... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) града Смедерева, расписује јавни позив којим обавештава:

 

-      образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева за 2021. годину, до дана 31.октобра 2020. године.

 

Потребна документација:

  

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

 

          Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија града Смедерева, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

        Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Градске управе Смедерево, Улица омладинска, бр.1, трећи спрат, канцеларија 58 или са сајта www.smederevo.org.rs.

 

        Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотворен.

 

        Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2021. годину" за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2021. годину, на адресу:Градске управе града Смедерева, улица Омладинска, бр.1 Смедерево. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

        Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Душан Михајловић, телефон: 026/672-724 локал 1687 и 0648449369, email: poljoprivreda@smederevo.org.rs или лично у просторијама Градске управе Смедерево, Улица Омладинска, бр. 1, трећи  спрат, канцеларија број 58.

 

         Овај јавни позив објавити у недељном регионалном листу „Наше новине", на интернет страници града Смедерева и огласним таблама месних канцеларија.

 

 

 

                                                                                                          Комисија за израду

                                                                                                          Годишњег програма заштите,

                                                                                                          уређења и коришћења

                                                                                                          пољопривредног земљишта