Срећни новогодишњи и божићни празници Идентификација напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву Дан смедеревског спорта Звонар богородичине цркве Годишње саветовање пчелара


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

            На основу чланова 32. и  44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике Србије", број 36/2006), члана 46, а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст), члана 10. Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018 и 3/2019) и чланова 2. и 5. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2017),

 

Градско веће града Смедерева, на 169. седници одржаној 16. јула 2019. године, расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

 

  

            Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета града Смедерева за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2019. години, у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018 и 3/2019),  у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 13 - Развој културе  и информисања, Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функције 840 - Верске и остале услуге заједнице, позиција 309, економска класификација 481 - Дотације верским заједницама.

 

            Право учешћа на Јавном конкурсу имају цркве и верске заједнице основане у складу са прописима којима се уређује њихово оснивање и чији се објекти налазе, или ће се наћи на територији града Смедерева, односно да се програм од јавног интереса реализује на територији града Смедерева.

            Приликом расподеле средстава између учесника који имају право учешћа на Јавном конкурсу предност има црква или верска заједница са већим бројем верника на територији града Смедерева.

  

            Суфинансирање програма по овом Јавном конкурсу односи се на:

            1. програм изградње цркава, верских објеката и парохијских домова, за који је предвиђено 1.000.000,00  динара;

            2. програм адаптације, реконструкције и одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова, за који је предвиђено 600.000,00 динара;

3. програм заштите и бриге о црквама и верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја, за који је предвиђено 100.000,00 динара;

4. програм подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево, за који је предвиђено 200.000,00 динара;

            5. програм унапређивања сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, историјском, културном, социјално - хуманитарном и другом плану, за који је предвиђено 100.000,00 динара.

  

            Образац пријаве и изјаве одговорног лица подносиоца пријаве на Јавни конкурс доступан је на званичној интернет страни Града Смедерева (www.smederevo.org.rs), а може се преузети и на инфо пулту у Градском услужном центру Градске управе града Смедерева,  Улица Омладинска број 1.

 

-2-

  

            Учесници на Јавном конкурсу који се пријављују за следеће програме:

1.  Програм изградње цркава, верских објеката и парохијских домова;

2. Програм адаптације, реконструкције и одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова и

3. Програм заштите и бриге о црквама и верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја,

            подносе:        

            -  пријаву на Јавни конкурс,

            - одлуку органа цркве, црквене општине или верске заједнице о учествовању на Јавном конкурсу,

            -  изјаву одговорног лица,

-  одлуку органа цркве, црквене општине или верске заједнице о извођењу радова,

- потребне дозволе или сагласности надлежних органа или овлашћених лица о неопходности изградње, одржавања, адаптације или реконструкције објекта, или потврду надлежног органа да је верски објекат од изузетног историјског, националног и културног значаја, 

            - детаљан опис радова на изградњи, одржавању, адаптацији или реконструкцији цркве, верског објекта или парохијског дома са финансијским планом програма (преглед појединачних активности које се предвиђају одлуком органа са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа из сопствених средстава, укупан износ средстава из буџета града и других извора),

            - податке о одговорној особи за реализацију програма и коришћење средстава.

            Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, адаптацију, реконструкцију и одржавање цркава и верских објеката су:

            - категоризација цркве, верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе),

            - значај цркве, верског објекта за културу, уметност, историју и слично, уколико црква или верски објекат нису утврђени за споменик културе, ако је у поступку припреме за проглашење или је добро које ужива претходну заштиту,

            - степен угрожености цркве и верског објекта.       

 

Учесници на Јавном конкурсу који се пријављују за следеће програме:

4. Програм подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево и

5. Програм унапређивања сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, историјском, културном, социјално - хуманитарном и другом плану,

подносе:

            -  пријаву на Јавни конкурс,

            - одлуку органа цркве, црквене општине или верске заједнице о учествовању на Јавном конкурсу,

            -  изјаву одговорног лица,

            - детаљан опис програма и време реализације програма.

 

            Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве на Јавни конкурс.

            За сваки програм предаје се посебна пријава, у посебно затвореној коверти.

Пријаве се предају на писарници Градске управе града Смедерева или поштом на адресу: Градска управа града Смедерева - Комисија за спровођење Јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2019. години, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, ПАК 230116.

  

  

-3-

  

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Jавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2019. години на огласној табли Градске управе града Смедерева и званичној интернет страни града, односно до 01.08.2019. године, до 1500 сати.   

Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве неће бити разматране.

 

            За сва питања у вези са процедуром пријављивања на Јавни конкурс, заинтересовани се могу обратити на телефон 026/672-724, локал 1013 и мобилни телефон 064/84-49-220; особа за контакт: Бојан Милутинов, члан Комисије.

 

 

 

 

Број 02-95/2019-07

У Смедереву, 16. јула 2019. године

  ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                 Дејан Стошић 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

П Р И Ј А В А

 

НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

 

Број и назив програма за који се конкурише

 

 

 

 

 

 

Назив и седиште учесника јавног конкурса

 

 

 

 

 

 

 

Матични број и ПИБ учесника јавног конкурса

 

 

 

 

Број рачуна који се води код Управе за трезор

 

 

 

Име и презиме одговорног лица

 

 

 

Број телефона

 

 

 

E - mail адреса

 

 

 

Функција одговорног лица

 

 

 

Износ средстава за суфинансирање  из  буџета

града Смедерева за програм

 

 

Износ сопствених средстава који се улаже у реализацију програма

 

 

Износ средстава потребан за потпуну реализацију програма

 

 

Број верника на територији цркве и/или верске заједнице

 

 

 

 

 

У  _______________________ ,                                                   __________________________

     ______._____. 2019. године                                                              Одговорно лице

 

М.П.

 

 

  

  

И З Ј А В А

  

  

            Као одговорно лице подносиоца Пријаве на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:

            - да подношењем Пријаве прихватамо све услове утврђене Правилником и Јавним конкурсом за доделу средстава за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева;

            - да су сви подаци наведени у Пријави истинити и веродостојни;

            - да ће се средства добијена за реализацију пројекта користити искључиво за намене за које су додељена;

            - да ћемо најкасније до 31. марта наредне буџетске године, доставити градоначелници града Смедерева извештај о реализацији програма, са доказима о наменском трошењу средстава у складу са закљученим Уговором;

            - да смо упознати да у случају ненаменског коришћења додељених средстава или дела додељених средстава, односно неблаговременог подношења извештаја о реализацији програма и утрошеним средствима, губимо право на пријаву на Јавни конкурс у наредној буџетској години;

            - да смо упознати и сагласни да Град Смедерево нема обавезу да одобри и финансира предложени пројекат.

 

 

У  _______________________ ,                                                   __________________________

_____._____. 2019. године                                                                        Одговорно лице

 

М.П.