Пријем генералног секретара Културно-просветне заједнице Србије ... Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода града Смедерева Састанак градоначелника са представницима ПКЦ-а У парку Три хероја обележен Дан ослобођења Смедерева


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021

 

       Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021

  

      За школску  2020-2021 годину, доделиће се:

      44 (словима  четрдесет  четири)  стипендијa за ученике средњих школа ромске националности

  

  

I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИРАЊЕ

  

            Право на стипендију у складу са Одлуком о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома 2018-2021 године  ("Службени лист града Смедерева" број 3/2018), могу да остваре ученици средњих школа ромске националности под следећим условима:

            - да имају држављанство Републике Србије;

            - да први пут уписују одређени разред у текућој школској години у школи

              чији је оснивач Република Србија или јединица Локалне самоуправе

              Републике Србије, и чије се школовање финансира из буџета Републике

              Србије;

            - који имају најмање просечну оцену 2,50 у претходној школској години;

            - који имају најмање оцену 3 из владања;

            - чији родитељ или старатељ има пребивалиште, или боравиште на

              територији града Смедерева;

            - који нису корисници било које друге стипендије.

 

  

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈE

  

            Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу следећих критеријума:

 

1)Успеха оствареном у претходном разреду, и то:

    - за ученике I разреда средње школе узима се у обзир просечна оцена остварена у

      VIII разреду основне школе,

    - за ученике осталих разреда средње школе, односно од II до IV разреда, узима се

      у обзир просечна оцена остварена у претходном разреду средње школе и

 

2) Уписана година средње школе.

       Успех остварен у претходном разреду исказује се бројем бодова и то сабирањем:  броја бодова оствареним на основу успеха у претходном разреду и броја бодова према уписаној години средње школе, коју похађа ученик.

 

            - За ученике I разреда средње школе- успех у претходном разреду исказује

              се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у VIII разреду

              основне  школе (од 2,50 до 5,00),

 

            -  За ученике од II до IV разреда средње школе - успех у претходном разреду

               исказује се бројем бодова који одговарају просеку оцена оствареном у  

               предходном, завршеном разреду средње школе (од 2,50 до 5,00),

 

            - Број бодова према уписаној години средње школе, који похађа ученик

              износи:

            - за I разред-0,40

            - за II разред-0,50

            - за III разред-0,60

            - за IV разред-1,00

     

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

     Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

    1. Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део овог Конкурса, и  може се преузети и штампати са интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може преузети у Градском услужном центру шалтер-07  (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА);

    2. Оверену Потврду од средње школе коју ученик похађа да је  уписан  школске 2019/ 2020  године, као редован ученик која је објављена као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са  интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може  преузетиу Градском услужном центру шалтер-07 (ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА);

     3. Оверену фотокопију сведочанства о завршеном претходном разреду;

     4. Изјаву да кандидат није корисник друге стипендије која је објављена као део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са  интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може  преузети у Градском услужном центру шалтер-07  (ОБРАЗАЦ број 3.-ИЗЈАВА);

    5. Оверену Потврду  да је кандидат припадник ромске националне мањине која је објављена  као део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са  интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs) или се одштампана може  преузети у Градском услужном центру шалтер-07 (ОБРАЗАЦ број 4 - ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини);

      6. Оригинал или фотокопију Уверења о држављанству Републике Србије ученика, без обзира на датум издавања;

      7. Потврду  о пребивалишту/боравишту  ученика или копију личне карте родитеља/старатеља 

     Пријаве са потпуном документацијом предати на писарницу Градског услужног центрa у затвореној коверти са назнаком ,,Пријава по Јавном конкурсу за  доделу стипендија ученицима средњих школа ромске националности за школску 2020/2021  годину.''

  

IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

 

            Рок за пријављивање на Конкурс је десет дана од дана објављивања  на сајту града Смедерева и огласној табли Градске управе Смедерево.

            Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

 

V

  

            Висина стипендије износи 5.000,00 ( словима пет хиљада динара)

            О резултатима Конкурса кандидати ће бити обавештени на интеренет страни града Смедерева.

 

VI

            Обрасце за пријаву на Конкурс кандидати могу да  добијају у Градском услужном центру Градске управе Смедерево - шалтер 7.

                                                       

VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  

        Додатне информације у вези са доделом стипендија могу се поставити електронским путем на адресу: sulic.djulijeta@smederevo.org.rs, или телефонским путем позивом на број 026/672-724 локал 1434, сваког радног дана од 7.30-15.30 сати.

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

                                                                                                       Славиша Стошић с.р