Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране,

огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица

и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева

Број:400-9447-3/2017-07

Датум: 26.09.2018. године

СМЕДЕРЕВО

 

            На основу члана 5. став 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева, број 400-9447-2/2017-07 од 21.12.2017.године (у даљем тексту: Правилник), а на основу Обавештења које је послао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева, дана 26.09.2018.године, објављује

 

Ј А В Н И   П О З И В

за доделу помоћи  при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева

  

1.

            Позивају се најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева, да пријаве потребе за доделу помоћи  при набавци огрева.

 

2.

Право на Помоћ остварују подносиоци захтева, према условима, критеријумима и реду првенства утврђеним  овим Правилником, и то за 25 породица.

3.

                 За остваривање права на Помоћ потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства, испуњавају  следеће услове:

               1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у граду Смедереву- обавезан услов,

              2. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за јул 2018. године (последњи објављен податак), тј. 24.601,00 динара или мање- обавезан услов,

              3.  да имају статус једнородитељске породице, са децом до 18 година,                                                                    

    4.  да породица има три и више чланова са децом до 18 година,

    5. да у породици има инвалида са инвалидитетом преко 50%,

    6. да у породици има чланова домаћинства са тешким обољењима (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења,  лица ометена у  развоју итд,

    7. да је домаћинство вишегенерацијско,

    8. да је домаћинство старих лица, односно да је двочлано (са преко 65 година живота),

    9. да  домаћинство старих лица има једног члана (са преко 65 година живота ),

  10. да је у породици дошло до насиља.

    

                                                                                  4.

            Најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева, потребно је да уз пријавни образац приложе следећу документацију:

 

- фотокопија избегличке/расељеничке легитимације за подносица захтева и чланове домаћинства,

- фотокопије личних карата, или очитане личне карте уколико су чиповане, обавезно фотокопије потврде о боравишту, а за малолетну децу изводе из МКР,

 - за школску децу  потврде из школе, 

- доказе о приходима (нето зарада за месец који претходи месецу подношења захтева, чек од пензије, а за незапослена лица уверење из НСЗ да је лице незапослено, лична изјава о нерегистрованим приходима, од којих се породица издржавала у претходном месецу и очитане здравствене књижице за све чланове домаћинства ),

- фотокопија медицинске документације за болесне чланове домаћинства,

- за инвалидна лица фотокопија Решења о инвалидитету, или медицинске документације која потврђује инвалидитет,

                        -за једнородитељске породице пресуда о разводу брака или о поверавању и издржавању деце, изводи МКУ, изводи из МКР за децу и доказ о примљеној алиментацији (фотокопије),

- жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад (фотокопије).

 

                                                                                     5.

Право на Помоћ немају породице које су оствариле право на монтажне куће и откуп сеоских домаћинстава.

Уколико за једну врсту помоћи конкурише мањи број подносилаца пријава од броја предвиђеног Јавним позивом, Комисија има права да преостале кандидате преусмери за другу врсту помоћи.

  

 

6.

            Пријавни образац може се преузети у просторијама Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева, Трг Републике бр.12, сваког радног дана од 7,30-15,30 часова, где се могу добити и детаљна обавештења.

  

7.

            Попуњен пријавни образац са прилозима - потребном документацијом, у затвореној коверти предаје се на писарници Градске управе града Смедерева, Улица омладинска бр.1, или путем поште са назнаком "Јавни позив за доделу помоћи  при набавци огрева - НЕ ОТВАРАТИ -" у року од 8 дана од дана објављивања Јавног позива.

                                                                                         8.

Истеком рока који је наведен у Јавном позиву, Комисија сачињава списак најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији града Смедерева, који су остварили право на Помоћ.

            Комисија сачињава два списка и то: списак за породице избеглица и списак за породице интерно расељених лица.

            Спискови се објављују на Званичној интернет страници Градске управе града Смедерева и на огласној табли Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева.

 

            Спискови су коначни и на њих се не може изјавити приговор.

           

  

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

                                                                                                        Владан Абрамовић