Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

На основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст), члана 1. и члана 3. тачка 1. Правилника о начину и критеријумима за избор  пружаоца услуге, начину и условима пружања услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години, број 400-4918/2016-07, од 30.07.2016. године,

  

Градско веће града Смедерева, на 14. седници одржаној 9. октобра 2016. године, расписује

  

 

  

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

 

 

1. Назив и обим услуге која се финансира

 

           Јавни конкурс се расписује за избор пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години и финансираће се 20 геронто домаћица, којe ће опслуживати 80 корисника услуге (особа са инвалидитетом).

 

2. Обим средстава за финансирање услуге

       

Избор пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години врши се на основу Јавног конкурса, који расписује Градско веће града Смедерева, у складу са средствима обезбеђеним за ове намене.

Средства за финансирање услуге помоћ у кући обезбеђена су Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева", број 9/2015, 1/2016 и 9/2016) и Уговором о наменским трансферима број 400-1925/2016-08 од 23.03.2016. године, који је град Смедерево закључио са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а на основу исказаних потреба Удружења и организација особа са инвалидитетом.

 

3. Услови које пружалац услуге треба да испуни за пружање услуге

 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају све организације и установе које су уписане у одговарајући регистар код надлежног органа, које су поднеле Захтев за добијање лиценце и испуњавају  прописане услове и стандарде за пружање одређених услуга у области социјалне заштите, у складу са прописима којим су уређени минимални стандарди услуга социјалне заштите и да имају седиште на територији града Смедерева.

 

4. Време трајања услуге

 

           Средства се додељују за услугу која ће се реализовати у периоду од окончања поступка Јавног конкурса до 31.12.2016. године.

 

  

  

  

2.

 

5. Поступак спровођења јавног конкурса

 

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања Јавног конкурса, на прописаном обрасцу, са пратећом  документацијом и на компакт диску и предају се у затвореној коверти, на којој се наводе основни подаци о подносиоцу Пријаве на Јавни конкурс.

 

Пријаве се предају на писарници Градске управе града Смедерева или поштом, на адресу: Градска управа Смедерево - за Комисију, Улица омладинска број 1, 11300 Смедерево, „Пријава на Јавни конкурс за пружање услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години - НЕ ОТВАРАТИ".

 

Комисија задржава право да све чињенице и приложену документацију, по потреби провери службено.

 

Непотпуне, неблаговремене и недопуштене Пријаве неће се разматрати.

 

Комисија разматра пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса и на основу програма, елабората и понуђене цене доноси Предлог одлуке  и доставља га Градском већу града Смедерева ради доношења Одлуке.

 

Одлука се објављује на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Рок за подношење приговора на наведену Одлуку је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке.

 

           Приговори на Одлуку подносе се Градском већу града Смедерева, преко Комисије, а предају се на писарници Градске управе града Смедерева или поштом, у затвореној коверти.

 

Уколико су на  Одлуку Градског већа града Смедерева о избору пружаоца услуге изјављени приговори, Комисија разматра приговоре, утврђује Предлоге одлука по приговорима, и у складу са тим одлукама утврђује коначни Предлог одлуке и исте доставља Градском већу града Смедерева ради доношења Одлука и објављивања на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Уколико на Одлуку Градског већа  није било уложених приговора, иста постаје коначна након истека рока за приговоре и објављује се на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Коначна одлука Градског већа града Смедерева доставља се изабраном пружаоцу услуге и Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева на реализацију.

 

На основу Коначне одлуке, град Смедерево, кога заступа градоначелница града Смедерева, закључује Уговор са пружаоцем услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016.години, по добијеном Мишљењу Градског  правобранилаштва града Смедерева на текст Уговора.

3.

 

             Наведеним Уговором  уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.         

 

6. Потребна документација

 

Уз Пријаву на Јавни конкурс подносилац доставља следећу документацију:

 

1. Попуњену и оверену Пријаву на Јавни конкурс, на прописаном обрасцу;

2. Доказ да је организација или установа уписана у регистар код надлежног органа, у фотокопији;

3. Фотокопију ПИБ-а;

4. Доказ да услугу помоћ у кући пружа најмање две године, о чему прилаже одговарајући доказ (о пројектном пружању услуге, уговорном пружању услуге по уговору закљученом са надлежним органом јединице локалне самоуправе, донаторском организацијом и др.);

5. Основни програм организације или установе о пружању услуге помоћ у кући;

6. Елаборат у коме су јасно дефинисани начин и услови пружања услуге, време трајања услуге, критеријуми за избор пружаоца услуге помоћ у кући, процену потреба и израду индивидуалног плана услуге, опис активности и начин њиховог пружања, начин обезбеђивања права корисника и заштите њихових личних података;

7. Доказ о поседовању лиценце, односно о подношењу Захтева за добијање лиценце за пружаоца  услуге помоћ у кући;

