... Споразум о сарадњи Града Смедерева и Економског факултета у Београду У славу Немањића – два значајна предавања историчара у Смедереву Отворене 29. Светосавске свечаности у Смедереву Отворен нови вртић у Смедереву


ЈАВНИ ПОЗИВ - за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доходовне активности...

На основу Правилника о раду Комисије о условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области, број 02-242-2/2017-07 од 13.02.2018. године, а у вези са Уговором о сарадњи,  закљученог  између  Комесаријата  за   избеглице  и миграције  Републике Србије и  Града Смедерева, заведеног у Градској управи града Смедерева под бројем 400-4731/17-01 од 23. јуна 2017. године (у даљем тексту: Уговор о сарадњи), Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности, образована Решењем градоначелнице града Смедерева, број 02-242/2017-07 од 20. децембра 2017. године (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 07.02. 2018. године, расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Члан 1.

               Предмет Јавног позива је додела Помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, која имају боравиште/пребивалиште на територији града Смедерева, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовне активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области и које испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника ( у даљем тексту: Корисник).   

            Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 ( двестотинехиљададинара), по породичном домаћинству Корисника.

 

 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКA

  

Члан 2.

Подносилац пријаве за доделу Помоћи  и чланови његовог породичног

домаћинства треба да испуне следеће услове:

1.         да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве);

2.             да имају  боравиште/пребивалиште на територији града Смедерева;

3.             да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

 

 

 

4.             да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај јавни позив);

5.             уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исти наменски користили;

6.             да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

7.             да је активност за коју је Помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

8.             да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

•  За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката, а према одлуци о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији града Смедерева;

•  За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

•  За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

  

 

                          КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ

  

Члан 3.

            Комисија доноси одлуке о додели Помоћи, према следећим критеријумима:

1.  Да је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;

2.   Да је члан породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу општине по члану домаћинства);

3.    Да има болесног члана/чланове домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;

4.  Да је жртва сексуалног/породичног насиља;

5.  Да је члан породице погинулих, несталих и киднапованих  лица;

6. Да до сада није био корисник Помоћи у економском оснаживању.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 4.

            Уз попуњен захтев за доделу Помоћи, Подносилац пријаве, за себе и за остале чланове породичног домаћинства, доставља следеће доказе:

1.    Попуњен и потписан образац пријаве;

2.    Фотокопију легитимације интерно расељеног лица

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);

3.    Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је лична карта са  чипом);

4.    Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

5. Докази о приходима:

- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за Подносиоца пријаве и незапослене чланове породичног домаћинства ако се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом лицу које није на евиденцији Националне службе за запошљавање,

 

 

 

 

 

Изјава 2 сведока оверена код надлежног органа којом се потврђује да су Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства незапослени и да немају приходе;

- Очитане здравственe књижицe Подносиоца пријаве и свих чланова домаћинства;

-               Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

-               Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Jавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или Изјава 2 сведока оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе и у ком износу месечно;

-               Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив, а уколико лице не остварује приход по основу пензије - потврда надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у другој држави;

6. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 5. овог става (докази о приходима);

7. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

8. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

9. За једнородитељску породицу прилаже се:

-          потврда о смрти брачног друга;

-          правноснажно решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

-          извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

-          правноснажна пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце  (уколико  у  пресуди  о  разводу  брака  није  одлучено  о   поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву  Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

10. Потврда претходног послодавца или изјава оверена код надлежног органа да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

11. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;

12. Доказ да има регистровану делатност;

   13.Доказ да покреће активност - изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

  

  

  

ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

Члан 5.

  Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као интерно расељена лица у евиденцији Комесаријата али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе из члана 4 став 1. тачка 1); извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

 

Члан 6.

              Заинтересована лица подносе Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом Комисији за избор корисника, у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива.

               Документација се доставља у затвореној коверти на писарници Градске управе града Смедерева или путем поште на адресу: Градска управа града Смедерева, Омладинска број 1, 11300 Смедерево, Комисији за избор корисника, са назнаком „За Јавни позив за доделу средстава намењених економском оснаживању интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности".

  

Члан 7.

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту закључком одбацује, као неблаговремену.

Ако Пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, Подносилац се писаним путем позива да уочене недостатке отклони у року од 8 (осам) дана, уз упозорење на последице пропуштања.

Пријаву у погледу које Подносилац не отклони недостатке и то у року одређеном у ставу 2. овог члана, Комисија не разматра, већ исту закључком  одбацује, као неуредну.

Против Закључка  Комисије из ст. 1. и 3. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Градском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног закључка.

Пријаву у погледу које Подносилац отклони уочене недостатке, у року из става 2.овог члана, Комисија сматра као да је од почетка била уредна.

 

 

 

 

Члан 8.

Пријаву која не садржи формални недостатак или у погледу које је поступљено у складу са чланом 13. став 5. овог Правилника, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова из члана 4. овог Правилника.

Пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 4. овог Правилника, Комисија не бодује већ исту решењем одбија, као неосновану.

Против решења Комисије из става 2. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Градском већу града Смедерева, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

У погледу пријава код којих су испуњени услови из члана 4.  овог Правилника, Комисија врши бодовање, у складу са мерилима из чл. 5. и 6. овог Правилника.

 

                                                       Члан 9.

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из чл. 5. и 6. овог Правилника, Комисија утврђује предлог листе Корисника (у даљем тексту: Предлог листе).

Предлог листе Корисника Комисија објављујe на огласној табли Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева  и на Званичној интернет страници Града.

Члан 10.

            На Предлог листе подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

            Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

Члан 11.

            Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

            Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли Повереништва за избеглице и миграције Градске управе и на Званичној интернет страници Града.

 

Члан 12.

            На основу Коначне листе Комисија доноси одлуку о додели Помоћи (у даљем тексту: Одлука) која се доставља лицима на која се Одлука односи.

 

 

Члан 13.

             Конкурсна документација и информације могу се добити у просторијама Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева, Улица трг Републике број 12-14 у Смедереву, сваког радног дана у времену од 7,30-15 сати.

 

Број: 02-242-3/2017-07

У  Смедереву, 07.02. 2018. године

 

 

                                                                                           Председник Комисије

                                                                                              Драган Станић