Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

            Na osnovu članova 32. i  44. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 36/2006), člana 46, a u vezi sa članom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 44. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019 - prečišćen tekst), člana 10. Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018 i 3/2019) i članova 2. i 5. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2017),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 169. sednici održanoj 16. jula 2019. godine, raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI

GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

 

  

            Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Smedereva za sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018 i 3/2019),  u okviru razdela 4 - Gradska uprava, Program 13 - Razvoj kulture  i informisanja, Programska aktivnost 0003 - Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa, funkcije 840 - Verske i ostale usluge zajednice, pozicija 309, ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije verskim zajednicama.

 

            Pravo učešća na Javnom konkursu imaju crkve i verske zajednice osnovane u skladu sa propisima kojima se uređuje njihovo osnivanje i čiji se objekti nalaze, ili će se naći na teritoriji grada Smedereva, odnosno da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji grada Smedereva.

            Prilikom raspodele sredstava između učesnika koji imaju pravo učešća na Javnom konkursu prednost ima crkva ili verska zajednica sa većim brojem vernika na teritoriji grada Smedereva.

  

            Sufinansiranje programa po ovom Javnom konkursu odnosi se na:

            1. program izgradnje crkava, verskih objekata i parohijskih domova, za koji je predviđeno 1.000.000,00  dinara;

            2. program adaptacije, rekonstrukcije i održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova, za koji je predviđeno 600.000,00 dinara;

3. program zaštite i brige o crkvama i verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja, za koji je predviđeno 100.000,00 dinara;

4. program podrške organizaciji verskih manifestacija od značaja za grad Smederevo, za koji je predviđeno 200.000,00 dinara;

            5. program unapređivanja saradnje lokalne samouprave sa crkvama i verskim zajednicama na obrazovnom, istorijskom, kulturnom, socijalno - humanitarnom i drugom planu, za koji je predviđeno 100.000,00 dinara.

  

            Obrazac prijave i izjave odgovornog lica podnosioca prijave na Javni konkurs dostupan je na zvaničnoj internet strani Grada Smedereva (www.smederevo.org.rs), a može se preuzeti i na info pultu u Gradskom uslužnom centru Gradske uprave grada Smedereva,  Ulica Omladinska broj 1.

 

-2-

  

            Učesnici na Javnom konkursu koji se prijavljuju za sledeće programe:

1.  Program izgradnje crkava, verskih objekata i parohijskih domova;

2. Program adaptacije, rekonstrukcije i održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova i

3. Program zaštite i brige o crkvama i verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja,

            podnose:        

            -  prijavu na Javni konkurs,

            - odluku organa crkve, crkvene opštine ili verske zajednice o učestvovanju na Javnom konkursu,

            -  izjavu odgovornog lica,

-  odluku organa crkve, crkvene opštine ili verske zajednice o izvođenju radova,

- potrebne dozvole ili saglasnosti nadležnih organa ili ovlašćenih lica o neophodnosti izgradnje, održavanja, adaptacije ili rekonstrukcije objekta, ili potvrdu nadležnog organa da je verski objekat od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja, 

            - detaljan opis radova na izgradnji, održavanju, adaptaciji ili rekonstrukciji crkve, verskog objekta ili parohijskog doma sa finansijskim planom programa (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju odlukom organa sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju tih aktivnosti i specifikacijom iznosa iz sopstvenih sredstava, ukupan iznos sredstava iz budžeta grada i drugih izvora),

            - podatke o odgovornoj osobi za realizaciju programa i korišćenje sredstava.

            Merila i kriterijumi za izbor projekata za izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i održavanje crkava i verskih objekata su:

            - kategorizacija crkve, verskog objekta kao kulturnog dobra (izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture),

            - značaj crkve, verskog objekta za kulturu, umetnost, istoriju i slično, ukoliko crkva ili verski objekat nisu utvrđeni za spomenik kulture, ako je u postupku pripreme za proglašenje ili je dobro koje uživa prethodnu zaštitu,

            - stepen ugroženosti crkve i verskog objekta.       

