Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) града Смедерева расписује  јавни  позив којим обавештавa:


-        образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-        високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-        правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

Потребна документација:

1)    Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)    Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)    Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија града Смедеревa задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

 

 

 

 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска  бр. 1, приземље, канцеларија број 71 или са сајта www.smederevo.org.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016 . године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног   земљишта на територији града Смедерева за 2017.годину, на адресу: Градске управе града Смедерева,улица Омладинска бр.1 Смедерево. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

Kонтакт особа за све информације  у вези са овим јавним позивом је Душан Михајловић, телефон: 026/ 672-724 лок. 1687 и 064/ 844-93-69 ,email: poljoprivreda@smederevo.org.rs или лично у просторијама Градске управе Смедерево, улица Омладинска број 1,приземље ,канцеларија број 71.

 

Овај јавни позив објавити у листу „Наше новине“, интернет страници града Смедерева и огласним таблама месних канцеларија.

 

Документа за преузимање:

Формулар Захтева