Делегација Олимпијског комитета Србије у посети Смедереву Дунав филм фест Смедерево 2020 Отказана манифестација Смедеревска јесен Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ РАДНОГ КОМПЛЕКСА ИЗГРАДЊОМ НОВОГ РАСХЛАДНОГ СКЛАДИШТА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА СОРТИРАЊЕ И ПАКОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА...

            Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ РАДНОГ КОМПЛЕКСА ИЗГРАДЊОМ НОВОГ РАСХЛАДНОГ  СКЛАДИШТА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА  ЗА СОРТИРАЊЕ И ПАКОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА КАТ. ПАРЦ. БР. 1503/1, 1503/2 И 1503/3 К.О. УДОВИЦЕ

 

 

Урбанистички пројекат за проширење радног комплекса изградњом новог расхладног складишта са реконструкцијом и доградњом постојећег објекта за сортирање и паковање пољопривредних производа на кат. парц. бр. 1503/1, 1503/2 и 1503/3 К.О. Удовице (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране ДОО за пројектовање, урбанизам, дизајн и софтверско инжењерство ARHISOFT PRO Смедерево, Др Јована Цвијића 17/29, за инвеститора FRUCT COMPANY DOO Удовице.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 23. 9. 2020.године.

            За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Мирославу Николић, дипл.просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1412.

            Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  16. 9. 2020. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

            Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs   .