САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 21. новембар Дан града Смедерева Дан ослобођења Смедерева у Првом светском рату Пријем генералног секретара Културно-просветне заједнице Србије


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГОРИВОМ, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 4091 К.О. РАДИНАЦ

 

    Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ  СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГОРИВОМ, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 4091 К.О. РАДИНАЦ

 

 

 

     Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање моторних возила горивом, на кат. парц. бр. 4091 К.О. Радинац  (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране ЈП Урбанизам Смедерево,Омладинска 1, Смедерево, инвеститора MESSER TEHNOGAS AD Београд, Бањички пут 62.

    Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 2. 12. 2020.године.

     За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Мирославу Николић, дипл.просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1412.

     Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  25.11. 2020. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

     Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs.