Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2019. GODINI

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Smedereva za 2019.godinu i zaključenog „Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2019.godinu", između Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Smederevo i grada Smedereva, broj: 3001-101-1/2019 od 13.05.2019.godine,

 

 

GRAD SMEDEREVO I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE FILIJALA SMEDEREVO

  

Raspisuju

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2019. GODINI

  

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos na teritoriji grada Smedereva.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja na teritoriji JLS Smederevo. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

-          prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, filijala Smederevo-Odeljenje Smederevo;

-          završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije;

-          izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i

-          u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

 

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:

-          za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;

-          za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;

-          za osnivanje udruženja i  

-          ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

-          popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;

-          dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;

-          obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;

-          dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i

-          dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

Datumi na priloženim dokazima definisanim zahtevom sa biznis planom moraju prethoditi datumu podnošenja zahteva sa biznis planom.

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

  

  

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se filijali Smederevo-Odeljenje Smederevo, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u filijali Smederevo-Odeljenje Smederevo.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje, donosi direktor filijale Smederevo po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Smedereva. Odluka se donosi na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.

Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli filijale Smederevo-Odeljenje Smederevo.

 

  

BODOVNA LISTA - SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE

  

  

Kriterijumi

  

Broj bodova

1. Razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji podnosilac zahteva planira obavljanje delatnosti

Prva i druga grupa jedinica lokalne samouprave

0

2. Planirana vrsta delatnosti

Proizvodnja i proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge

15

Uslužno zanatstvo i ostale uslužne delatnosti i građevinarstvo

8

Hoteli, restorani i ostale ugostiteljske usluge

6

Ostalo

0

3. Kategorija lica

Kategorije teže zapošljivih lica **

do 35

Ostala lica

0

4. Potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla

 

Poslovni prostor

 

Poslovni prostor u vlasništvu /

Nije potreban poslovni prostor za obavljanje delatnosti***

5

Oprema

 

Vrednost opreme u vlasništvu najmanje u visini subvencije

10

Vrednost opreme u vlasništvu iznosi od 75% do 99,99% od visine subvencije

5

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

65

**Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica" se utvrđuje na osnovu Lokanog akcionog plana zapošljavanja grada Smedereva za 2019. godinu ((„Službeni  list Grada Smedereva" br. 1/2019). Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivih lica dodeljuju se za svaku kategoriju 3 boda, odnosno 5 bodova za prioritetne kategorije, a to su: mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i žene.

***Delatnosti za koje nije potreban poslovni prostor su definisane Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor („Sl. glasnik RS", broj 9/96).

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim redosledom: kategorija lica, planirana vrsta delatnosti i potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja delatnosti. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Gradonačelnica grada Smedereva, direktor Nacionalne službe filijale Smederevo po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.          

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

-          fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR,

-          fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),

-          fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,

-          fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva,

-          sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,

-          fotokopija/očitana lična karta žiranta i

-          drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.

  

Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Korisnik subvencije dužan je da:

-          delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom, obavlja kao osnovnu na teritoriji grada Smedereva, i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR ili drugog nadležnog organa;

-          omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza Nacionalnoj službi i

-          obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u filijali Smederevo-Odeljenje Smederevo ili na telefon: 026-633-028.

Javni poziv je otvoren do 28.06.2019. godine.