 

Učesnici na Javnom konkursu koji se prijavljuju za sledeće programe:

4. Program podrške organizaciji verskih manifestacija od značaja za grad Smederevo i

5. Program unapređivanja saradnje lokalne samouprave sa crkvama i verskim zajednicama na obrazovnom, istorijskom, kulturnom, socijalno - humanitarnom i drugom planu,

podnose:

            -  prijavu na Javni konkurs,

            - odluku organa crkve, crkvene opštine ili verske zajednice o učestvovanju na Javnom konkursu,

            -  izjavu odgovornog lica,

            - detaljan opis programa i vreme realizacije programa.

 

            Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini se navode osnovni podaci o podnosiocu prijave na Javni konkurs.

            Za svaki program predaje se posebna prijava, u posebno zatvorenoj koverti.

Prijave se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva ili poštom na adresu: Gradska uprava grada Smedereva - Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo, PAK 230116.

  

  

-3-

  

Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa za sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva i zvaničnoj internet strani grada, odnosno do 01.08.2019. godine, do 1500 sati.   

Nepotpune, neblagovremene i nedopuštene prijave neće biti razmatrane.

 

            Za sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na Javni konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na telefon 026/672-724, lokal 1013 i mobilni telefon 064/84-49-220; osoba za kontakt: Bojan Milutinov, član Komisije.

 

 

 

 

Broj 02-95/2019-07

U Smederevu, 16. jula 2019. godine

  ZAMENIK GRADONAČELNIKA

GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                                 Dejan Stošić 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P R I J A V A

 

NA JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

 

Broj i naziv programa za koji se konkuriše

 

 

 

 

 

 

Naziv i sedište učesnika javnog konkursa

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj i PIB učesnika javnog konkursa

 

 

 

 

Broj računa koji se vodi kod Uprave za trezor

 

 

 

Ime i prezime odgovornog lica

 

 

 

Broj telefona

 

 

 

E - mail adresa

 

 

 

Funkcija odgovornog lica

 

 

 

Iznos sredstava za sufinansiranje  iz  budžeta

grada Smedereva za program

 

 

Iznos sopstvenih sredstava koji se ulaže u realizaciju programa

 

 

Iznos sredstava potreban za potpunu realizaciju programa

 

 

Broj vernika na teritoriji crkve i/ili verske zajednice

 

 

 

 

 

U  _______________________ ,                                                   __________________________

     ______._____. 2019. godine                                                              Odgovorno lice

 

M.P.

 

 

  

  

I Z J A V A

  

  

            Kao odgovorno lice podnosioca Prijave na Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem:

            - da podnošenjem Prijave prihvatamo sve uslove utvrđene Pravilnikom i Javnim konkursom za dodelu sredstava za sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva;

            - da su svi podaci navedeni u Prijavi istiniti i verodostojni;

            - da će se sredstva dobijena za realizaciju projekta koristiti isključivo za namene za koje su dodeljena;

            - da ćemo najkasnije do 31. marta naredne budžetske godine, dostaviti gradonačelnici grada Smedereva izveštaj o realizaciji programa, sa dokazima o namenskom trošenju sredstava u skladu sa zaključenim Ugovorom;

            - da smo upoznati da u slučaju nenamenskog korišćenja dodeljenih sredstava ili dela dodeljenih sredstava, odnosno neblagovremenog podnošenja izveštaja o realizaciji programa i utrošenim sredstvima, gubimo pravo na prijavu na Javni konkurs u narednoj budžetskoj godini;

            - da smo upoznati i saglasni da Grad Smederevo nema obavezu da odobri i finansira predloženi projekat.

 

 

U  _______________________ ,                                                   __________________________

_____._____. 2019. godine                                                                        Odgovorno lice

 

M.P.