Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон), члана 11,члана 12. став 1. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у  аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 95/2016 ) и став 1. Тачка 14. Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-8068/2018 од 28.августа 2018. године

в.д. начелника Градске управе града Смедерева, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

I    Организациони облик у коме се раднa местa попуњавају: Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

II     У Градској управи града Смедерева, попуњава се радно место јавним  конкурсом из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-233/2016-07 од 16.09.2017. године и број: 02-50/2018-07 од 25.07.2018. године и то:

1.    радно место под редним бројем 179 - просветни инспектор у Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције - Група за просветну инспекцију - 1 извршилац;

 

III   Опис послова и услови из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну  ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-233/2016-07 од 16.09.2017. године и број: 02-50/2018-07 од 25.07.2018. године, као и стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере су:

 

ОПИС ПОСЛОВА: Контролише поступaње установе у погледу придржавања Закона о основама система образовања и васпитања, других прописа  и општих аката из области образовања, врши увид у наменско коришћење средстава којима располаже школа,врши преглед школе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављања делатности и за проширење делатности; предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника и директора; контролише поступак уписа деце и поништава упис ученика у школу ако је обављен супротно закону; забрањује спровођење радњи у школи које су супротне закону; контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита; врши преглед прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа; записником налаже отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; решењем наређује извршење прописане мере која није извршена; подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело и привредни преступ,   подноси  захтев  за  покретање  прекршајног   поступка,  односно   издаје


прекршајни налог; води управни поступак и доноси решења: обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан и обавља друге послове, у складу са Законом. Обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе и начелника Одељења.

 

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, правни факултет или одговарајућа висока спрема из области образовања, за дипломираног правника-мастер или дипломираног правника који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или   са положеним испитом за секретара установе и који има најмање пет година радног искуства у државним органима, органима аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима; за лице са стеченим високим образовањем са положеним стручним испитом у области образовања, односно са лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника са најмање 5 година радног искуства у области образовања и васпитања,  положен државни стручни испит, положен испит за инспектора (осим за лица која имају најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора), најмање три године радног искуства у струци.

 

IV, СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И   ВЕШТИНЕ:

У изборном поступку проверавају се:

-          познавање прописа из области образовања и васпитања и Закона о инспекцијском надзору - провераваће се усмено

-          познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару

V      Пробни рад обавезан је за оне који раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, градској општини или државном органу у трајању од шест  месеци..

 

VI     Место рада: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

VII        Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама '' Вечерње Новости'', које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије које садржи адресу интернет презентације  на којој је објављен конкурс.

 

VIII       Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Бојана         Радовановић,               телефон:             026/672-724,         локал           1839, e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs


IX       Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком "Конкурсној комисији за јавни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.

 

X     Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

XI    Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

1.    дипломa о стеченој стручној спреми;

2.    потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио;

3.       доказ ( Потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

4.    уверење о положеном државном стручном испиту;

5.    уверење о положеном стручном испиту за секретара установе или  полозженом стручном  испит у области образовања односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника

6.    уверење о положеном испиту за инспектора;

7.    извод из матичне књиге рођених;

8.    уверење о држављанству;

9.      доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Напомена: Сви тражени докази уз пријаву, могу се доставити у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку ( '' Службени гласник РС'', 18/2016), прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Прилог: Образац 1 Изјава.

 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције, уверење да није покренут кривични поступак, и уверење о неосуђиваности.

 

XII      Након што протекне рок за подношење пријава на јавни конкурс, који не може бити краћи од 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном  месту и међу њима спровести изборни поступак. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови комисије. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавестиће се путем интернет адресе ако је дата,  телефонским или писаним путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

 

У изборном поступку конкурсна комисија оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у јавном конкурсу и на начин који је наведен у јавном  конкурсу.

По окончаном изборном поступку конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и в.д. начелнику  Градске управе града Смедерева доставља листу за избор са записником о предузетим радњама у току изборног постукурсна комисија доноси одлуке већином гласова.

 

XIII        Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од 8 (осам) дана од дана пријема закључка.

Жалба не задржава извршење закључка.

 

 

Број: 111-  4 /2018-07

У Смедереву 18.09.2018. године

 

 

 

В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО

Милијана Новаковић

 

Документа за преузимање:

Текст огласа и Образац изјаве