8. Попуњену, потписану и оверену изјаву овлашћеног лица да ће средства користити по приложеном Елаборату, у складу са Правилником о начину и критеријумима за избор  пружаоца услуге, начину и условима пружања услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години и Јавним конкурсом и

9. Цену услуге помоћ у кући, коју чине следећи параметри:

- организациони трошкови пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом,

- бруто зараде за руководиоца услуге и/или стручног радника у складу са законским прописима,

-  трошкови обуке  домаћица/неговатељица по акредитованом програму,

-  бруто зараде  домаћица/неговатељица у складу са законским прописима,

-  трошкови превоза  домаћица/неговатељица,

           - трошкови пружаоца услуге за набавку потребне опреме за домаћице/неговатељице, укључујући накнаду за рад  књиговође.

 

Пријавни образац је саставни део Јавног конкурса.

 

 

Број 02-132/2016-07

У Смедереву, 9. октобра 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић

 

 

 

 

 

П Р И Ј А В А

 

   НА  ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА  ИЗБОР  ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ  ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

 

 

Назив  учесника  конкурса

 

 

 

Седиште, адреса и број

 

 

 

Број телефона/ е - mail  адреса

 

 

Број рачуна и назив банке

 

 

ПИБ број учесника конкурса

 

 

Матични број  учесника конкурса

 

 

Име и презиме  одговорног лица

 

 

Име и презиме лица задуженог за контакт

 

 

Телефон/ е - mail лица задуженог за контакт

 

 

Назив услуге за коју се конкурише

 

 

 

Износ средстава потребан за потпуну реализацију услуге

 

Износ средстава који се потражује из буџета града Смедерева

 

Износ сопствених прихода уложених у реализацију услуге

 

Износ средстава која су остварена из других извора за реализацију услуге

 

Оверена изјава одговорног лица удружења или установе да ће се средства трошити наменски у складу са програмом за реализацију услуге

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

             Документација која се прилаже:

 

1. Попуњена и оверена Пријава на Јавни конкурс, на прописаном обрасцу;

2. Доказ да је организација или установа уписана у регистар код надлежног органа, у фотокопији;

3. Фотокопију ПИБ-а;

4. Доказ да услугу помоћ у кући пружа најмање две године, о чему прилаже одговарајући доказ (о пројектном пружању услуге, уговорном пружању услуге по уговору закљученом са надлежним органом јединице локалне самоуправе, донаторском организацијом и др.);

5. Основни програм организације или установе о пружању услуге помоћ у кући;

6. Елаборат у коме су јасно дефинисани начин и услови пружања услуге, време трајања услуге, критеријуми за избор пружаоца услуге помоћ у кући, процену потреба и израду индивидуалног плана услуге, опис активности и начин њиховог пружања, начин обезбеђивања права корисника и заштите њихових личних података;

7. Доказ о поседовању лиценце, односно о подношењу Захтева за добијање лиценце за пружаоца  услуге помоћ у кући;

8. Попуњену, потписану и оверену изјаву овлашћеног лица да ће средства користити по приложеном Елаборату, у складу са Правилником о начину и критеријумима за избор  пружаоца услуге, начину и условима пружања услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години и Јавним конкурсом и

9. Цену услуге помоћ у кући, коју чине следећи параметри:

-  организациони трошкови пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом,

- бруто зараде за руководиоца услуге и/или стручног радника у складу са законским прописима,

-  трошкови обуке  домаћица/неговатељица по акредитованом програму,

-  бруто зараде  домаћица/неговатељица у складу са законским прописима,

-  трошкови превоза  домаћица/неговатељица,

             - трошкови пружаоца услуге за набавку потребне опреме за домаћице/неговатељице, укључујући накнаду за рад  књиговође.

                                                                                        

 

 

 

У ______________________________                                      __________________________

 

___________________________  2016. године                                       Одговорно лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А

 

 

            Као одговорно лице,  ______________________________________________, подносиоца Пријаве на Јавни конкурс за избор пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години,  под  кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:

 

            - да подношењем Пријаве прихватамо све услове утврђене Јавним конкурсом за избор пружаоца услуге помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години и да су сви подаци наведени у пријави истинити и веродостојни;

            - да ће се средства добијена за реализацију услуге користити искључиво за намену за коју су  додељена;        

            - да ћемо у року предвиђеном Уговором, доставити извештај о реализацији услуге, са  доказима о наменском трошењу средстава у складу са закљученим Уговором;     

            - да ће пре закључења Уговора, а након коначности Одлуке о избору пружаоца услуге  помоћ у кући за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години бити  отворен наменски рачун у Управи за трезор - Филијала Смедерево.

 

 

 

 

 

     У  _______________________ ,                                             _______________________

 

    _______________________  2016. године                                     Одговорно лице

 

 

 

 

                                                                              М.П.