у Градском услужном центру шалтер-07 (ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА);

 

3.    Оверену фотокопију сведочанства о завршеном претходном разреду;

 

4.   Изјаву да кандидат није корисник друге стипендије која је објављена као део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са  интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може  добити у Градском услужном центру шалтер-07  (ОБРАЗАЦ број 3.-ИЗЈАВА);

 

5.    Оверену Потврду  да је кандидат припадник ромске националне мањине која је објављена  као део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са  интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs) или се одштампана може  добити у Градском услужном центру шалтер-07  (ОБРАЗАЦ број 4 - ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини);

 

6.    Оригинал или фотокопију Уверења о држављанству Републике Србије ученика, без обзира на датум издавања;

 

7.    Потврду  о пребивалишту/боравишту  ученика или копију личне карте родитеља/старатеља

 

             Пријаве са потпуном документацијом предати на писарницу Градског услужног центрa у затвореној коверти са назнаком ,,Пријава по Јавном конкурсу за  доделу стипендија ученицима средњих школа ромске националности за школску 2016/2017 годину.''

  

IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

 

            Рок за пријављивање на Конкурс је десет дана од дана објављивања  на сајту града Смедерева и огласној табли Градске управе Смедерево.

             Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

 

V

 

Висина стипендије износи 5.000,00 ( словима пет хиљада динара).

              О резултатима Конкурса кандидати ће бити обавештени на интеренет страни града Смедерева.

 

VI

 

           Обрасце за пријаву на Конкурс кандидати могу да  добијају у Градском услужном центру Градске управе Смедерево - шалтер 7.

                            

VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

         Додатне информације у вези са доделом стипендија могу се поставити електронским путем на адресу: dijasporaromimladi@smederevo.org.rs, или телефонским путем позивом на број 026-615-946, сваког радног дана од 7.30 -15.30 сати.

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА

                                                                           ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА                                    

                                                                                 

 

                                                                               Љиљана Животић Живановић, с.р